Toimitus- ja jakelusopimukset

Toimitus- ja jakelusopimukset eli vertikaaliset sopimukset hyödyttävät usein niin yrityksiä, kuluttajia kuin kilpailua. Sopimuksia voidaan kuitenkin käyttää myös kilpailun rajoittamiseen. Vertikaaliset sopimukset, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun merkittävä rajoittuminen, ovat kiellettyjä.

Mikä on vertikaalinen sopimus?

Vertikaalisia sopimuksia ovat toimitus- ja jakelusopimukset, joilla eri tuotanto- tai jakeluportaalla toimivat yritykset sopivat tuotteiden tai palveluiden ostoon, myyntiin tai jälleenmyyntiin liittyvistä ehdoista. Vertikaaliset sopimukset eroavat siis samoilla markkinoilla toimivien kilpailijoiden välisistä sopimuksista.

Kilpailusääntöjen tarkoituksena on estää yrityksiä käyttämästä vertikaalisia sopimuksiaan kilpailun rajoittamiseen kuluttajille haitallisella tavalla. Vertikaaliset sopimukset, joissa määritellään pelkästään osto- ja myyntiehtoja, kuten myytävien tuotteiden hintoja tai määriä, eivät yleensä rajoita kilpailua.  Jos vertikaalinen sopimus kuitenkin sisältää jommankumman osapuolen toimintaan kohdistuvia rajoituksia tai vaatimuksia, voi kyse olla kielletystä kilpailunrajoituksesta.

Kilpailua rajoittavia sopimusehtoja ei saa soveltaa tai panna täytäntöön. Yritys vastaa itse siitä, etteivät sen vertikaaliset sopimukset rajoita kilpailua. Yrityksen onkin tunnistettava, milloin sen vertikaaliset sopimukset ovat sallittuja ja milloin ne kuuluvat kilpailusääntöjen kiellon piiriin.

Kotimaisia kilpailusääntöjä tulkitaan EU:n kilpailusääntöjen mukaisesti. EU:n kilpailusääntöjen tulkintaohjeet soveltuvat näin ollen suoraan myös kotimaisiin vertikaalisiin sopimuksiin.

Kun sopimukseen ei sovelleta kilpailusääntöjä

Kilpailusääntöjä sovelletaan yritysten välisiin vertikaalisiin sopimuksiin, jotka rajoittavat merkittävästi kilpailua. Kilpailusääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät seuraavanlaiset yritysten väliset vertikaaliset sopimukset:

 • Vertikaaliseksi sopimukseksi ei lasketa sopimusta, jolla edustajalle annetaan valtuudet neuvotella ja/tai tehdä päämiehen nimiin sopimuksia päämiehen tuotteiden tai palveluiden ostamisesta tai myymisestä. Edellytyksenä on, ettei edustaja kanna taloudellista tai kaupallista riskiä edustussopimuksen piiriin kuuluvasta toiminnasta.

 • Vain merkittävällä tavalla kilpailua rajoittavat sopimukset ovat kiellettyjä. Jos yhdenkään vertikaalisen sopimuksen osapuolen markkinaosuus ei ylitä 15 %:a, sopimus jää kilpailusääntöjen ulkopuolelle.

  • HUOM. Jos toimittajat ja jakelijat käyttävät samankaltaisia vertikaalisia sopimuksia markkinoilla laajemmin, on näillä sopimuksilla kumulatiivinen vaikutus kilpailuun. Tällöin vertikaalinen sopimus jää kilpailusääntöjen ulkopuolelle, jos osapuolten markkinaosuus on alle 5 % tai samankaltaiset sopimukset kattavat alle 30 % markkinasta.
  • HUOM. Sopimuksia, jotka sisältävät vakavimpia kilpailunrajoituksia, ei voida pitää vähämerkityksellisinä osapuolten markkinaosuuksista huolimatta.
 • Vertikaalinen sopimus jää kilpailusääntöjen ulkopuolelle, jos sen tarkoituksena tai seurauksena ei ole kilpailun rajoittuminen. Jos vertikaalinen sopimus sisältää vertikaalisia rajoituksia, se voi kuulua kilpailusääntöjen kiellon piiriin.

