Perusteettomasta laskusta tai perinnästä valittaminen

Voit valittaa laskun lähettäjälle tai perintäyhtiölle epäselvistä tai perusteettomista laskuista. Voit vaatia myös korvausta taloudellisesta vahingosta, joka virheellisestä vaatimuksesta on aiheutunut. Voit hyödyntää valituksen tekemisessä sivulla olevia valituslomakkeitamme.

Voit vaatia:

 • perusteettoman laskutuksen tai perinnän lopettamista.
 • perusteettomasti laskutetun summan palauttamista.
 • kohtuuttomien tai tarpeettomien perintäkulujen palauttamista. Hyvän perintätavan mukaan tarpeettomina perintätoimenpiteinä voidaan pitää muun muassa:
  • kirjeperinnän pitkittämistä aiheettomasti lähettämällä kuluttajalle liikaa maksuvaatimuksia. Useamman kuin kahden maksuvaatimuksen lähettämiseen täytyy olla jokin erityinen perinnästä johtuva syy, joka täytyy maksuvaatimuksessa kertoa.
  • kirjeperinnän jatkamista selvittämättä kuluttajan perusteltuja väitteitä tai luotettavia selvityksiä maksukyvyttömyydestä. Perintätoimistolla on velvollisuus tarkistaa oma-aloitteisesti saatavan pätevyys esimerkiksi silloin, kun velkoja on pysynyt pitkään passiivisena tai velallisena on alaikäinen.
  • velkojan tekemää maksusuunnitelmaa, jos maksusuunnitelma on tehty varmistamatta riittävästi, että velallinen todennäköisesti kykenee suoriutumaan maksusuunnitelmasta.
 • perusteettoman laskutuksen tai perinnän aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korvaamista. Voit vaatia esimerkiksi
  • korvaamaan puutteellisen, epäselvän tai perusteettoman vaatimuksen selvittämisestä syntyneet kustannukset, muun muassa puhelin- ja postikulut.

  • korvaamaan taloudelliset vahingot, joilla on välitön syy-yhteys virheelliseen perintään. Tällaista taloudellista vahinkoa ovat esimerkiksi oikeudenkäyntikulut, mikäli perintätoimisto ei ole lähettänyt kirjallista maksuvaatimusta ennen tuomioistuimeen haastamista.

Hyödynnä valituslomaketta valituksen tekemisessä

Reklamaation tekeminen ja neuvonta

Jos et saa velkojalta vastausta tai et pääse ratkaisuun velkojan kanssa, älä jää odottamaan vaan vie asia eteenpäin. Asian riitauttaminen tuomioistuimessa, kuluttajariitalautakunnassa tai muussa riitojen ratkaisuelimessä keskeyttää perinnän siltä osin kuin saatava on riitainen.

Henkilökohtaista neuvontaa, ohjeita ja sovitteluapua saat kuluttajaneuvonnasta.
Kuluttajaneuvonta

Perinnässä ei saa käyttää painostusta tai uhkailua

Perinnän tulee olla asiallista. Se ei saa aiheuttaa velalliselle tarpeetonta haittaa eikä vaarantaa velallisen yksityisyyttä. Perinnässä ei myöskään saa esittää epäasiallisia uhkauksia. Kiellettyä on mm.:

 • uhata tuoda maksuvaikeudet velallisen läheisen, työnantajan tai muun ulkopuolisen tietoon.
 • antaa virheellistä tietoa maksun laiminlyönnin seuraamuksista kuten ilmoittaa perintäkirjeessä, että ”ellei maksua suoriteta eräpäivänä, velalliselle tulee maksuhäiriömerkintä”.
 • käyttää kirjeperinnässä kirjekuoria, joista käy selkeästi ilmi, että lähetys sisältää perintäkirjeen.
 • tehdä perintäkäyntejä tai puhelinperintää klo 20–7 tai juhlapyhinä.
 • yhdistää perintään myynninedistämistä käyttäen hyväksi velallisen tukalaa asemaa.

Hyvän perintätavan tahallinen rikkominen tai törkeän huolimaton toiminta perinnässä on perintärikkomus, josta voit tehdä rikosilmoituksen poliisille.


Asiasanat: Korvaus, Perintä, Valitus
Päivitetty 15.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.