Olen kuluttaja

Ostopolun ensimmäisellä askeleella opitaan arjenhallinnassa tarvittavia metataitoja. Opetuksessa tuetaan tunnetaitojen oppimista ja kannustetaan tarkastelemaan kognitiivisten vinoumien vaikutuksia kuluttamiseen. Oppijaa ohjataan tunnistamaan oma rooli kuluttajana sekä havainnoidaan omaa toimintaa ohjaavia tekijöitä.

Ostopolun ensimmäisellä askeleella pohditaan kuluttajan roolia ja toimintaympäristöä. Samalla kehitetään kykyä hahmottaa kuluttamisessa vaikuttavia tunteita, arvoja ja asenteita. Oppijaa autetaan voimaantumaan oikeutensa ja vastuunsa tuntevaksi ja kuluttajaksi.

Kuluttajan tavoiteltava osaaminen

 • Tunnistaa kuluttajan ja kansalaisen roolien vaikutuksia kuluttajanoikeuksien näkökulmasta tehdessään ostoksia.
 • Hahmottaa kuluttamiseen vaikuttavia tunteitaan, arvojaan ja asenteitaan.
 • On tietoinen kuluttajan rationaalisuuden rajoitteista ja niiden merkityksestä omaan kuluttajakäyttäytymiseensä.
 • Hahmottaa tuotteiden ja palveluiden sekä niiden yhdistelmien kuluttamiseen liittyviä periaatteita.

Olen kuluttaja -askeleella opetus suunnitellaan

 • Motivoimaan kuluttajaa vastuulliseen päätöksentekoon.
 • Motivoimaan kuluttajaa tunnistamaan ja arvioimaan omaa toimintaansa

Pohdi ja sovella oppilaan ja opiskelijan taso huomioiden mikä on heidän kykynsä omaksua kuluttajansuojaan liittyvää tietoa. Tieto rakentuu aiemmin opitun päälle, mikä tekee oppimisesta jatkumon. Opetuksen konkretisoinnin apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä ja ilmiöitä. Kysymyksiä ei ole tarkoitus esittää oppilaalle sellaisenaan, vaan opetusta tarkennetaan ja eriytetään siten, että ne sopivat oppijan osaamistasolle.

Varhaiskasvatus Alakoulun 6–9-vuotiaat
Mitä ostaminen tarkoittaa?
 • Mitä voi ostaa?
 • Mistä voi ostaa?
 • Keneltä voi ostaa? 
 • Kuka päättää, mitä ostetaan?
 • Mitä kaikkea voi kuluttaa? 
 • Mitä voi ostaa?
 • Mitä on kestävä kuluttaminen?
 • Miltä tuntuu, kun haluaa ostaa?
 • Mitkä ostokset ovat pakollisia?
 • Menetelminä ovat lapselle tyypilliset tavat oppia, kuten leikki, keskustelut ja perushoidon tilanteet. 

  Ilmiöt: 
 • Ostaminen 
 • Haluaminen
 • Käyttäminen 
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa tutkiminen, leikit, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja ohjaus arjen kulutustilanteissa korostuu. 

  Ilmiöt: 
 • Tunteet ja halut kuluttamisessa
 • Tarpeen tunnistaminen
 • Jatkuva uuden tavaran ostaminen
 • 10–12-vuotiaat13–18-vuotiaat
  Miten kulutamme ja ostamme? 
 • Miten kuluttaa kestävämmin?
 • Miten kuluttaminen näkyy lähiympäristössämme? 
 • Miten ostotarve syntyy?
 • Miten kognitiiviset vinoumat ohjaavat kuluttamista?
 • Miksi kulutamme? 
 • Miksi kuluttamistamme ohjaillaan?
 • Miksi kuluttaa kestävästi?
 • Miksi muualla kulutetaan eri tavalla?
 • Miksi kognitiiviset vinoumat ohjaavat kuluttamistamme?
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa esim. tutkiminen, harjoittelu, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja opetukseen sisällytetty tietoinen kulutusvalintojen tekemisen harjoittelu- ja keskustelutilanteiden luominen ovat tärkeitä. 

  Ilmiöt: 
 • Oma kuluttaminen
 • Kestävän kuluttamisen ulottuvuudet
 • Ilmiöt: 
 • Kuluttajaprofiilit
 •  Kognitiiviset vinoumat päätöksenteossa
 • Kuluttaminen meillä ja muualla