Kun sopimus on ryhmäpoikkeuksen piirissä

Vertikaaliset sopimukset ovat yleensä kilpailulle haitallisia vain, jos jommallakummalla kaupan portaalla ei ole riittävästi kilpailua. Siksi vertikaaliset sopimukset ovat tiettyjen edellytysten täyttyessä niin sanotun ryhmäpoikkeuksen piirissä. Jos vertikaalinen sopimus todennäköisesti hyödyttää kuluttajia ja kilpailua eikä poista kilpailua merkittävästi, se jää kilpailusääntöjen ulkopuolelle. Ryhmäpoikkeuksen piiriin pääsevä vertikaalinen sopimus on siis sallittu, vaikka se muuten olisi kilpailusääntöjen perusteella kielletty.

Kahden tai useamman yrityksen välinen vertikaalinen sopimus on ryhmäpoikkeuksen piirissä ja lähtökohtaisesti sallittu, kun:

 • Ryhmäpoikkeus suojaa kaikkia loppu- tai välituotteiden tai -palveluiden osto- ja jakelusopimuksia. Muut kuin osto-, myynti- tai jälleenmyyntiehdot jäävät ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle.

  • HUOM. Ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella ovat esimerkiksi immateriaalioikeuksien luovutukseen tai niiden käyttämiseen liittyvät ehdot, elleivät tällaiset ehdot liity suoraan vertikaalisen sopimuksen piiriin kuuluvien tuotteiden tai palveluiden käyttöön, myyntiin tai jälleenmyyntiin.
 • Kilpailijoiden välisten sopimussuhteiden vertikaalisia osia tarkastellaan vertikaalisina sopimuksina. Kilpailijoiden välisten sopimusten vertikaaliset osat eivät kuulu ryhmäpoikkeuksen piiriin.

  • HUOM. Kilpailijoiden välisten sopimusten vertikaaliset osat kuuluvat kuitenkin ryhmäpoikkeuksen piiriin, jos sopimus ei ole vastavuoroinen ja kyseessä on kaksoisjakelu. Kaksoisjakelussa yritys sekä valmistaa että jakelee omia tuotteitaan, ja toinen osapuoli toimii ainoastaan jakelijana.
 • Vertikaalisten sopimusten, joiden osapuolten markkinaosuus alittaa 30 %, oletetaan olevan enemmän hyödyllisiä kuin haitallisia kilpailulle ja ne jäävät siksi kilpailusääntöjen kiellon ulkopuolelle. Edellytys koskee vertikaalisen sopimuksen kaikkia osapuolia.

  • HUOM. Jos yhdessä sopimuksessa yksi yritys sekä ostaa tuotteita että myy niitä eteenpäin, yrityksen markkinaosuuden täytyy olla alle 30 % sekä tuotteiden osto- että myyntimarkkinoilla. Muuten 30 %:n markkinaosuusvaatimus ylittyy, ja sopimus ei ole ryhmäpoikkeuksen piirissä.
 • Vakavimmat kilpailunrajoitukset ovat rajoituksia, jotka todennäköisesti rajoittavat kilpailua ja aiheuttavat haittaa kuluttajille. Vertikaalinen sopimus ei kuulu ryhmäpoikkeuksen piiriin, jos se sisältää jonkin niistä.

Kun sopimuksesta syntyy kuluttajia hyödyttäviä tehokkuusetuja

Ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle jäävät vertikaaliset sopimukset voivat tapauskohtaisen arvioinnin perusteella synnyttää kuluttajia hyödyttäviä tehokkuusetuja. Jos kilpailua rajoittava vertikaalinen sopimus täyttää niin sanotun tehokkuuspoikkeuksen edellytykset, on se kilpailunrajoituksesta huolimatta sallittu.

Tehokkuuspoikkeus edellyttää, että vertikaalinen sopimus

 • tehostaa tuotantoa tai jakelua taikka edistää teknistä tai taloudellista kehitystä,
 • jättää kuluttajille kohtuullisen osuuden tehostamisen tai kehityksen hyödyistä,
 • asettaa osapuolille ainoastaan tavoiteltujen hyötyjen kannalta välttämättömiä rajoituksia, ja
 • ei poista merkittävästi kilpailua sopimusta koskevien tuotteiden tai palveluiden osalta.

Yrityksen tulee itse arvioida, täyttääkö sen vertikaalinen sopimus tehokkuuspoikkeuksen edellytykset.

