Jag eftemarknadsför eller avslutar kundrelationen

I slutskedet av säljaransvarsstigen företaget strävar efter att hålla fast vid goda kundrelationer och samla in information för en ny marknadsrunda.

Med steget Jag eftermarknadsför eller avslutar kundrelationen bildas en uppfattning om att beaktandet av konsumentperspektivet är hörnstenen i kundlojaliteten.  Hur beaktandet av konsumentperspektivet är en hörnsten i kundlojaliteten.

Målet är att säljaren förstår eftermarknadsföringens betydelse för företagsverksamheten och kan beakta konsumentskyddet i den. Säljaren lär sig att handla enligt lagen i situationer där avtalet ändras, upphör eller sägs upp. Säljaren uppfattar olika situationer när produkternas eller tjänsternas livscykel upphör och förstår hur företagets ansvar gäller tills användningen av produkten upphör. Målet är att öka uppfattningen om konsumentens betydelse för uppdateringar, service och kundservice.

Eftersträvad kompetens

Säljaren

 • bygger förtroende och kundlojalitet med hjälp av kännedom om säljaransvaret.
 • planerar och genomför sin eftermarknadsföring och fortsatta försäljningsåtgärder på ett identifierbart och transparent sätt med beaktande av olika konsumentgrupper.
 • sörjer för tillgången till kundservice och service i slutet av produktens eller tjänstens livscykel.
  verkar i avtalsförhållanden som upphör enligt bestämmelserna med beaktande av sin verksamhet på konsumentmarknaden.
 • tillämpar olika avtalstyper, principerna för avtalsrätten och bestämmelserna om konsumentavtal med kännedom och kan vid behov söka information för att utarbeta rimliga avtalsvillkor vid förändringar.
 • ser till att avtalsvillkoren är skäliga, begripliga och tillgängliga i de försäljningskanaler som de använder även när de marknadsför sina produkter eller tjänster i efterhand.

Med steget Jag eftermarknadsför eller avslutar kundrelationen planeras undervisningen till att

 • aktivera försäljaren att bedöma den egna produkten eller tjänsten ur konsumentens synvinkel, såsom tillgången till kundservice eller service.
 • motivera försäljaren att ge information i samband med eftermarknadsföringen och när den nya avtalsperioden inleds på ett transparent och tillförlitligt sätt.
 • motivera försäljaren att producera tillförlitlig information om planerade produkter och tjänster för eftermarknadsföring.
 • motivera försäljaren att planera och genomföra marknadsföringen och försäljningsåtgärderna för konsumenterna på ett identifierbart och transparent sätt.

Fundera över och tillämpa frågorna med beaktande av elevernas nivå att tillägna sig information om säljaransvaret. Lärande är ett kontinuum där kunskap bygger på det man lärt sig tidigare. Du kan använda frågorna och fenomenen nedan som hjälp för att konkretisera undervisningen. Det är inte meningen att frågorna ska ställas till den studerande som sådana, utan undervisningen preciseras och differentieras så att de passar den studerandes kompetensnivå.

Nivå 1)
Yrkesmässiga
grunder
Nivå 2)
Yrkesmässig
utbildning
Nivå 3)
Yrkeshögskola och högskola
Vilka delar består faktureringen i ett företag av?

Vilka uppgifter samlar man in av kunderna när kundrelationen upphör och hurdan eftermarknadsföring kan man rikta till konsumenten?
Hur lägger man upp faktureringen i praktiken och hur går man tillväga med indrivning av fakturor?

Hur utnyttjar man kundresponsen i utvecklingen av verksamheten? Hur påverkar man konsumenterna med hjälp av eftermarknadsföring?
Varför är en tydlig och transparent fakturerings- och indrivningspraxis viktig för konsumenten och företaget?

Varför är respons från kunderna viktig för företaget och varför behövs den för att utveckla verksamheten?

Varför ska man följa god sed och vara transparent mot konsumenterna i eftermarknadsföringen?
Undervisningen instruerar eleven i att beakta konsumentskyddet vid fakturering och fundera på möjliga metoder för eftermarknadsföring. I undervisningen övar man sig i att utnyttja kundrespons, att utveckla verksamheten och att fakturera.

I undervisningen övar man sig i att använda olika metoder för eftermarknadsföring och att ta hänsyn till konsumentskyddet när man genomför dem.
Undervisningen hjälper eleven att bli medveten om och förstå bestämmelserna relaterade till fakturering och fakturaindrivning och hur viktigt det är för företagets framgång att dessa följs.

Undervisningen instruerar eleverna att inse betydelsen av eftermarknadsföring och att även beakta konsumentskyddet i samband med den.

I undervisningen dryftas och tillämpas olika metoder för eftermarknadsföring med hänsyn till konsumentens rättigheter och god sed.

Frågor för problem- och fenomenbaserad undervisning

 • Hur ska jag gå till väga vid kulmineringen då kundrelationen upphör eller fortsätter (det är svårt att lösgöra sig från avtalet och det är svårt att få kontakt med kundservicen)
 • Hur agerar jag lagenligt i slutet av produktens eller tjänstens livscykel?