Jälkimarkkinoin tai päätän asiakassuhteen

Myyjänvastuupolun loppuvaiheessa huolehditaan asiakassuhteista ja kerätään tietoa uutta markkinointikierrosta varten.

Jälkimarkkinoin tai päätän asiakassuhteen -askeleella muodostuu käsitys siitä, että kuluttajanäkökulman huomioiminen on asiakasuskollisuuden kulmakivi.

Tavoitteena on, että myyjä ymmärtää jälkimarkkinoinnin merkityksen yritystoiminnalle ja osaa huomioida kuluttajasuojan siinä. Myyjä oppii toimimaan sopimuksen muutos-, päättymis-, ja irtisanomistilanteissa lain mukaan. Myyjä hahmottaa eri tilanteet sopimusten tuotteen tai palvelun elinkaaren päättyessä ja ymmärtää yrityksen vastuun ulottumisen myös tuotteen käytön päättymiseen. Tavoitteena on vahvistaa käsitystä siitä, mikä merkitys kuluttajalle on päivityksillä, huollolla ja asiakaspalvelulla.

Tavoiteltava osaaminen

Myyjä

 • rakentaa luottamuksen ja asiakasuskollisuuden myyjänvastuun tuntemuksen avulla.
 • suunnittelee ja toteuttaa jälkimarkkinointinsa ja jatkomyyntitoimenpiteensä tunnistettavasti ja läpinäkyvästi, ottaen huomioon erilaiset kuluttajaryhmät.
 • huolehtii asiakaspalvelun ja huollon saatavuudesta tuotteen tai palvelun elinkaareen loppupäässä.
 • toimii säännösten mukaan päättyvissä sopimussuhteissaan ottaen huomioon toimintansa kuluttajamarkkinoilla.
 • soveltaa eri sopimustyyppejä, sopimusoikeuden periaatteet ja kuluttajasopimuksia koskevat säännökset tuntien ja osaa tarvittaessa etsiä tietoa kohtuullisten sopimusehtojen laatimiseen muutostilanteissa.
 • huolehtii sopimusehtojen kohtuullisuudesta, ymmärrettävyydestä ja saatavuudesta käyttämissään myyntikanavissa myös jälkimarkkinoidessaan tuotteitaan tai palveluitaan.

Jälkimarkkinoin tai päätän asiakassuhteen -askeleella opetus suunnitellaan

 • aktivoimaan myyjää arvioimaan oman tuotetta tai palvelua kuluttajan näkökulmasta, kuten asiakaspalvelun tai huollon saatavuutta.
 • motivoimaan myyjää antamaan tietoa jälkimarkkinoinnin yhteydessä ja uuden sopimuskauden alkaessa läpinäkyvästi ja luotettavasti.
 • motivoimaan myyjää tuottamaan luotettavaa tietoa suunnittelemistaan tuotteista ja palveluista jälkimarkkinointia varten.
 • motivoimaan myyjää suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinoinnin ja myyntitoimenpiteet kuluttajille tunnistettavasti ja läpinäkyvästi.

Pohdi ja sovella kysymyksiä huomioiden oppijoiden taso omaksua myyjänvastuuseen liittyvää tietoa. Oppiminen on jatkumo, jossa tieto rakentuu aikaisemmin opitun päälle. Opetuksen konkretisoinnin apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä ja ilmiöitä. Kysymyksiä ei ole tarkoitus esittää opiskelijalle sellaisenaan, vaan opetusta tarkennetaan ja eriytetään siten, että ne sopivat oppijan osaamistasolle.

Taso 1) Ammatillisen perusteet Taso2) Ammatillinen koulutus Taso3) Ammattikorkeakoulut ja yliopisto
Mistä osista yrityksen laskutus koostuu?

Mitä tietoja asiakkailta kerätään asiakkuuden päättyessä, ja minkälaista jälkimarkkinointia kuluttajalle voidaan kohdistaa?
Miten laskuttaminen järjestetään käytännössä ja miten laskujen perinnässä voi edetä?

Miten asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? Miten kuluttajiin vaikutetaan jälkimarkkinoinnin keinoin?
Miksi laskutuksen ja perinnän selkeät ja läpinäkyvät toimintatavat ovat tärkeitä kuluttajalle ja yritykselle?

Miksi asiakaspalautteet ovat yritykselle tärkeitä ja miksi niitä tarvitaan toiminnan kehittämiseen?

Miksi jälkimarkkinoinnissa tulee huomioida hyvä tapa ja läpinäkyvyys kuluttajalle?
Opetuksessa ohjataan ottamaan kuluttajansuoja huomioon laskuttamisessa sekä pohtimaan, minkälaisia jälkimarkkinointikeinoja voi käyttää. Opetuksessa harjaannutaan asiakaspalautteen hyödyntämisessä ja toiminnan kehittämisessä sekä laskuttamisessa.

Opetuksessa harjaannutaan käyttämään erilaisia jälkimarkkinointikeinoja ja ottamaan toteutuksessa kuluttajansuoja huomioon.
Opetuksessa autetaan tiedostamaan ja ymmärtämään laskuttamiseen ja laskun perintään liittyvät säädökset ja niiden noudattamisen merkitys yrityksen menestymiselle.

Opetuksessa ohjataan näkemään jälkimarkkinoinnin merkitys ja ottamaan siinä myös kuluttajansuoja huomioon.

Opetuksessa pohditaan ja sovelletaan erilaisia kuluttajan oikeudet ja hyvät tavat huomioivia jälkimarkkinointikeinoja.

Kysymyksiä ongelma- ja ilmiölähtöiseen opetukseen

 • Miten toimin asiakassuhteen päättymisen tai jatkumisen kulminaatiopisteessä (sopimuksesta irtautuminen on vaikeaa ja asiakaspalveluun vaikea saada yhteyttä)
 • Miten toimin lainmukaisesti tuotteen tai palvelun elinkaaren loppuvaiheessa?