Att köpa ett egnahemshus

Köparen ska alltid granska egnahemshuset, dess gårdsbyggnader, tomt och gränser omsorgsfullt före köpet. Man kan inte i efterhand kräva gottgörelse för sådant som kunde ha upptäckts vid en normal granskning. Köparen bör bekanta sig noggrant med dokumenten om huset, eftersom de innehåller viktig information.

Köparen ska alltid granska egnahemshuset, dess gårdsbyggnader, tomt och gränser omsorgsfullt före köpet. Man kan inte i efterhand kräva gottgörelse för sådant som kunde ha upptäckts vid en normal granskning. Köparen bör bekanta sig noggrant med dokumenten om huset, eftersom de innehåller viktig information om försäljningsobjektet.

Om du är intresserad av huset, be om en ny privat visning för grundlig besiktning. Knacka på väggar och plattor i tvättrummet, titta bakom föremål i garaget, undersök botten- och vindsbjälklaget med en ficklampa, gå upp på taket och i källaren och lukta på luftkvaliteten.

Dessutom bör du redan inledningsvis ta reda på hur husets vatten- och avloppsrening har ordnats.

Man behöver inte göra en konditionsgranskning. En förstagångsköpare som i sin närkrets inte har branschkunniga som kan hjälpa till bör dock låta utföra en yrkesmässig konditionsgranskning, om säljaren inte har gjort det.

En sedvanlig konditionsgranskning lyfter inte nödvändigtvis fram dolda fel, men det är en bra hjälp att få information om byggnadens basegenskaper, riskområden och kommande renoveringsbehov.

Fråga fastighetsmäklaren och försäljaren om husets reparations- och underhållshistoria. Ibland finns en sådan i skriftlig form, till exempel i ett ruthäfte.

Nödvändiga uppgifter och handlingar

Vid fastighetsköp är det ytterst viktigt att bekanta sig med lagfarts- och gravationsbevis samt fastighetsregisterutdrag och kartor.

Om huset förmedlas av en fastighetsmäklare ska hen visa upp de dokument som behövs för köparen och i sin broschyr lämna vissa uppgifter som anges i förordningen.

  • typen av bostad – är det fråga om en småhus- eller fritidsbostad
  • är det en fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område av en fastighet eller en byggnad på arrendemark som ska säljas
  • planläggningssituationen i området, eventuella byggförbud och planläggningsmyndighetens kontaktuppgifter
  • bygglov, ritningar och byggnadsinspektionshandlingar, om huset är relativt nybyggt eller om ett gammalt hus har byggts ut
  • kommun där fastigheten är belägen samt stadsdel eller by, fastighetsnummer samt gatuadress
  • markens areal
  • byggrätt
  • byggnader, förråd, lekstuga eller lusthus som hör till fastigheten
  • begränsningar som gäller användningen eller överlåtelsen av området
  • om marken är arrenderad – arrendegivaren, arrendeavtalet, den återstående arrendetiden, arrendets storlek och begränsningar som gäller överföring av arrenderätten
  • inteckningar, avgifter som köparen ska betala samt andra gravationer och servitut
  • året då byggnaden togs i bruk eller en uppskattning av det
  • huvudsakligt byggnadsmaterial, taktyp och takbeläggningsmaterial samt uppvärmnings-, vatten- och avloppssystem
  • antal rum och ytor, specificerade enligt bostadsutrymmen och andra utrymmen
  • energicertifikat krävs i regel för alla de byggnader som också omfattas av kraven i byggbestämmelserna. Byggnadens ägare (eller i vissa fall byggnadens innehavare) ansvarar för att skaffa energicertifikatet. Mer information om energicertifikat (på finska).
  • genomsnittliga uppvärmningskostnader
  • karta över områdets gränser
  • byggnadens planritning.

  De uppgifter som lämnas i marknadsföringen av bostaden är viktiga.

  Om broschyren vid byggnadens skick är märkt ”Gott”, har köparen i princip rätt att förvänta sig att få ett hus i gott skick i förhållande till sin ålder.
  ”Nöjaktigt” och ”Försvarligt” tyder ofta på att huset är gammalt och behöver underhåll och reparationer.

  Om huset är i ”dåligt” eller ”rivningsklart” skick ska man naturligtvis inte vänta sig för mycket av huset.

  Läs mer om mäklarens tjänster vid fastighetsförmedling <linkki> 

Köpeanbudet bör upprättas skriftligen

Ett köpeanbud till säljaren är inte bindande vid fastighetsköp på samma sätt som vid köp av bostadsaktier. Om man återtar anbudet behöver man inte betala standardersättning eller förlora hela handpenningen.

Vid fastighetsköp binds parterna av ett föravtal som uppfyller formkraven i lagen (jordabalken) och som bestyrks av ett köpvittne. Förfarandet med föravtal används dock mycket sällan.

Om någondera parten återkallar affären efter anbudet eller något annat fritt formulerat föravtal, ska parten ersätta den andra parten för skäliga kostnader för att annonsera ut och sätta sig in i fastigheten samt andra nödvändiga åtgärder i anslutning till affären.

Om handpenning har betalats ska den del av den återbetalas som överskrider dessa kostnader.

Köpebrevet ska upprättas skriftligen

Köpebrev för fastighetsköp ska upprättas skriftligen. Enligt lagen ska köpebrevet åtminstone innehålla uppgifter om

 • överlåtelseavsikten
 • vilken fastighet överlåtelsen gäller
 • säljaren och köparen
 • köpesumman och annat vederlag.

Det är skäl att även ta in andra uppgifter i köpebrevet, till exempel uppgifter om övergången av ägo- och besittningsrätter samt riskansvar och överföringen av el- och VVS-anslutningsavtal.

Till köpet kallas ett officiellt köpvittne som bekräftar köpet i närvaro av alla undertecknare eller deras ombud.
Det är fastighetsmäklarens skyldighet att upprätta ett tillbörligt köpebrev.

Om affären görs utan mäklare kan man köpa tjänsten för att upprätta ett köpebrev av en förmedlingsrörelse, advokatbyrå eller bank.
Om säljaren själv säljer huset och du är osäker på om köpebrevet blir korrekt, föreslå då att säljaren ska köpa tjänsten av en pålitlig yrkesutbildad person.

  • ”Köparna har noggrant bekantat sig med köpeobjektet och godkänner det i det skick som det var när det senast visades”, och
  • ”Säljaren försäkrar att han/hon har lämnat alla de uppgifter han/hon känner till och eventuella förändringar i dem som kommit till säljarens kännedom före köpet och som inför köpslutet kan ha påverkat köparens avgöranden”.

  Sådana standardklausuler är viktig information till exempel när det gäller att visa att huset är gammalt och att grundläggande uppgifter om fastigheten har lämnats till köparen. De undanröjer dock inte i sig säljarens ansvar för informations- eller kvalitetsfel som framkommer efter köpet.

Lagfart söks hos Lantmäteriverket

Den som köper en fastighet ska söka lagfart på den inom sex månader från köpet. Lagfart innebär inskrivning av äganderätten till fastigheten i lagfarts- och inteckningsregistret. Vid lagfart kontrolleras också överlåtelsens giltighet.

Lagfart söks hos det lantmäteriverk inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. Köparen kan själv ansöka om lagfart eller så kan fastighetsmäklaren eller banken ta hand om det. Köpebrevet med bilagor i original ska bifogas ansökan. Överlåtelseskatten ska betalas före lagfartsansökan.