Tjänster för lärande

Tjäns­ter för lä­ran­de ger dig in­for­ma­tion och in­struk­tio­ner om hur du pla­ne­rar och ge­nom­för konsu­ment­skydds­un­der­vis­ning.

Den här webbplatsen är riktad till experter på lärande och kan användas i konsumentskyddsundervisning inom allmänbildande, yrkes- och högskoleutbildning.

Webbplatsen innehåller pedagogiska modeller för handel, samt målsättningar och innehåll för undervisningen. Dessutom finns instruktioner och tips för planering av läsåret och lektionen.

Använd materialet i undervisningen, planeringen och framställningen av innehåll som främjar konsumentkunskaper.