Fastighetsmäklarens ansvar

Fastighetsmäklaren ska vara omsorgsfull, iaktta god förmedlingssed och beakta både säljarens och köparens intresse. Mäklarens arbete ska motsvara informationen i marknadsföringen. Felaktig skötsel av förmedlingsuppdraget kan leda till skadeståndsansvar.

Fastighetsmäklaren ska arbeta yrkeskunnigt och omsorgsfullt

Fastighetsmäklaren ska utföra förmedlingsarbetet yrkeskunnigt, omsorgsfullt och med iakttagande av god förmedlingssed samt med beaktande av båda parternas intressen. Mäklaren är skyldig att undersöka det objekt som ska säljas och ge både säljaren och köparen alla de uppgifter som kan påverka beslutet om affären.

Mäklarens skadeståndsansvar grundar sig i allmänhet på försummelse av utrednings- och upplysningsplikten.

Läs mer om förmedlingsrörelsens uppgifter i avsnittet Tjänster som tillhandahålls av fastighetsmäklare och i anvisningen om god förmedlingssed 

Mäklarens ansvar gentemot säljaren

Ett avtal om förmedlingsuppdrag ingås oftast mellan den som säljer en bostad och förmedlingsrörelsen. Mäklaren ska ge säljaren all den information som mäklaren vet eller borde veta att påverkar uppdragsavtalet eller beslutet om affären. Informationen kan gälla till exempel prisberäkning, försäljningstidtabell eller skattepåföljder för överlåtelsevinst för det objekt som säljs.

Det finns ett fel i mäklarens prestation om den inte uppfyller kraven i lagen eller ert uppdragsavtal.

Med anledning av ett fel kan du som säljare kräva:

  • hävning av avtalet, förutom om felet är ringa eller om du redan har godkänt ett anbud på förmedlingsobjektet
  • sänkning av förmedlingsarvodet, om felet har orsakat dig olägenhet. Om olägenheten är väsentlig kan du kräva att förmedlingsarvodet slopas helt.
  • skadestånd om felet har orsakat dig skada.  .

Gör reklamationen till förmedlingsrörelsen inom skälig tid efter att du upptäckt brister i utförandet av förmedlingsuppdraget.  Det är bra att göra reklamationen skriftligt se

Lämna en reklamation till företaget – Reklamationstjänsten

 

Mäklarens ansvar gentemot köparen

Uppdragsgivarens motpart är oftast den som köper bostaden. När mäklaren bjuder ut ett förmedlingsobjekt ska mäklaren ge köparen all den information som kan påverka beslutet om köpet.

Som köpare har du rätt att få ersättning av förmedlingsrörelsen för den skada som det felaktiga förfarandet har orsakat dig.
Observera att fastighetsmäklaren i allmänhet inte ansvarar för fel i bostaden, till exempel fuktskador som påträffats efter köpet eller andra dolda fel.

Mäklaren ansvarar normalt inte heller för till exempel felaktiga uppgifter i disponentintyget. Om det förekommer motstridiga uppgifter eller om mäklaren annars har särskilda skäl att misstänka att uppgifterna inte är korrekta, ska mäklaren försöka utreda saken närmare.

Vid hot om skadeståndsansvar svarar mäklaren endast för sin egen verksamhet. Ett krav på hävning eller prisavdrag som grundar sig på ett fel i bostaden ska riktas till säljaren i stället för till mäklaren.

Tänk på att den som säljer bostaden också ansvarar för de felaktiga uppgifter som mäklaren ger dig. En fastighetsmäklare och säljare kan således bli solidariskt ansvariga till följd av försummelse i förmedlingsverksamheten. I sådana fall rekommenderas att krav riktas både mot fastighetsmäklaren och mot säljaren.