Teen kauppoja

Myyjänvastuupolun kolmannella askeleella käsitellään kaupan tekoa. Myyjän ja ostajan kannalta kauppa on aina sopimus, jota kumpikaan ei noin vain voi muuttaa.

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus, joka alkaa markkinoinnista, jatkuu ostotilanteessa ja koko asiakassuhteen ajan. Myyjän osaamiseen kuuluu muun muassa kivijalkakaupan ja verkkokaupan erityispiirteet ja niihin liittyvät sopimukset ja maksutavat.

Teen kauppoja -askeleella muodostetaan käsitys myyjän oikeuksista ja vastuista kuluttajakaupassa, lisätään myyjän valmiuksia toimia yrityksen asiantuntijan roolissa kaupantekotilanteessa sekä syvennetään osaamista maksutapojen tarjoamiseen ja laskuttamiseen liittyvissä asioissa.

Myyjä saa valmiudet suunnitella, järjestää ja toteuttaa maksuliikenteen kuluttajakaupan säännösten ja hyvän asiakaskokemuksen mukaisesti. Tämä askel syventää kuluttajalähtöistä ajattelua ja ymmärrystä siitä, kuinka luoda hyvä asiakaskokemus myyntitilanteessa.

Tavoiteltava osaaminen

Myyjä

 • toimii säännösten mukaan kaikissa sopimussuhteissaan ottaen huomioon toimintansa kuluttajamarkkinoilla.
 • tuntee eri sopimustyypit, sopimusoikeuden periaatteet ja kuluttajasopimuksia koskevat säännökset ja osaa tarvittaessa etsiä tietoa kohtuullisten sopimusehtojen laatimiseen.
 • huolehtii sopimusehtojen kohtuullisuudesta, ymmärrettävyydestä ja saatavuudesta käyttämissään myyntikanavissa.
 • suunnittelee ja toteuttaa hinnan tai hinnoitteluperusteiden ilmoittamisen, sopimusehdot sekä maksamisen tavat säännösten mukaisesti ja asiakaslähtöisesti antaen kuluttajille mahdollisuuden taloudelliseen harkintaan.
 • suunnittelee, järjestää ja toteuttaa maksuliikenteen, maksujärjestelyt ja perinnän säännöksiä noudattaen.

Teen kauppoja -askeleella opetus suunnitellaan

 • motivoimaan myyjää antamaan kuluttajalle mahdollisuuden harkintaan, jotta kuluttaja voi hyödyntää voimavarojaan tarkoituksenmukaisesti ja hallita talouttaan kestävästi.
 • lisäämään myyjän osaamista esitellä maksutavat selkeästi ja näkyvästi.
 • lisäämään myyjän ymmärrystä, miten huomioida lainmukainen sopimuskumppanuus kuluttajakaupassa.
 • ohjaamaan myyjää suunnittelemaan, järjestämään ja toteuttamaan kuluttajakaupan maksuliikenteen säännösten ja hyvän asiakaskokemuksen mukaisesti.
 • aktivoimaan myyjää kuluttajalähtöiseen ajatteluun ja hyvän asiakaskokemuksen luomiseen.

Pohdi ja sovella kysymyksiä huomioiden oppijoiden taso omaksua myyjänvastuuseen liittyvää tietoa Oppiminen on jatkumo, jossa tieto rakentuu aikaisemmin opitun päälle. Opetuksen konkretisoinnin apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä ja ilmiöitä. Kysymyksiä ei ole tarkoitus esittää opiskelijalle sellaisenaan, vaan opetusta tarkennetaan ja eriytetään siten, että ne sopivat oppijan osaamistasolle.

Taso 1) Ammatillisen perusteet Taso2) Ammatillinen koulutus Taso3) Ammattikorkeakoulut ja yliopisto
Mitä asioita on huomioitava myyntitilanteessa ja mitä tietoja kuluttajalle pitää myynnin aikana antaa? Miten järjestetään miellyttävä myyntitilanne, jossa kuluttaja saa riittävät tiedot eikä koe painostusta? Miksi kuluttajalle pitää antaa riittävät tiedot ja tarjota mahdollisuus harkintaan?
Opetuksessa autetaan oppijaa saamaan käsitys tiedoista, joita kuluttajalle on kaupankäynnin aikana annettava.

Opetuksessa autetaan kiinnittämään huomiota sopimusten sisältöön ja esitystapaan sekä kuluttajalle myyntitilanteessa tarjottavaan turvalliseen maksuympäristöön ja harkinta-aikaan.
Opetuksessa oppijaan autetaan tuntemaan eri sopimustyypit ja ohjataan tekemään sopimuksia.

Opetuksessa oppijalle kehittyy valmiuksia esittää sopimusehdot selkeästi ja valmius tarjota myyntitilanteessa turvallinen maksuympäristö ja mahdollisuus harkinta-aikaan
Opetuksessa motivoidaan ymmärtämään tiedonantovelvollisuuden merkitys sekä harkinnan mahdollistavan kaupanteon merkitys asiakassuhteelle ja yrityksen menestymiselle.

Kysymyksiä ongelma- ja ilmiö lähtöiseen opetukseen

 • Miten järjestän myyntitilanteen?
 • Miten suunnittelen, järjestän ja toteutan kuluttajakaupan maksuliikenteen säännösten ja hyvän asiakaskokemuksen mukaisesti?
 • Miten tähtään kuluttajalähtöiseen ajatteluun ja hyvän asiakaskokemuksen luomiseen?
 • Miten esittelen maksutavat selkeästi ja näkyvästi?