Kun sopimus sisältää yhden tai useamman vakavimmista rajoituksista

Vakavimmat kilpailunrajoitukset todennäköisesti rajoittavat kilpailua ja aiheuttavat haittaa kuluttajille. Ne eivät myöskään yleensä ole välttämättömiä tehokkuusetujen saavuttamiseksi. Siksi vertikaalinen sopimus, johon sisältyy jokin vakavimmista kilpailunrajoituksista, jää kokonaisuudessaan suoraan ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle osapuolten markkinaosuuksista riippumatta. Lisäksi vakavimman rajoituksen sisältävä sopimus todennäköisesti rajoittaa kilpailua ja on siten kielletty.

Vakavimpia rajoituksia ovat kaikki vertikaalisen sopimuksen nimenomaiset sopimusmääräykset ja samaan sopimussuhteeseen kuuluvat tosiasialliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on:

 • Jakelijalla on oltava oikeus määrittää myymänsä tuotteen tai palvelun jälleenmyyntihinta.

  Enimmäisjälleenmyyntihinta ja suositushinnat eivät ole kiellettyjä, jos ne tosiasiassa eivät johda vähimmäisjälleenmyyntihintaan.

  Case-esimerkkejä

  Iittalaa koskevassa tapauksessa markkinaoikeus katsoi, että muun muassa jakelusopimuksiin sisällytetyt ehdot Iittalan tuotteiden jälleenmyyntihinnoista merkitsivät vähimmäisjälleenmyyntihinnan määräämistä.

  Kuluttajaelektroniikkaa koskevissa päätöksissä komissio katsoi, että toimittajat olivat määränneet jakelijoilleen vähimmäisjälleenmyyntihintoja, kun toimittajat olivat rajoittaneet internetissä toimivien jakelijoiden mahdollisuutta määrittää itsenäisesti jälleenmyyntihintansa. Toimittajat olivat esimerkiksi uhkailleet jälleenmyyjiä rangaistuksilla ja keskeyttäneet tuotteidensa toimituksia jakelijoille, jotka eivät noudattaneet vähimmäisjälleenmyyntihintaa.

 • Jakelijalla on oltava oikeus määrittää itse, kenelle ja missä se myy toimittajan tuotteita. Tällainen rajoitus on kuitenkin sallittu seuraavissa tapauksissa:

  • Myyjälle on asetettu aktiivisen myynnin rajoitus toisen myyjän yksinoikeudelliselle alueelle tai asiakasryhmälle.
   • Aktiivisessa myynnissä myyjä lähestyy asiakasta. Passiivisessa myynnissä taas myyjä vastaa asiakkaiden yhteydenottoihin. Esimerkiksi oman verkkosivuston kautta tapahtuvan internet-myynnin katsotaan yleensä olevan passiivista myyntiä.
  • Tukkukauppiaalle on asetettu rajoitus myydä loppukäyttäjille.
  • Valikoivan jakelujärjestelmän jäsenelle on asetettu rajoitus myydä valtuuttamattomille jakelijoille jakelujärjestelmän alueella.
   • HUOM. Valikoivassa jakelujärjestelmässä toimittaja sitoutuu toimittamaan tuotteita ainoastaan tietyt kriteerit täyttäville jakelijoille. Näin valtuutetut jakelijat vastaavasti sitoutuvat olemaan myymättä tuotteita valtuuttamattomille jakelijoille alueilla, joissa jakelujärjestelmää käytetään.
  • Komponentin ostajalle on asetettu rajoitus myydä komponentteja eteenpäin samaa tarkoitusta varten, kuin mihin ostaja on hankkinut komponentit.

  Case-esimerkki

  Sanriota koskevassa päätöksessään komissio katsoi, että lisensoitujen tuotteiden aktiivisen ja passiivisen myynnin rajoittaminen tietyn maantieteellisen alueen ulkopuolelle rajoitti kilpailua.

 • Valtuutetun jakelijan on saatava myydä toimittajan tuotteita kaikille loppukäyttäjille, olivat ne sitten kuluttajia tai muita yrityksiä. Toimittaja voi kuitenkin edellyttää, että valtuutettu myyjä toimii ainoastaan toimittajan valtuuttamassa toimipisteessä.

  Case-esimerkkejä

  Lastentarvike Oy:tä koskevassa asiassa markkinaoikeus katsoi, että valikoivaan jakelujärjestelmään kuulunut vaatimus olla myymättä tuotteita loppukäyttäjille jakelijalle varatun toimialueen ulkopuolella ja sitoumus olla myymättä tuotteita internetin välityksellä, merkitsivät kiellettyä aktiivisen ja passiivisen myynnin rajoittamista valikoivassa jakelujärjestelmässä.

