Toimenpidepyynnön tekeminen kilpailuneutraliteettiasiassa

KKV voi aloittaa tutkinnan epäillystä julkisyhteisön kilpailua vääristävästä toiminnasta toimenpidepyynnön perusteella. Toimenpidepyynnön voi tehdä esimerkiksi kilpaileva yritys. KKV:lle on hyvä kertoa kattavasti tiedot julkisyhteisön toiminnasta, sen saamista eduista sekä kielteisistä markkinavaikutuksista.

Näin ilmoitat KKV:lle kilpailuneutraliteettiongelmasta

Toimenpidepyyntö on hyvä laatia huolellisesti ja kattavasti, jotta KKV pystyy riittävästi arvioimaan mahdollisia kilpailuongelmia. Perusteellisesti laadittu toimenpidepyyntö voi myös nopeuttaa asian käsittelyä. Puutteellinen toimenpidepyyntö voi puolestaan johtaa siihen, ettei KKV ota asiaa tutkittavaksi. KKV pyytää tarvittaessa täydentämään tietoja.

KKV:n asiantuntijat antavat tarvittaessa neuvontaa toimenpidepyynnön tekemisessä. Usein on tarpeellista keskustella esimerkiksi ongelman merkittävyydestä tai KKV:n toimivallasta ennen toimenpidepyynnön lähettämistä.

Toimenpidepyynnöt toimitetaan sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kkv.fi tai postitse KKV:n kirjaamoon osoitteella PL 5, 00531 Helsinki.

Toimenpidepyynnön voi laatia vapaamuotoisesti, mutta siinä olisi hyvä olla seuraavat tiedot markkinoista ja julkisyhteisöstä, jos tiedot ovat toimenpidepyynnön tekijän käytettävissä.

Jos epäilet kilpailuneutraliteettiongelmaa, mutta tietosi epäillystä ongelmasta ja sen vaikutuksista ovat suppeat tai et halua nimeäsi tai edustamaasi organisaatiota julkisuuteen, voit lähettää asiasta myös vihjeen KKV:n vihjelomakkeella. Vihjeen voi antaa myös nimettömänä.

Toimenpidepyynnössä ilmoitettavat tiedot

Tiedot osapuolista

 • Toimenpidepyynnön tekijän yhteystiedot (Yhteisön ja yhteisön edustajan nimi, yhteisön Y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Toimenpidepyynnön kohteen tai kohteiden yhteystiedot (kuten edellä)
 • Kuvaus toimenpidepyynnön kohteen mahdollisista konsernisuhteista
 • Tiedot toimenpidepyynnön kohteen harjoittaman toiminnan luonteesta ja laajuudesta
 • Kuvaus toimenpidepyynnön tekijän tai tämän edustamien toimijoiden ja kohteen välisestä kilpailutilanteesta

Lue lisää markkinoiden toiminnan luonteesta

Kuvaus ja todisteet kilpailua vääristävästä toiminnasta

 • Perusteltu kuvaus siitä, miten toimenpidepyynnön kohteena oleva järjestely estää tai vääristää kilpailua
  • Kuvaus esimerkiksi eduista, joita julkisyhteisö on saanut omistajaltaan.
  • Kuvaus esimerkiksi julkisyhteisön alihinnoittelusta. Kuvaus myös siitä, miksi on syytä epäillä, ettei julkisyhteisö kata kustannuksiaan.
  • Kuvaus esimerkiksi siitä, että markkinoille suuntautuvaa toimintaa ei ole riittävästi eriytetty kohteen muusta toiminnasta.
 • Arvio toiminnan kestosta (esimerkiksi onko kyseessä yksittäinen toimenpide vai jatkuva toimintatapa) sekä siitä, miten ja milloin toiminta on alkanut
 • Kopiot edellä esitetyt tiedot todentavista asiakirjoista
  • Esimerkiksi sähköpostit, tuote- tai palvelukuvaukset, tarjoukset, kilpailutusasiakirjat, hinnastot, kuvakaappaukset verkkosivuista, vuosikertomus- tai tilinpäätöstiedot, päättävien elinten pöytäkirjat ja päätökset

Tiedot markkinoista

 • Kuvaus perusteluineen tuotteista ja palveluista, joita toimenpidepyynnön kohde tarjoaa
 • Kuvaus perusteluineen maantieteellisistä markkinoista eli alueista, joilla toimenpidepyynnön kohde toimii
 • Arvio markkinoiden euromääräisestä koosta sekä arvio toimenpidepyynnön kohteen ja kilpailijoiden markkinaosuuksista näillä markkinoilla
 • Arvio tapahtuneista muutoksista markkinoiden koossa ja toimijoiden markkinaosuuksissa viimeisten vuosien aikana
 • Kuvaus mahdollisista markkinoiden erityispiirteistä
  • Esimerkiksi erityislainsäädäntö, viranomaisten rooli markkinoilla, lupakäytännöt, mahdolliset alalle tulon esteet, markkinapuute

Epäillyn menettelyn vaikutukset

 • Täsmällinen ja perusteltu kuvaus siitä, miten toimenpidepyynnön kohteen toiminta vaikuttaa yksityisen kilpailijan yritystoiminnan mahdollisuuksiin
 • Arvio siitä, voivatko kuluttajan vaihtoehdot vähentyä ja hinnat nousta tai yritysten alalle tulo tai uusien tuotteiden kehittely estyä julkisyhteisön toiminnan seurauksena

Muut merkitykselliset tiedot

 • Selvitys siitä, miten toimenpidepyynnön kohde perustelee kilpailua mahdollisesti vääristävää toimintaansa. Toimenpidepyynnön tekijän oma arvio säännöksistä ja muista tekijöistä, jotka voivat oikeuttaa toimenpidepyynnön kohteena olevan julkisyhteisön toiminnan.
 • Mahdollisen erityislainsäädännön vaikutus toimenpidepyynnön kohteena olevaan toimintaan
 • Mahdolliset julkisista lähteistä saatavilla olevat lisätiedot asiasta
  • Liitteenä voi toimittaa esimerkiksi viranomaisten päätöksiä, toimialatutkimuksia ja tilastoja.
 • Selvitys siitä, käsitelläänkö tai onko asiaa käsitelty jossakin muussa viranomaisessa tai tuomioistuimessa

Salassa pidettävien tietojen merkitseminen

 • Merkinnät, miltä osin annetut tiedot ovat liikesalaisuuksia tai muulla perusteella salassa pidettäviä

Vastaanotetut toimenpidepyynnöt ovat viranomaisen asiakirjoja, jotka ovat pääsääntöisesti julkisia. KKV:n tulee pyydettäessä antaa kenelle tahansa tieto toimenpidepyynnöstä ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Salassapitovelvoitteiden perusteella esimerkiksi liikesalaisuuksia ja eräitä muita laissa määriteltyjä tietoja ei saa paljastaa. Tämän vuoksi toimenpidepyynnössä on merkittävä liikesalaisuudet ja mahdolliset muut salassa pidettävät tiedot selvästi.

Myös toimenpidepyynnön tekijän henkilöllisyys on pääsääntöisesti julkinen tieto. Henkilöllisyys voidaan salata vain, jos siihen on erityisiä syitä, kuten erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu. Jos haluat saattaa tiedon kilpailuongelmasta KKV:lle nimettömänä, jätä vihje.