Minkälainen julkisyhteisön toiminta voi vääristää kilpailua?

KKV voi puuttua kaikkiin julkisyhteisön menettelyihin, jotka johtavat tai voivat johtaa kilpailun vääristymiseen. KKV voi puuttua julkisyhteisön toimintaan esimerkiksi silloin, jos se laiminlyö markkinoilla tapahtuvan toimintansa yhtiöittämisen, kirjanpidon eriyttämisen tai ei hinnoittele markkinaperusteisesti.

Julkisyhteisön on lähtökohtaisesti yhtiöitettävä markkinoilla tapahtuva toimintansa

Perinteisesti julkisyhteisöt ovat järjestäytyneet esimerkiksi virastoina tai liikelaitoksina. Tähän toiminnan rakenteeseen liittyy merkittävä etu verrattuna muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin: kunnan, hyvinvointialueen tai valtion osana toimiva virasto tai liikelaitos ei voi mennä konkurssiin eikä maksa esimerkiksi yhteisöveroa. Konkurssisuoja vastaa käytännössä rajoittamatonta valtiolta saatua takausta, jolloin markkinoilla toimiva yksikkö saattaa saada rahoitusta edullisemmin. Lisäksi edullisempi verokohtelu tuo kustannusedun julkisyhteisölle.

Konkurssisuoja ja veroedut poistuvat yhtiöittämällä

Markkinoilla tapahtuva toiminta on siirrettävä osakeyhtiöön, osuuskuntaan, yhdistykseen tai säätiöön. Mikäli markkinoilla tapahtuva toiminta on niin pientä, ettei se yksinään muodosta elinkelpoista yhtiötä tai jos yhtiöittäminen ei muusta syystä ole tarkoituksenmukaista, korjauskeinona voi olla esimerkiksi vetäytyminen markkinoilta.

Kuntalaissa on mainittu tilanteita, jolloin toimintaa ei tarvitse yhtiöittää, kuten toiminnan lakisääteisyys, luonnollinen monopoli tai toiminta, jota ei tarvitse kilpailuttaa.

Lue lisää markkinoiden toiminnan luonteesta

Markkinoilla tapahtuva toiminta tulee eriyttää kirjanpidossa

Jos esimerkiksi perustettu osakeyhtiö harjoittaa markkinoilla tapahtuvan toiminnan lisäksi muuta toimintaa, kuten viranomaistoimintaa, tulee nämä toiminnot joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta eriyttää kirjanpidossa. Toiminnot tulee eriyttää myös silloin, jos kunta tai valtio toimii lain sallimissa poikkeustilanteissa markkinoilla virasto- tai liikelaitosmuodossa ja harjoittaa myös muuta toimintaa.

Jos muussa kuin yhtiömuodossa harjoitettu toiminta on vähäistä eikä toiminnan laajentuminen ole esimerkiksi kapasiteettisyistä todennäköistä, kirjanpidon eriyttäminen ja markkinaperusteisen hinnoittelun varmistaminen vähentävät huolta merkittävästä kilpailun vääristymisestä.

Kilpailua vääristävistä menettelyistä luovuttava

KKV voi puuttua kaikkiin sellaisiin julkisyhteisön toimintatapoihin markkinoilla tapahtuvassa taloudellisessa toiminnassa, joiden seurauksena kilpailu markkinoilla voi vääristyä tai estyä. Julkisyhteisö saattaa esimerkiksi alihinnoitella palvelunsa omistajaltaan saamiensa etujen turvin. Tällöin omilla ansioillaan kilpailevat yritykset eivät pysty vastaamaan hintakilpailuun eikä kilpailu ole tasapuolista. Epäily alihinnoittelusta toistuu usein KKV:n saamissa yhteydenotoissa.

Myös omistajalta saadut alihintaiset tuotannontekijät ja markkinoilla tapahtuvan toiminnan tukeminen muun toiminnan tuotoilla saattavat vääristää kilpailua. Liian yleispiirteinen tai pelkästään arvioihin perustuva kustannuslaskenta voi myös johtaa siihen, että tuotot eivät kata todellisia kustannuksia.

Niissä kilpailu- ja kuntalain sallimissa poikkeustilanteissa, kun toimintaa jatketaan markkinoilla esimerkiksi virastomuodossa, tasapuolisesta kilpailusta on huolehdittava hinnoittelemalla tuotteet tai palvelut markkinaperusteisesti.

Huomiota tulee kiinnittää erityisesti siihen, että hinnoittelulla pyritään liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan. Toiminnan tuotoilla tulee kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset sekä saada toimintaan sitoutuneille varoille kohtuullinen tuotto.

Puuttuminen edellyttää kielteisiä markkinavaikutuksia

KKV voi puuttua sellaiseen julkisyhteisön markkinoilla tapahtuvaan taloudelliseen toimintaan, jolla on tai voi olla kilpailua vääristäviä tai estäviä vaikutuksia. Sekä julkisyhteisön toiminnan rakenteen että markkinoilla sovellettujen menettelyiden vaikutuksia arvioidaan viime kädessä tapauskohtaisesti.

Markkinavaikutuksia voidaan arvioida esimerkiksi vertaamalla julkisyhteisön harjoittamaa toimintaa markkinan kokoon ja muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin. Vaikka julkisyhteisön markkinaosuus ei olisi merkittävä, kielteisiä vaikutuksia voi syntyä, jos alalla on tyypillisesti paljon pieniä ja keskisuuria yrittäjiä. Vaikutusten arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi se, pystyykö julkisyhteisö sulkemaan markkinoilta isompia tai pienempiä kilpailijoitaan, muuten haittaamaan niiden toimintaa tai voiko uusien yritysten alalle tulo vaikeutua.

Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös se, että kaikille maantieteellisille alueille tai asiakasryhmille ei välttämättä synny yksityistä tarjontaa. Silloin julkisyhteisön toiminnalla ei välttämättä ole kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Kuitenkin myös kilpailua estävät vaikutukset tulee ottaa huomioon ja arvioida, estääkö julkisyhteisön toiminta yksityisen sektorin tuotannon syntymisen jollakin toimialalla tai alueella.