  Guessia koskevassa päätöksessään komissio katsoi, että valtuutetuille jakelijoille asetetut rajoitukset mainostaa ja myydä toimittajan tuotteita internetissä ilman toimittajan etukäteistä lupaa, merkitsivät kilpailunrajoitusta. Myös sopimusehdot ja muut rajoitukset, joilla estettiin valtuutettujen jakelijoiden myynti loppukäyttäjille toisessa jäsenvaltiossa asuvalle kuluttajalle, merkitsivät kiellettyä aktiivisen ja passiivisen myynnin rajoitusta valikoivassa jakelujärjestelmässä.

 • Valtuutettujen jakelijoiden on saatava ostaa tuotteita toisilta valtuutetuilta jakelijoilta. Valtuutettuja jakelijoita ei voi velvoittaa hankkimaan jakelujärjestelmässä myytäviä tuotteita vain yhdeltä toimittajalta.

  Case-esimerkki

  Guessia koskevassa päätöksessään komissio katsoi, että valtuutettua jakelijaa koskevat sopimusehdot, jotka rajoittivat toimittajan tuotteiden myymistä toisille valikoivaan jakelujärjestelmään kuuluville valtuutetuille jakelijoille, merkitsivät kilpailunrajoitusta.

 • Komponenttien valmistajalla on oltava oikeus myydä komponentteja myös suoraan esimerkiksi loppukäyttäjille tai korjaus- ja huoltoliikkeille.

Vakavimman rajoituksen sisältävä vertikaalinen sopimus jää kokonaan ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle. Yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus yksittäistapauksissakin osoittaa, että vakavimmankin rajoituksen sisältävä vertikaalinen sopimus ansaitsee niin sanotun tehokkuuspoikkeuksen kilpailusääntöjen kiellosta. Tällöin yrityksen on itse osoitettava vertikaalisesta sopimuksesta syntyvän tehokkuusetuja, jotka hyödyttävät kuluttajia.

Kun sopimus sisältää tietyn poissuljetun rajoituksen

Tietyt markkinoille pääsyä hidastavat vertikaaliset rajoitukset jäävät suoraan ryhmäpoikkeuksen ulkopuolelle osapuolten markkinaosuuksista riippumatta. Koko vertikaalinen sopimus ei kuitenkaan ole ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella, vaan ainoastaan kyseinen rajoitus. Vertikaalisen sopimuksen muut osat kuuluvat ryhmäpoikkeuksen piiriin.

Ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella ovat:

 • Kilpailukieltovelvoite, joka on voimassa yli 5 vuotta tai ennalta määrittelemättömän ajan.
  • HUOM. Kilpailukieltovelvoitteen myötä ostaja joko:
   • ei saa valmistaa, ostaa, myydä tai jälleenmyydä vertikaalisen sopimuksen piirissä olevien tuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita, tai
   • velvoitetaan ostamaan toimittajalta yli 80 % sen ostojen kokonaismäärästä.
 • Kilpailukieltovelvoite, jonka myötä ostaja ei saa valmistaa, ostaa, myydä tai jälleenmyydä tuotteita vertikaalisen sopimuksen päättymisen jälkeen.
  Tällainen kilpailukieltovelvoite on kuitenkin sallittu, jos

  • sen kesto on enintään yksi vuosi,
  • se on välttämätön toimittajan tietotaidon suojaamiseksi, ja
  • se rajoittuu ostajan sopimussuhteen aikaiseen toimipisteeseen.
 • Kielto myydä tiettyjä kilpailevia tuotemerkkejä valikoivassa jakelujärjestelmässä.

Kun sopimus sisältää muun vertikaalisen rajoituksen

Ryhmäpoikkeuksen  ulkopuolella olevat vertikaaliset sopimukset on arvioitava tapauskohtaisesti. Vertikaaliset sopimukset ovat ryhmäpoikkeuksen ulkopuolellakin kiellettyjä ainoastaan, jos ne rajoittavat kilpailua. Sopimus voi rajoittaa kilpailua, jos siihen sisältyy vertikaalinen rajoitus. Vertikaalinen rajoitus voidaan toteuttaa joko nimenomaisilla sopimusmääräyksillä tai erilaisilla kannustimilla ja pakotteilla, jotka johtavat samaan lopputulokseen. Vertikaalisia rajoituksia ovat esimerkiksi:

 • Ostaja keskittää ostonsa yhdelle toimittajalle.

