Att sälja ett egnahemshus

Säljaren av ett egnahemshus ansvarar alltid för att uppgifterna till köparen om husets ålder och eventuella fel, tomten och området är korrekta. Säljarens ansvar för uppgifterna upphör inte även om hen anlitar en fastighetsmäklare eller låter utföra en konditionsgranskning.

Ta reda på följande saker och skaffa följande dokument om du säljer huset själv:

 • typ av bostad, dvs. om det är fråga om en småhus- eller fritidsbostad
 • är det en fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område av en fastighet eller en byggnad på arrendemark som ska säljas
 • planläggningssituationen i området, eventuella byggförbud och planläggningsmyndighetens kontaktuppgifter
 • om huset är relativt nytt – bygglov, ritningar och byggnadsinspektionshandlingar
 • kommun där fastigheten är belägen samt stadsdel eller by, fastighetsnummer samt gatuadress
 • markens areal
 • byggrätt
 • byggnader och andra konstruktioner som hör till fastigheten, såsom lekstuga eller lusthus
 • begränsningar som gäller användningen eller överlåtelsen av området
 • om marken är arrenderad – arrendegivaren, arrendeavtalet, den återstående arrendetiden, arrendets storlek och begränsningar som gäller överföring av arrenderätten
 • inteckningar, avgifter som köparen ska betala samt andra gravationer och servitut
 • året då byggnaden togs i bruk eller en uppskattning av det
 • huvudsakligt byggnadsmaterial, taktyp och takbeläggningsmaterial och uppvärmningssystem
 • antal rum och ytor, specificerade enligt bostadsutrymmen och andra utrymmen
 • genomsnittliga uppvärmningskostnader
 • karta över områdets gränser
 • byggnadens planritning
 • energicertifikat krävs i regel för alla de byggnader som också omfattas av kraven i byggbestämmelserna. Byggnadens ägare (eller i vissa fall byggnadens innehavare) ansvarar för att skaffa energicertifikatet.

Mer information om energicertifikat (på finska)

 

Information om att sälja ett egnahemshus 

 • Den som köper ett egnahemshus är intresserad av i vilket skick huset är. Säljaren ska berätta sanningsenligt om husets ålder, fel och reparationer. Säljaren ska inte dölja uppenbara vattenskador och hoppas att köparen inte framställer anspråk. Å andra sidan måste också köparen förstå det finns behov av reparation och underhåll i äldre hus.

  Om till exempel ett 50-årigt hus har ett ursprungligt plåttak, bör säljaren berätta för köparen om taket har läckt. Säljaren behöver inte särskilt påpeka för köparen att taket behöver underhållas eller förnyas.
  En konditionsgranskning är inte obligatorisk. Om du inte vet tillräckligt om husets skick och inte heller köparen har tillräcklig kunskap för att bedöma det, kan en omsorgsfullt utförd konditionsgranskning visa på eventuella problemställen i byggnaden.

  Vid en sedvanlig konditionsgranskning undersöks endast husets ytor, och då upptäcks inte nödvändigtvis fukt som finns dold i konstruktionerna.

 • Säljaren ansvarar alltid för de uppgifter som lämnas om bostaden till köparen.

  Om du anlitar en fastighetsmäklare vid försäljningen, kom ihåg att

  • du ansvarar för de uppgifter som mäklaren ger köparen
  • du är ansvarig också om köparen inte får någon nödvändig uppgift
  • mäklaren ansvarar för att uppdraget utförs lagenligt och för uppdragets kvalitet.

  Se till att alla betydande uppgifter som gäller fastigheten inskrivs i avsnittet om fastighetsuppgifter i förmedlingsavtalet. Om mäklaren inte förmedlar informationen till köparen, är mäklaren ansvarig för det.

  Om husets underhållshistoria till exempel är inskriven i ett ruthäfte lönar det sig att visa det för potentiella köpare.

 • Ett köpeanbud till säljaren är inte bindande vid fastighetsköp på samma sätt som vid köp av bostadsaktier. Om man återtar anbudet behöver man inte betala standardersättning eller förlora hela handpenningen.

  Vid fastighetsköp binds parterna av ett föravtal som uppfyller formkraven i lagen (jordabalken) och som bestyrks av ett köpvittne. Förfarandet med föravtal används dock mycket sällan.

  Om någondera parten drar sig ur affären efter att köpanbudet har godkänts, ska parten ersätta den andra parten för skäliga kostnader för nödvändiga åtgärder i samband med köpet, till exempel för att sätta sig in i och annonsera ut köpeobjektet. Om köparen har betalat handpenningen, ska säljaren återbetala den del av handpenningen som överstiger ovan nämnda kostnader.

 • Vid en fastighetsaffär ska köpebrevet innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • överlåtelseavsikten
  • vilken fastighet överlåtelsen gäller
  • säljaren och köparen
  • köpesumman och annat vederlag.

  Till köpet skall kallas ett officiellt köpvittne som bestyrker köpet i närvaro av alla undertecknare eller deras ombud.

  I Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst kan en affär om ett egnahemshus också göras elektroniskt. 

  Det är skäl att även ta in andra uppgifter i köpebrevet, till exempel

  • övergången av ägo- och besittningsrätterna samt riskansvaret
  • överföringen av el-, värme- och vattenavtal.

  I köpebreven används ofta standardklausuler som anger att huset är gammalt och att basuppgifterna om fastigheten har getts.

  Följande är exempel på standardklausuler:

  • Köparna har noggrant bekantat sig med köpeobjektet och godkänner det i det skick som det var i när det senast visades.
  • Säljaren försäkrar att han/hon har lämnat alla de uppgifter han/hon känner till och eventuella förändringar i dem som kommit till säljarens kännedom före köpet och som inför köpslutet kan ha påverkat köparens avgöranden.

  Användningen av standardklausuler eliminerar inte säljarens ansvar för informations- eller kvalitetsfel efter köpet.

  Om det har gjorts en konditionsgranskning av huset, bör det antecknas i köpebrevet att köparen har fått ifrågavarande konditionsgranskningsrapport före köpet. På så sätt har köparen också fått information om hurdana eventuella riskställen det finns i huset.

  Det är fastighetsmäklarens skyldighet att upprätta ett tillbörligt köpebrev. Om affären görs utan mäklare kan man köpa tjänsten för att upprätta ett köpebrev av en förmedlingsrörelse, advokatbyrå eller bank.

  Fastighetsöverlåtelsetjänsten