Markkinoin

Myyjänvastuupolun toinen askel käsittelee markkinointia, sen suunnittelua ja toteutusta. Aiheita ovat mainonnan tunnistettavuus, kohderyhmien huomioiminen ja kuluttajille kerrottavat tiedot tuotteista.

Markkinoin-askeleella muodostuu käsitys vastuullisen ja läpinäkyvän markkinoinnin toteuttamisesta.

Myyjää autetaan tunnistamaan, nimeämään ja käyttämään erilaisia markkinointikeinoja sekä huomioimaan kuluttajansuojan vaatimukset markkinoinnissa.

Myyjän vastuulla on todenmukaisen ja kattavan tiedon tuottaminen tuotteista, palveluista ja niiden yhdistelmistä. Myyjän tulee suunnitella ja toteuttaa markkinointi ja myyntitoimenpiteet kuluttajille tunnistettavasti ja läpinäkyvästi.

Tavoiteltava osaaminen

Myyjä

  • suunnittelee ja toteuttaa markkinointinsa ja myyntitoimenpiteensä tunnistettavasti ja läpinäkyvästi, ottaen huomioon erilaiset kuluttajaryhmät.
  • tuntee tietojenantovelvollisuutensa, markkinoinnin säädökset ja niiden soveltamiskäytännöt, noudattaa niitä ja osaa tarvittaessa etsiä niistä tietoa varmistaen kuluttajalle mahdollisuuden tehdä monipuolisia ja kestäviä valintoja tarjolla olevista tuotteista ja palveluista.

Markkinoin -askeleella opetus suunnitellaan

  • motivoimaan myyjää tuottamaan luotettavaa tietoa suunnittelemistaan tuotteista ja palveluista.
  • motivoimaan myyjää suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinoinnin ja myyntitoimenpiteet kuluttajille tunnistettavasti ja läpinäkyvästi.

Pohdi ja sovella opiskelijoiden taso huomioiden mikä on heidän kykynsä omaksua myyjänvastuuseen liittyvää tietoa. Oppiminen on jatkumo, jossa tieto rakentuu aikaisemmin opitun päälle.

Opetuksen konkretisoinnin apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä ja ilmiöitä. Kysymyksiä ei ole tarkoitus esittää opiskelijalle sellaisenaan, vaan opetusta tarkennetaan ja eriytetään siten, että ne sopivat oppijan osaamistasolle.

Taso 1) Ammatillisen perusteet Taso2) Ammatillinen koulutus Taso3) Ammattikorkeakoulut ja yliopisto
Mitä markkinointikeinoja voidaan käyttää?

Mitkä markkinointikeinot ovat soveltuvia oman tuotteen tai palvelun mainontaan?
Miten tehdään kuluttajansuojan puitteissa vaikuttavaa markkinointia? Miksi valitaan tietyt markkinointitavat ja miksi erityisryhmien huomiointi ja roolien tunnistettavuus on tärkeää onnistuneen yrityskuvan luomisessa?
Opetuksessa keskitytään tunnistamaan ja nimeämään erilaisia hyväksyttyjä markkinointikeinoja. Opetuksessa oppijaa autetaan tunnistamaan, nimeämään ja käyttämään erilaisia markkinointikeinoja sekä huomioimaan kuluttajansuojan vaatimukset markkinoinnissa. Opetuksessa autetaan syvällisesti ymmärtämään markkinoinnin lainalaisuudet ja vastuullisen markkinoinnin merkitys hyvän yrityskuvan luomisessa.

Kysymyksiä ongelma- ja ilmiölähtöiseen opetukseen

Miten yrittäjä hahmottaa omaa rooliaan markkinoilla ja motivoituu vastuulliseen liiketoiminnan suunnitteluun?