Milloin kilpailuneutraliteetin vajeeseen ei voida puuttua?

Kilpailulain 4 a luvussa on useita KKV:n toimivaltaa rajoittavia määräyksiä. Käytännössä niiden soveltaminen tai soveltamatta jättäminen saattaa edellyttää hyvinkin yksityiskohtaista selvitystyötä, joten seuraava luettelo on vain suuntaa antava:

  • Laki ei koske julkisen vallan käyttämistä eikä viranomaistoimintaa (ks. HE 40/2013 s. 31)
  • Lakia ei sovelleta julkisiin hankintoihin.
  • Laki ei koske sellaista hyödyketarjontaa, joka on muuta kuin taloudellista toimintaa, ts. toimintaa, jota ei harjoiteta markkinaympäristössä, esimerkkinä monet kuntien lakisääteiset tehtävät (ks. HE 40/2013 s. 26 ja 32).
  • Taloudellisen toiminnan käsitteen ulkopuolelle on kuntalain 2 a §:n 2 momentissa suljettu eräitä kuntien tehtäviä, joten niihin kilpailulain 4 a luvun säännöksiä ei sovelleta.
  • Kuntalain 2 b §:ssä tarkoitetuissa yhtiöittämisvelvollisuuden poikkeustilanteissa KKV valvoo kilpailuneutraliteetin toteutumista kilpailulain 30 a §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla. Pääsääntöisesti toimintaa ei siis voida kieltää, vaan viraston tehtävä on vain valvoa, että hinnoittelu on markkinaperusteista kuntalain 66 a §:ssä tarkoitetulla tavalla.
  • KKV:lla ei ole toimivaltaa, jos kilpailuneutraliteettiongelma johtuu väistämättä lainsäädännöstä. Kilpailulain 4 a luvun perusteella ei siis voida muuttaa tai oikaista voimassa olevaa lainsäädäntöä.
  • Lakia ei sovelleta, jos kilpailulain 4 a luvun soveltaminen estäisi merkittävään yleiseen etuun liittyvän palvelun toteuttamisen (ks. HE 40/2013 s. 35 ja 36).
  • Jos toiminta perustuu lainsäädäntöön, mutta laki jättää harkintavaltaa kilpailuneutraliteetin puutteisiin johtavien menettelyjen tai rakenteiden osalta, KKV voi vaatia menettelyyn tai rakenteisiin muutoksia, mutta se ei voi kieltää itse toimintaa.
  • Kunnan yleiseen tai erityiseen toimialaan kuuluvaa tehtävää ei voida kilpailulain nojalla kieltää (HE 40/2013 s. 28).
  • Laki ei koske julkisen sektorin antamia tukia tai erityisetuja yrityksille tai niin sanotulle kolmannelle sektorille, paitsi jos tuen saajana on julkisen sektorin määräysvallassa oleva yksikkö ja tuki johtaa kilpailun estymiseen tai vääristymiseen.
Päivitetty 14.5.2014 Tulosta