Vinkit askelittain opettajalle ja kouluttajalle

Pol­ku­mal­lin mu­kaan opet­ta­mi­nen ja ope­tuk­sen suun­nit­te­lu

Myyjänvastuuseen liittyviä aiheita lähestytään hyödyntäen opiskelijoille tuttuja ilmiöitä, joihin voi sisältyä samanaikaisesti useita kuluttamisen ja kaupanteon sisältöjä. Sisältöjä kannattaa tarkastella opiskelijoille tuttujen ilmiöiden ja toimintaympäristöjen kautta, jotka auttavat liittämään aiheen omaan arkeen ja toimialaan.

Laadukkaassa opetuksessa oppiminen on jatkumo, jossa tieto rakentuu aikaisemmin opitun päälle. Myynti ja ostaminen ovat aina prosesseja.

VaiheSisältöesimerkki
1. askel: Toimin yrityksessä
Kaupankäynti ja arvot toiminnan taustalla, yrityksen arvot, visio ja missio. Kestävyys ja eettiset toimintatavat. Liiketoimintasuunnitelmat.
2. askel: MarkkinoinMarkkinoinnin ja roolien tunnistettavuus, kohderyhmien huomiointi, hyvä tapa, tuotteesta annettavat tiedot, sopimattomat menettelyt.
3. askel: Teen kauppoja
Kivijalkakaupan myynti, verkkokauppa, etämyynti, kotimyynti, sopimukset, maksutavat.
4. askel: Ylläpidän asiakassuhdettaVirhe- ja viivästystilanteiden asianmukainen hoitaminen, takuu, reklamaatio ja asiakaspalaute, huolto, käytön tuki, laskutus ja sopimusehtomuutokset.
5. askel: Jälkimarkkinoin tai päätän asiakassuhteenLaskutus, perintä, sopimuksen päättäminen, asiakaspalaute, jälkimarkkinointi,

Tie­don sy­ve­ne­mi­nen kou­lu­tusas­teit­tain

Am­ma­til­li­set pe­rus­teet ja pe­rus­o­pe­tuk­sen yrit­tä­jyys­kas­va­tus

Opetus antaa käsityksen kaupankäynnin toimintaympäristöstä. Opetuksessa innostetaan oppijaa tunnistamaan ja nimeämään koulutusalan liiketoimintaan liittyviä kuluttajansuojan ilmiöitä. Oppijaa autetaan muodostamaan kokonaiskuvaa toimintaympäristöstään.

Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus

Opetuksessa keskitytään harjoittelemaan keskeisiä koulutusalaan kuluttajansuojaan liittyviä toimia. Opetuksessa menetelmänä on tekemällä oppiminen. Oppijaa autetaan ymmärtämään syy-seuraussuhteita sekä oman toiminnan seurauksia.

Am­ma­til­li­nen kor­kea-aste ja asian­tun­ti­juus

Opetuksessa ja ohjauksessa tähdätään soveltamiseen ja ongelmanratkaisuun. Opetus ja oppiminen keskittyvät aiemmin opitun tiedon soveltamiseen uusiin ja erilaisiin olosuhteisiin sekä syy-seuraussuhteiden syvälliseen ymmärtämiseen.