KKV:n priorisointivelvoite

Kilpailuneutraliteetin puutteita koskevat yhteydenotot ja toimenpidepyynnöt saattavat ruuhkauttaa KKV:n niin, että tärkeitäkään asioita (merkittävä vaikutus kilpailun toimivuuteen) ei kyetä tutkimaan asianmukaisesti.

Tämän vuoksi kilpailulain 4 a luvussa on käsittelyn tärkeysjärjestystä ja tutkimatta jättämistä koskeva säännös. KKV jättää asian tutkimatta, jos ei ole todennäköistä, että lain 30 a §:ssä tarkoitetun menettelyn tai toiminnan rakenteen vaikutukset terveen ja toimivan kilpailun edellytyksille ovat merkittävät (32 §).

Päätös tutkimatta jättämisestä on tehtävä viipymättä.

Arvioidessaan asioiden tärkeysjärjestystä ja tutkimatta jättämisen edellytyksiä KKV asettaa seuraavia kysymyksiä:

 • Kuuluuko asia kilpailuneutraliteettisäännösten soveltamisalaan?
 • Millaisella todennäköisyydellä, käytettävissä ja hankittavissa oleva todisteluaineisto huomioon ottaen, kyse on merkittävästä kilpailun estymisestä tai vääristymisestä taikka hinnoittelun markkinaperusteisuuden vaatimuksen rikkomisesta?
 • Kohdistuuko kilpailuneutraliteettivaje uuteen, alalle tulevaan, innovatiiviseen tai aiempaa tehokkaampaan alalle tulijaan?
 • Johtaako neutraliteettiongelmaan puuttuminen tunnistettaviin hyötyihin kilpailun turvaamisessa?
 • Liittyykö asiaan tulkintaratkaisun tarve, vaikka neutraliteettiongelman välitön taloudellinen vaikutus vaikuttaisi pieneltä?
 • Onko toinen viranomainen, esimerkiksi kyseistä yksikköä erityislainsäädännön perusteella valvova viranomainen, parempi vaihtoehto tilanteen korjaamisessa?
 • Onko markkina sellaisessa muutosvaiheessa, ettei neutraliteettivajeeseen puuttuminen tuota tarkoituksenmukaista tulosta?
 • Osoittavatko viraston aiemmat selvitykset, ettei ongelmaan puuttuminen ole kilpailun turvaamiseksi tarpeen?
 • Onko kyse pikemminkin elinkeinonharjoittajien välisestä riita-asiasta kuin kilpailun turvaamisesta, ja voitaisiinko asia ratkaista yksityisoikeudellisena riita-asiana esimerkiksi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaan?
 • Onko toimenpidepyynnön tekijä esittänyt vaatimustensa perusteista hallintolain 31 §:n 2 momentin mukaisen selvityksen (erityisesti tilanteet, joissa näyttää olevan kysymys pääasiallisesti toimenpidepyynnön tekijän etujen toteuttamisesta)?

KKV:n tutkimatta jättämistä koskevasta päätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen. Jos markkinaoikeus katsoisi tutkimatta jättämisen edellytysten jääneen täyttymättä, se voisi palauttaa asian KKV:n käsiteltäväksi.

Jako vaikuttavuusluokkiin

Kilpailunrajoitusten tutkimisessa KKV jakaa asiat kolmeen eri vaikuttavuusluokkaan. Myös kilpailuneutraliteettia koskevat asiat on perusteltua jakaa soveltuvin osin samoja periaatteita noudattaen vaikuttavuusluokkiin, koska se helpottaa viraston toiminnan suuntaamista merkittäviin asioihin.

KKV sijoittaa kilpailulain 4 a luvun mukaisesti tutkittavat asiat seuraaviin vaikuttavuusluokkiin (huomautuksin, että luokittelua voidaan muuttaa lain soveltamisesta saatujen kokemusten karttuessa):

 • Vaikuttavuusluokka 1
  (merkittävät asiat, jotka käsitellään perusteellisesti ja asetetaan käsittelyjärjestyksessä etusijalle).
  • Ongelma liittyy suureen toiminnan volyymiin tai on periaatteellisesti merkittävä
  • Menettelyn keskeinen tarkoitus on kilpailun estäminen tai vääristäminen
  • Menettelyllä on ilmeisen vahingollinen vaikutus kilpailulle ilman, että menettelylle on selvää yleiseen etuun liittyvää oikeuttamisperustetta
  • Menettely tai toiminnan rakenne on avoimessa ristiriidassa unionin valtiontukisääntöjen kanssa vaikutusten kohdistuessa myös Suomen markkinoille (vrt. kuitenkin HE 40/2013 s. 25 ja 33 sekä toisaalta kilpailulain muutoksen tavoitteet sivulla 21)
 • Vaikuttavuusluokka 2
  (ns. harmaa vyöhyke eli mahdollisesti merkittävät asiat, joissa kielteiset kilpailuvaikutukset ja niiden merkittävyys voidaan yleensä havaita vasta selvityksen sekä etujen ja haittojen punninnan jälkeen).
  • Ongelma liittyy taloudellisesti merkittävään toimintaan
  • Suuri toiminnan volyymi
  • Oleellinen vaikutus kauppakumppanien tai kilpailijoiden talouteen
  • Merkittäviä hinta-, määrä- tai laatuvaikutuksia markkinoilla
 • Vaikuttavuusluokka 3
  (kielteiset kilpailuvaikutukset eivät ole todennäköisiä eli asiat, joita ei tutkita perusteellisesti).
  • Ei avointa kilpailun vääristämisen tai estämisen tarkoitusta
  • Ei periaatteellista merkittävyyttä
  • Vähäinen toiminnan volyymi
  • Ei merkittäviä hinta-, määrä tai laatuvaikutuksia markkinoilla
Päivitetty 14.5.2014 Tulosta