Toimin yrityksessä

Myyjänvastuupolun ensimmäisellä askeleella opitaan työelämässä tarvittavia metataitoja, tunnistetaan oma rooli yrittäjänä ja havainnoidaan omaa toimintaa ohjaavia tekijöitä. Lisäksi käsitellään liiketoimintasuunnitelman tekemistä.

Markkinoilla pärjäävät yritykset, jotka hahmottavat roolinsa ja suunnittelevat toimintansa alusta alkaen tuntien myyjän vastuun sekä toimien sen mukaisesti.

Tavoiteltava osaaminen

Myyjä

  • toteuttaa yrityksessä myyjänvastuun huomioivaa päätöksentekoa sekä tunnistaa omaa käyttäytymistään ja sitä ohjaavia tekijöitä liiketoiminnassa
  • tunnistaa, milloin toimii markkinoilla kuluttajakauppaa tekevässä yrityksessä
  • hahmottaa omaa liiketoimintamalliaan myyjänvastuun näkökulmasta.
  • tuntee omaan liiketoimintaan kuuluvat tuotteet ja palvelut sekä liiketoimintaympäristönsä myyjävanvastuun toteuttamisen näkökulmasta.
  • käsittää, että yrityksen toimintaa koskevat velvoitteet suhteessa asiakkaaseen/ostajaan riippuvat siitä, tarjoaako yritys  tuotteita kuluttajille vai toisille yrityksille.

Toimin yrityksessä -askeleella opetus suunnitellaan:

  • motivoimaan yrityksessä työskentelevää lainmukaiseen päätöksentekoon.
  • motivoimaan myyjää tunnistamaan ja arvioimaan omaa toimintaansa.
  • kehittämään myyjätaitoja ratkaista myyjänvastuuseen liittyviä ongelmatilanteita.

Pohdi ja sovella opiskelijoiden taso huomioiden heidän kykynsä omaksua myyjänvastuuseen liittyvää tietoa. Oppiminen on jatkumo, jossa tieto rakentuu aikaisemmin opitun päälle. Opetuksen konkretisoinnin apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä ja ilmiöitä. Kysymyksiä ei ole tarkoitus esittää opiskelijalle sellaisenaan, vaan opetusta tarkennetaan ja eriytetään siten, että ne sopivat oppijan osaamistasolle.

Taso 1) Ammatillisen perusteet Taso2) Ammatillinen koulutus Taso3) Ammattikorkeakoulut ja yliopisto
Mihin yrityksen toiminta pohjaa ja mitkä ovat yrityksen arvot? Miten yrityksen toimintatavat valitaan? Miksi yritys on valinnut kyseiset toimintatavat ja arvot?
Opetuksessa keskitytään erilaisten toiminnan tavoitteiden tunnistamiseen ja nimeämiseen. Opetuksessa oppijaa ohjataan ottamaan kuluttajansuoja käytännössä huomioon tuotteen tai ekosysteemin suunnittelussa ja jatkokehittelyssä .Opetuksessa ohjataan ymmärtämään ja soveltamaan tuotteen tai koko ekosysteemin suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä.

Opetuksessa ohjataan kehittämään ja ratkaisemaan suunnitteluvaiheeseen liittyviä ongelmatilanteita.

Kysymyksiä ongelmia- ja ilmiölähtöiseen opetukseen

  • Pohditaan kuinka huomioida kuluttajansuoja jo tuotteen tai palvelun suunnitteluvaiheessa?
  • Kuinka yrityksessä valitaan erilaisia toimintatapoja ja arvoja?