Jag gör affärer

Det tredje steget på vägen mot säljaransvar handlar om att göra affärer. För säljaren och köparen är en affär alltid ett avtal som ingendera bara kan ändra.

Säljaren har informationsskyldighet som börjar med marknadsföringen, fortsätter vid köptillfället och under hela kundrelationen. Till säljarens kompetens hör bland annat särdragen i fysiska butiker och webbutiker samt därtill hörande avtal och betalningssätt.

Steget Jag gör affärer ger en uppfattning om säljarens rättigheter och ansvar i konsumenthandeln, ökar säljarens beredskap att fungera som företagets expert vid affären  samt fördjupar kunnandet i frågor som gäller erbjudande och fakturering av betalningssätt.

Säljaren får färdigheter att planera, ordna och genomföra betalningsrörelsen enligt bestämmelserna om konsumenthandel och enligt god kunderfarenhet. Detta steg fördjupar det konsumentorienterade tänkandet och ger förståelse för hur man skapar en god kundupplevelse i en försäljningssituation.

Eftersträvad kompetens:

Säljaren

 • verkar i  alla sina avtalsförhållanden enligt bestämmelserna med beaktande av sin verksamhet på konsumentmarknaden.
 • känner olika avtalstyper, principerna för avtalsrätten och bestämmelserna om konsumentavtal med kännedom och kan vid behov söka information för att utarbeta rimliga avtalsvillkor
 • ser till att avtalsvillkoren är skäliga, begripliga och tillgängliga i de försäljningskanaler de använder.
 • planerar och genomför prisinformation eller prissättningsgrunder, avtalsvillkor samt betalningssätt enligt bestämmelserna och kundorienterat och ger konsumenterna möjlighet till ekonomiskt övervägande.
 • planerar, ordnar och genomför betalningsrörelserna, betalningsarrangemangen och indrivningen med iakttagande av bestämmelserna.

På steget Jag gör affärer planeras undervisningen för att

 • motivera försäljaren att ge konsumenten möjlighet att överväga, så att konsumenten kan utnyttja sina resurser på ett ändamålsenligt sätt och hantera sin ekonomi på ett hållbart sätt.
 • öka säljarens kompetens att presentera betalningssätten tydligt och synligt.
 • öka säljarens förståelse för hur lagenliga avtalspartnerskap ska beaktas i konsumenthandeln.
 • styra säljaren till att planera, ordna och genomföra konsumentaffärens  betalningsarrangemang i enlighet med bestämmelserna om konsumenthandel och god kundupplevelse.
 • sikta på ett konsumentorienterat tänkande och på att skapa en god kundupplevelse.

Fundera över och tillämpa frågorna med beaktande av elevernas nivå att tillägna sig information om säljaransvaret. Du kan använda frågorna och fenomenen nedan som hjälp för att konkretisera undervisningen. Det är inte meningen att frågorna ska ställas till den studerande som sådana, utan undervisningen preciseras och differentieras så att de passar den studerandes kompetensnivå.

Nivå 1)
Yrkesmässiga grunder
Nivå 2)
Yrkesutbildning
Nivå 3)
Yrkeshögskola och högskola
Vad ska man beakta i en försäljningssituation och vilka uppgifter ska konsumenten ges i samband med försäljningen? Hur organiserar man en behaglig försäljningssituation där konsumenten får tillräckligt med information och inte upplever påtryckningar? Varför ska konsumenten ges tillräcklig information och möjlighet till att överväga köpet?
Undervisningen hjälper eleven att få en uppfattning om den information som konsumenten ska ges i samband med affären.

Undervisningen hjälper att beakta avtalens innehåll och struktur samt den säkra betalningsmiljö och betänketid som konsumenten ska erbjudas i en försäljningssituation.
Undervisningen hjälper eleven att bli bekant med avtalens struktur och instruerar dem i att ingå avtal.

I undervisningen lär sig eleven att presentera avtalsvillkoren på ett tydligt sätt och får färdigheter i hur man tillhandahåller en säker betalningsmiljö och ger kunden möjlighet till betänketid i en försäljningssituation.
Undervisningen motiverar eleven att inse betydelsen av informationsskyldighet samt vilken betydelse affärer som ger kunden utrymme för övervägande har för kundrelationen och företagets framgång.

Frågor för problem- och fenomenbaserad undervisning

 • Hur ordnar jag försäljningstillfället?
 • Hur planerar, ordnar och genomför jag konsumenthandeln enligt bestämmelserna om betalningsrörelse och enligt god kundupplevelse?
 • Hur siktar jag på konsumentorienterat tänkande och på att skapa en god kundupplevelse?
 • Hur presenterar jag betalningssätten på ett tydligt och synligt sätt?