  Case-esimerkki

  Van den Bergh Foodsasiassa todettiin, että jakelusopimuksen lauseke, jolla jäätelön toimittaja velvoitti sen jäätelön jakelijoita käyttämään toimittajan veloituksetta tai nimellistä vuokraa vastaan jakelijoilleen toimittamia pakastinarkkuja ainoastaan toimittajan valmistamien jäätelöiden säilyttämiseen, merkitsi yhden tuotemerkin määräämistä. Tapauksen erityispiirteistä johtuen tällaisen sopimuslausekkeen katsottiin haittaavan toimittajan kilpailijoiden markkinoille pääsyä ja siten rajoittavan kilpailua.

 • Toimittaja myy tuotteitaan tietyllä alueella ainoastaan yhdelle jakelijalle.

 • Toimittaja määrää, että jakelija saa myydä toimittajan tuotteita ainoastaan yhdessä sovituille tietyille asiakkaille.

 • Valtuutettujen jälleenmyyjien myyntiä rajoitetaan kaikille muille paitsi toisille valtuutetuille jälleenmyyjille ja loppuasiakkaille.

  Case-esimerkki

  Pierre Fabreasiassa todettiin, että valikoivat jakelujärjestelmät ovat sallittuja, jos jälleenmyyjät valitaan järjestelmään objektiivisin ja laadullisin perustein ja perusteet koskevat kaikkia mahdollisia jälleenmyyjiä samalla tavalla, jos jaeltavan tuotteen ominaisuudet edellyttävät valikoivaa jakelujärjestelmää tuotteen laadun ylläpitämiseksi sekä jos asetetuilla kriteereillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen. Jakelusopimuksessa olevaa lauseketta, joka tosiasiassa esti toimittajan tuotteiden myynnin internetin välityksellä ja siten rajoitti tämän aktiivista ja passiivista myyntiä loppuasiakkaille, ei voitu pitää tarpeellisena valikoivan jakelujärjestelmän ylläpitämiseksi. Sopimuslauseke oli siten kielletty.

 • Ostajalle myönnetään maksua vastaan oikeus käyttää toimittajan liiketoimintamallia ja siihen liittyviä immateriaalioikeuksia.

  Case-esimerkki

  Pronuptia de Parisasiassa todettiin, että franchising-sopimukset ovat sallittuja, kunhan ne ovat tarpeen toimittajan tietotaidon suojelemiseksi. Franchising-sopimuksessa olevat ehdot voivat kuitenkin rajoittaa kilpailua ja olla kiellettyjä, mikäli niillä rajoitetaan franchising-verkoston jäsenten välistä kilpailua esimerkiksi estämällä näitä kilpailemasta keskenään hinnoilla.

 • Toimittaja toimittaa tuotteita ainoastaan tai pääasiassa yhdelle ostajalle tai tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Muistilista vertikaalisten sopimusten arviointiin

Saako vertikaalinen sopimus ryhmäpoikkeuksen suojaa?

 • Sopimuksen on koskettava tuotteiden tai palveluiden jakelua tai myyntiä.

 • Jos molempien osapuolten markkinaosuus on alle 30%, sopimus on sallittu.

 • Jos sopimukseen ei sisälly vakavia rajoituksia ja osapuolten markkinaosuudet ovat alle 30 %, sopimus on sallittu.

 • Jos sopimukseen sisältyy poissuljettu rajoitus, ainoastaan tämä rajoitus on ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella ja arvioitava tapauskohtaisesti

Rajoittaako ryhmäpoikkeuksen ulkopuolella oleva vertikaalinen sopimus kilpailua merkittävästi?

 • Jos kyseessä on aito edustussopimus, kilpailusäännöt eivät sovellu.

  • Jos osapuolten markkinaosuudet jäävät alle 15 %:n, kilpailusäännöt eivät sovellu.
  • HUOM. Sopimuksen sisältäessä jonkin vakavista kilpailunrajoituksista ei 15 %:n markkinaosuusrajaa sovelleta!
 • Jos sopimus sisältää kilpailua rajoittavan vertikaalisen rajoituksen, se on kielletty.

 • Jos sopimus täyttää tehokkuuspoikkeuksen edellytykset, se on sallittu vaikka se rajoittaisi kilpailua