Jag marknadsför

Det andra steget i säljaransvarsstigen handlar om marknadsföring, planering och genomförande. Ämnen är identifierbar reklam, beaktande av målgrupper och information till konsumenterna om produkterna.

Jag marknadsför-steget skapar en uppfattning om hur ansvarsfull och transparent marknadsföring ska genomföras.

Säljaren får hjälp med att identifiera, namnge och använda olika marknadsföringsmetoder samt att beakta konsumentskyddets krav i marknadsföringen.

Säljaren ansvarar för att producera realistisk och heltäckande information om produkter, tjänster och kombinationer av dem. Säljaren ska planera och genomföra marknadsföringen och försäljningsåtgärderna för konsumenterna på ett identifierbart och transparent sätt.

Eftersträvad kompetens

Säljaren

  • planerar och genomför sin marknadsföring och sina försäljningsåtgärder på ett identifierbart och transparent sätt med beaktande av olika konsumentgrupper.
  • känner till sin skyldighet att lämna uppgifter, bestämmelserna om marknadsföring och deras tillämpningspraxis, följer dem och kan vid behov söka information om dem och säkerställer att konsumenten kan göra mångsidiga och hållbara val av de produkter och tjänster som erbjuds.

På Jag markndasför-steget planeras undervisningen till att

  • motivera försäljaren att producera tillförlitlig information om planerade produkter och tjänster.
  • motivera försäljaren att planera och genomföra marknadsföringen och försäljningsåtgärderna för konsumenterna på ett identifierbart och transparent sätt.

Fundera över och tillämpa frågorna med beaktande av elevernas nivå att tillägna sig information om säljaransvaret. Lärande är ett kontinuum där kunskap bygger på det man lärt sig tidigare.

Du kan använda frågorna och fenomenen nedan som hjälp för att konkretisera undervisningen. Det är inte meningen att frågorna ska ställas till den studerande som sådana, utan undervisningen preciseras och differentieras så att de passar den studerandes kompetensnivå.

Nivå 1)
Yrkesmässiga grunder
Nivå 2)
Yrkesutbildning
Nivå 3)
Yrkeshögskola och högskola
Vilka marknadsföringsmetoder kan man använda?

Vilka metoder lämpar sig för marknadsföring av den egna produkten eller tjänsten?
Hur genomförs effektiv marknadsföring inom ramen för konsumentskyddet? Varför väljer man vissa marknadsföringsmetoder och varför är det viktigt att ta hänsyn grupper med särskilda behov och ha identifierbara roller för att skapa en lyckad företagsimage?
Undervisningen fokuserar på att identifiera och namnge olika godkända marknadsföringsmetoder. Undervisningen hjälper eleven att identifiera, namnge och använda olika marknadsföringsmetoder samt att beakta konsumentskyddets krav i marknadsföringen. Undervisningen hjälper eleven att förstå marknadsföringens logik och vikten av ansvarsfull marknadsföring för att skapa en positiv företagsimage.

Frågor för problem- och fenomenbaserad undervisning

Hur uppfattar företagaren sin egen roll på marknaden och hittar motivation till en ansvarsfull planering av affärsverksamheten?