Jag är verksam inom företaget

I det första steget på vägen mot säljaransvar lär man sig de metafärdigheter som behövs i arbetslivet, identifierar sin egen roll som företagare och observerar faktorer som styr den egna verksamheten.

Eftersträvad kompetens

Säljaren

  • genomför beslutsfattande som beaktar säljaransvaret i företaget samt identifiera sitt eget beteende och de faktorer som styr det i affärsverksamheten.
  • identifierar när företaget är verksamt på marknaden i ett företag som bedriver konsumenthandel.
  • uppfattar sin egen affärsmodell med tanke på säljaransvaret.
  • känner till de produkter och tjänster som hör till den egna affärsverksamheten samt affärsverksamhetsmiljön med tanke på förverkligandet av säljaransvaret.
  • inser att skyldigheterna som gäller företagets verksamhet i förhållande till kunden / köparen är beroende av om företaget erbjuder produkter till konsumenter eller andra företag.

Med steget Jag är verksam inom företaget planeras undervisningen till att:

  • motivera den som arbetar i företaget att fatta lagenliga beslut.
  • motivera försäljaren att identifiera och bedöma sin egen verksamhet.
  • utveckla säljarfärdigheterna för att lösa problemsituationer med anknytning till säljaransvar.

Fundera över och tillämpa frågorna med beaktande av elevernas nivå att tillägna sig information om säljaransvaret. Lärande är ett kontinuum där kunskap bygger på det man lärt sig tidigare. Du kan använda frågorna och fenomenen nedan som hjälp för att konkretisera undervisningen. Det är inte meningen att frågorna ska ställas till den studerande som sådana, utan undervisningen preciseras och differentieras så att de passar den studerandes kompetensnivå.

Nivå 1)
Yrkesmässiga grunder
Nivå 2)
Yrkesutbildning
Nivå 3)
Yrkeshögskola och högskola
Vad grundar sig företagets verksamhet på och vilka är företagets värderingar? Hur väljer man företagets verksamhetskoncept?

Varför har företaget valt de aktuella verksamhetssätten och värderingarna?
Undervisningen fokuserar på att identifiera och namnge olika mål för verksamheten. Undervisningen instruerar eleven i att beakta konsumentskyddet i praktiken när en produkt eller ett ekosystem tas fram och vidareutvecklas. Undervisningen instruerar eleven i att få insikt i och tillämpa faktorer som påverkar framtagningen av en produkt eller ett helt ekosystem.

Undervisningen instruerar eleven i att utveckla och lösa problemsituationer i anslutning till planeringsfasen.

Frågor för problem- och fenomenbaserad undervisning

  • Fundera på hur konsumentskyddet ska beaktas redan då produkten eller tjänsten planeras?
  • Hur väljer man olika verksamhetssätt och värderingar i företaget?