Kilpailuneutraliteetti

Kilpailuneutraliteetti tarkoittaa julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisia toimintaedellytyksiä.


Kilpailulain 4 a luvun tavoitteena on turvata tasapuoliset kilpailunedellytykset eli kilpailun neutraalisuus julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla (jäljempänä KKV) on toimivalta puuttua – laissa määrätyin edellytyksin ja rajoituksin – julkisen sektorin elinkeinotoimintaan tavaroiden tai palveluiden tarjonnassa, jos käytetyt menettelyt (esimerkiksi kustannusvastaamaton hinnoittelu) tai toiminnan rakenteet (esimerkiksi elinkeinotoiminta virastomuodossa) estävät tai vääristävät kilpailua markkinoilla.

Kilpailulaki ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa eikä kilpailemasta yksityisten yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Tavoitteena on saada aikaan neutraalit kilpailuolosuhteet julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä.

Valtiontukiasioissa KKV:lla ei ole valvontaviranomaisen tehtäviä, vaikka monien kilpailuneutraliteettia koskevien ongelmien taustalla voikin olla valtiontukisääntöjen vastainen menettely.
Kilpailulain 4 a luvun soveltamista koskevat oikeuslähteet
Mitä julkisyhteisöjä laki koskee?
Mitä neutraliteettilailla suojataan?
Mikä laukaisee puuttumisen julkisen sektorin elinkeinotoimintaan?
Milloin kilpailuneutraliteetin vajeeseen ei voida puuttua?
KKV:n priorisointivelvoite
Neutraliteettiasioiden tutkimisessa noudatettava menettely
Toimenpidepyynnön tekeminen

Yhteydenotot kilpailuneutraliteettiasioissa

Apulaisjohtaja Arttu Juuti, p. 029 505 3614, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Päivitetty 8.5.2017 Tulosta

Ratkaisut

Kiertokapula Oy

Menettely vuokralavapalvelun hinnoittelussa
21.12.2015, Diaarinumero 436/KKV14.00.40/2014, Asiasanat:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa
15.12.2014, Diaarinumero 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013, Asiasanat:

Stara (Helsingin kaupunki)

Kilpailulain vastainen menettely tilapäisten liikennejärjestelyiden markkinoilla
21.7.2014, Diaarinumero 233/KKV14.00.40/2014, Asiasanat: