Kirjanpidon eriyttäminen

Julkisyhteisön tulee eriyttää kirjanpidossaan markkinoilla harjoittamansa taloudellinen toiminta. Tavoitteena on lisätä julkisyhteisöjen toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehostaa kilpailuneutraliteetin valvontaa.

Lähtökohdat kirjanpidon eriyttämiselle

Julkisyhteisön tai sen määräysvaltaan kuuluvan yksikön tulee eriyttää kirjanpito, kun se harjoittaa sekä markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa että muuta toimintaa, esimerkiksi hoitaa sille laissa erikseen määrättyä julkista tehtävää. Säännöksen soveltamisen kannalta keskeistä on tunnistaa julkisyhteisön kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava taloudellinen toiminta.

  • Eriyttämisvelvoite ei riipu taloudellisen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai siitä, miten toiminta on organisoitu julkisyhteisössä.

Julkisyhteisön tai sen määräysvaltaan kuuluvan yksikön on pidettävä erillistä kirjanpitoa markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta toiminnastaan.

  • Markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta on laadittava erillinen tuloslaskelma, joka julkaistaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.
  • Julkisyhteisön on varmistettava, että sen kirjanpito ja kustannuslaskenta vastaavat kilpailulain vaatimuksia.

Kirjanpito tulee eriyttää yksikkökohtaisesti eli jokainen yksikkö, joka harjoittaa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa, seuraa kilpailullisen toimintansa kustannuksia ja tuottoja.

  • Yksikkönä pidetään esimerkiksi yhtiötä, säätiötä ja liikelaitosta sekä muita julkisyhteisöjen toiminnassaan käyttämiä organisaatiomuotoja kuten kirjanpitoyksikköjä, taseyksikköjä ja tulosyksikköjä.

Kilpailulaki määrittelee vähimmäisvaatimukset julkisyhteisön toimintojen kirjanpidon eriyttämiselle ja dokumentoinnille, ellei muussa lainsäädännössä nimenomaisesti säädetä toisin.

Kirjanpidon eriyttämisen tavoitteena läpinäkyvyyden lisääminen

Kirjanpidon eriyttämisen tarkoituksena on turvata julkisyhteisöjen markkinoilla harjoitetun taloudellisen toiminnan läpinäkyvyys. Tämä ennaltaehkäisee kilpailuneutraliteettiongelmien syntymistä, jotta kilpailulaissa tarkoitetun kilpailuneutraliteetin valvontaa voidaan suorittaa tarkoituksenmukaisesti. Kirjanpidon eriyttämissäännöksen tarkoituksena ei ole antaa KKV:lle tilintarkastustehtäviä.

Kilpailulain kilpailuneutraliteettisäännökset eivät kiellä julkista sektoria harjoittamasta yksityisen sektorin kanssa kilpailevaa toimintaa. Tällaiselle toiminnalle on kuitenkin asetettu ehtoja sekä kuntalaissa että kilpailulaissa. Esimerkkinä voidaan mainita kuntalain 126 §, jonka mukaan kilpailullinen toiminta tulee lähtökohtaisesti yhtiöittää, jotta virasto- ja liikelaitosmuodossa saadut veroedut ja konkurssisuoja eivät vääristäisi kilpailua.

Vaikka julkisyhteisöjen toimintaa on yhtiöitetty, monissa tapauksissa yhtiö on hoitanut sekä markkinoilla tapahtuvaa toimintaa että muuta toimintaa, eikä kirjanpitoa ole eriytetty. Vaikka julkisyhteisöjen elinkeinotoimintaa on yhtiöitetty, monissa tapauksissa yhtiö hoitaa sekä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa että muuta toimintaa, eikä markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan kirjanpitoa ole eriytetty muusta toiminnasta. Verovaroin rahoitettu lakisääteinen toiminta ja kilpailullinen toiminta ovat sekoittuneet toisiinsa eikä niiden tuottoja ja kustannuksia tai kustannusvastaavuutta ja kannattavuutta ole voitu luotettavasti selvittää ja dokumentoida. Läpinäkyvyyden puuttuminen on ollut omiaan lisäämään erityisesti verovaroista tapahtuvan ristisubventoinnin ja alihinnoittelun riskiä julkisyhteisöjen kilpailullisessa toiminnassa sekä vaikeuttamaan kilpailuneutraliteetin valvontaa yleisemminkin.

Käytännössä eriyttämissäännös edellyttää julkisyhteisöiltä erityistä huolellisuutta kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan ja muun toiminnan tuottojen ja kustannusten erottelemisessa sekä markkinoilla kilpailutilanteessa harjoitettavan taloudellisen toiminnan markkinaperusteisuuden arvioinnissa. Säännös edellyttää kustannuslaskennan järjestämistä ja dokumentointia siten, että todennettavin ja objektiivisin perustein saadaan selville kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettavan taloudellisen toiminnan kustannukset.

Eriyttäminen tehostaa kilpailuneutraliteetin valvontaa ja luo edellytyksiä julkisyhteisöjen toiminnan kannattavuuden ja hinnoittelun kustannusperusteisuuden varmistamiseen.

Kirjanpidon eriyttäminen ehkäisee myös sitä, että julkisia varoja päätyy markkinoilla tapahtuvaan taloudelliseen toimintaan. Lisäksi julkinen tuloslaskelma parantaa yksityisten kilpailijoiden mahdollisuuksia seurata julkisyhteisön markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan laajuutta ja kannattavuutta.

Poikkeukset eriyttämisvelvollisuudesta

Eriyttämisvelvoite ei koske pienimuotoista toimintaa. Velvoitetta ei sovelleta, jos julkisyhteisön tai yksikön markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40 000 euroa vuodessa.

  • Tarvittaessa KKV voi puuttua liikevaihtorajan alle jäävään toimintaan, mikäli se estää tai vääristää kilpailua.

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta ei myöskään sovelleta toimintaan, johon KKV ei muutenkaan voisi puuttua.

Lue lisää siitä, millaisiin ongelmiin KKV voi puuttua.

Tietojen laatiminen ja valvonta

Julkisyhteisön markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta on tullut eriyttää 1.1.2020 alkaen. Eriytetty tuloslaskelma ja muut tiedot tuli esittää ensimmäisen kerran vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetietoina.

KKV valvoo eriyttämisvelvoitteen noudattamista. KKV voi sakon uhalla velvoittaa toimittamaan erillisen kirjanpidon, tuloslaskelman (tilinpäätöksen) sekä kuvauksen kustannuslaskennan periaatteista.

Julkisyhteisön on syytä dokumentoida toiminnan luonteen arvioinnin yhteydessä tehtyjen tulkintaratkaisujen perusteet siltä varalta, että niistä on myöhemmin KKV:n tutkinnan yhteydessä tarpeen käydä tarkempia keskusteluja. Jos jokin tulkinta myöhemmin osoittautuisi olevan ristiriidassa KKV:n näkemyksen kanssa, asia voidaan ratkaista ensisijaisesti neuvotteluteitse.

Lue lisää siitä, miten KKV voi puuttua julkisyhteisön toimintaan.

KKV antaa lain sisältöön liittyvää neuvontaa julkisyhteisön toiminnan itsearviointia varten. Säännöksen soveltamiskäytäntö kehittyy kuitenkin vasta tulevan tapauskäytännön myötä.

Kysymyksiä kirjanpidon eriyttämisestä

Osa KKV:lle tulleista kysymyksistä on liittynyt siihen, kuuluuko jokin toiminta eriytettäväksi säädettyyn toimintaan. Toiminnan luonteen määrittely edellyttää yksityiskohtaisia selvityksiä eikä KKV voi siten yleisessä neuvonnassaan ennakollisesti ottaa kantaa toiminnan luonteeseen yksittäistapauksessa. Julkisyhteisön on hyvä dokumentoida toiminnan luonteen arvioinnin yhteydessä tehtyjen tulkintaratkaisujen perusteet siltä varalta, että niistä on myöhemmin tarpeen käydä keskusteluja KKV:n kanssa. Julkisyhteisön tekemä itsearviointi mahdollistaa myös tarkemman neuvontakeskustelun KKV:n kanssa. Itsearvioinnin tueksi KKV:n kotisivuille on koottu tietoa ja esimerkkejä toiminnan luonteen määrittelyyn.