Lagstiftning och anvisningar

Lagstifning

EU-lagstiftning och anvisningar

Konkurrenslagens bestämmelser om tillsyn över företagsförvärv tillämpas inte om företagsförvärvet omfattas av tillämpningsområdet för EU:s koncentrationsförordning (139/2004). Europeiska kommissionen har exklusiv behörighet att undersöka de unionsomfattande koncentrationer som omfattas av koncentrationsförordningens tillämpningsområde.

Eftersom begreppen koncentration i koncentrationsförordningen och företagsförvärv i konkurrenslagen till största delen motsvarar varandra, kan kommissionens tillkännagivande om behörighet (2008/C 96/01) och dess tolkningspraxis i tillämpliga delar användas som hjälp även i situationer där tillämpandet av konkurrenslagen tolkas.

Det test vid företagsförvärv som avses i konkurrenslagen som visar huruvida företagsförvärvet ”väsentligt skulle förhindra en effektiv konkurrens” motsvarar den bedömning av företagsförvärv som föreskrivs i koncentrationsförordningen (s.k. SIEC-test, som kommer från orden ”significant impediment to effective competition”). Därför beaktar KKV  vid bedömningen av företagsförvärv i tillämpliga delar även Europeiska kommissionens och EU-domstolarnas tillämpningspraxis samt övriga anvisningar gällande företagsförvärv.