Konditionsgranskarens ansvar

Konditionsgranskaren ska utföra sitt arbete med yrkesskicklighet och omsorg. Den som beställt granskningen kan kräva gottgörelse om fel har begåtts vid granskningen. Konditionsgranskaren ansvarar i allmänhet inte för fel i bostaden eller fastigheten, utan säljaren ansvarar för felen.

Konditionsgranskaren är ansvarig gentemot arbetets beställare

En konditionsgranskare ansvarar för sitt arbete i enlighet med konsumentskyddslagen om beställaren är en konsument och inte ett företag.

Lagen förutsätter att konditionsgranskaren utför sitt arbete med yrkesskicklighet och omsorgsfullhet. Konditionsgranskaren ansvarar för att observationerna, slutsatserna och rekommendationerna är riktiga och heltäckande och att granskningen har gjorts i överenskommen omfattning.

Konditionsgranskaren ska ge beställaren råd och tydligt redogöra för vad konditionsgranskningen innehåller och vad den inte innehåller. I synnerhet ska beställaren informeras om begränsningar i anslutning till granskningen av bostaden eller undersökningssättet, till exempel vad det överhuvudtaget är möjligt att utreda med den valda metoden. Konditionsgranskaren ska vid behov uppmana till ytterligare undersökningar, om granskningen avslöjar ett uppenbart riskområdeikan.

Konditionsgranskaren ansvarar endast för sitt eget arbete

Beställaren kan kräva sänkning av arvodet, återbetalning av arvodet eller hävning av avtalet, om konditionsgranskaren har utfört sitt arbete utan yrkesskicklighet eller med vårdslöshet.

Konditionsgranskaren ansvarar i allmänhet inte för fel i bostaden eller fastigheten, utan säljaren ansvarar för felen. Konditionsgranskarens ersättningsansvar för en skada lyfts i allmänhet fram om det efter köpet upptäcks ett fel i bostaden eller egnahemshuset som inte hade nämnts i konditionsgranskningsrapporten.

Om det efter köpet finns ett fel som inte nämns i konditionsgranskningsrapporten, ska köparen först kräva nedsättning av priset av säljaren. Säljaren är dock inte skyldig att betala för grundliga reparationer och underhållsarbeten som husets ålder förutsätter.
Om felet hade konstaterats redan vid konditionsgranskningen före köpet, hade det redan då sänkt köpesumman. Om felet upptäcks först efter köpet, har säljaren vid köpet fått ett överpris för bostaden. I sådana fall blir säljaren tvungen att i efterhand sänka köpesumman på grund av reparationskostnaderna. Detta ansvar kan inte övervältras på konditionsgranskaren.

Om säljaren till exempel visar sig vara medellös kan ersättningsansvaret överföras på konditionsgranskaren om hen hade gjort granskningen vårdslöst. Liksom för säljaren minskas ersättningen av den andel som hör till bostadsaktiebolagets reparationsansvar.

Konditionsgranskaren kan till exempel bli ansvarig för onödiga rivnings- och reparationskostnader. En sådan situation kan uppstå om konditionsgranskaren har rapporterat om ett fel som trots allt inte fanns i byggnaden.

I övriga skadeersättningssituationer beror konditionsgranskarens ansvar och den tillämpliga lagstiftningen bland annat på

  • vem som beställt konditionsgranskningen
  • hur stor skadan är
  • om det funnits ett orsakssamband mellan skadan och konditionsgranskarens arbete
  • om skadan berott på konditionsgranskarens vårdslöshet.