Lainsäädäntö ja ohjeet

Lainsäädäntö

EU-lain­sää­dän­tö ja oh­jeet

Kilpailulain säännöksiä yrityskauppavalvonnasta ei sovelleta, jos yrityskauppa kuuluu EU:n sulautuma-asetuksen (139/2004) soveltamisalaan. Euroopan komissiolla on yksinomainen toimivalta tutkia asetuksen soveltamisalaan kuuluvat unioninlaajuiset keskittymät.

Koska sulautuma-asetuksen keskittymän ja kilpailulain yrityskaupan käsitteet vastaavat pääosin toisiaan, komission toimivaltatiedonantoa (2008/C 96/01) ja sen tulkintakäytäntöä voidaan soveltuvin osin käyttää apuna myös kilpailulain soveltamista koskevissa tulkintatilanteissa.

Kilpailulain niin sanottu ”tehokkaan kilpailun olennaista estymistä” ilmentävä yrityskauppatesti vastaa sulautuma-asetuksessa säädettyä yrityskauppojen arviointitestiä (ns. SIEC-testi, joka tulee sanoista ”significant impediment to effective competition”), joten KKV ottaa yrityskauppojen arvioinnissa soveltuvin osin huomioon myös Euroopan komission ja unionin tuomioistuinten soveltamiskäytännön ja muun yrityskauppoja koskevan ohjeistuksen.