Vinkit askelittain opettamiseen

Suunnittele opetus näiden vinkkien ja askelkohtaisten ohjeiden avulla.

Ostopolku kokoaa vaiheittain yrityksen ja kuluttajan väliseen kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta, joista kuluttajan on tärkeää olla tietoinen

Kulutusilmiöitä tarkastellaan oppilaille tutun toimintaympäristön kautta.  Esimerkiksi älylaitteet, suoratoistopalvelut, mopot/mopoautot, verkko-ostaminen, pelit ovat osa monen oppilaan arkea ja kulutusilmiöitä voi lähestyä niiden kautta. Koti on keskeinen kulutusympäristö ja siellä toteutuvat lähes kaikki kulutukseen liittyvät lainalaisuudet.

Ostopolkua käytetään talouteen, arjenhallintaan ja kuluttamiseen liittyvien taitojen opetuksessa.

Tästä voit ladata oppituntikäyttöön Ostopolku-kuvan (pdf)

Ostopolun vaiheet ja esimerkit

Vaihe Sisältöesimerkki
1. askel: Olen kuluttaja Kuluttaminen, kuluttajan ja kansalaisen käsitteet, tunteet ja käyttäytymisen vinoumat kulutuksen taustalla.
2. askel: Etsin tietoa ja kohtaan mainontaa Tiedon hankinta, mainonnan tunnistettavuus, vertailusivustot ja omien tietojen hallinta.
3. askel: Teen kauppoja Kustannustietoisuus, sopimustyyppien tuntemus, oikeudet ja vastuut sopimuksen teossa, verkossa ostaminen.
4 .askel: Käytän, kulutan ja reagoin Oikeudet ja vastuut, reklamointi, kulujen seuranta.
5. askel: Päätän jatkosta Sopimuksen päättäminen/jatkaminen, kierrätys, jälkimarkkinointi.

Suunnittele opetus oppijan ikäkaudelle soveltuvaksi

Kuluttajana toimimiseen ja vastuullisuuteen orientoituminen aloitetaan 3–5-vuotiaana. Lapselle tarjotaan mahdollisuuksia havainnoida ja osallistua päätöksentekoon ostopolun eri vaiheissa. Lasta ohjataan toimimaan ja samalla autetaan muodostamaan kokonaiskäsitys ostamisesta ja omaan elämään liittyvien tavaroiden ja palvelujen käytöstä osana arkea. Lapsi tarvitsee oppiakseen mallin vastuullisten, taloudellisten sekä terveellisten kulutus- ja elämäntapavalintojen toteuttamisesta.

6–9-vuotiaat oppijat harjoittelevat kuluttajana toimimista esimerkkien avulla. Oppijat osallistuvat itseään koskettavien valintojen tekemiseen ja harjoittelevat vertaisryhmässä toimimista.

Ostopolulla oppilasta autetaan hahmottamaan ostopolun eri vaiheita ja omaa rooliaan kuluttajana, ohjataan tutustumaan ostamiseen liittyviin käsitteisiin ja omaan kulutusympäristöön. Oppijaa autetaan tunnistamaan kuluttamiseen liittyviä tunteita.

10–12-vuotias oppija harjoittelee toimimaan erilaisissa kulutustilanteissa. Aktiivisen toimijuuden vahvistamiseksi oppijaa kannustetaan hankkimaan ja vertailemaan tietoa sekä toimimaan ongelmatilanteissa.

Ostopolulla oppilasta harjaannutetaan toimimaan ostopolun eri vaiheissa, harjaannutaan tunnistamaan osto- ja rahankäyttötilanteita, autetaan käyttämään ostamiseen liittyviä käsitteitä ja tekemään valintoja. Oppijaa autetaan sekä käsittelemään kuluttamiseen liittyviä tunteita ja kaupallista vaikuttamista.

13–18-vuotiaat oppijat tunnistavat oman roolinsa kuluttajana ja kansalaisena ja osaavat soveltaa tietoa erilaisissa tilanteissa. Oppijat ymmärtävät, millä tavoin kuluttaminen vaikuttaa ympäristöön ja omaan talouteen.

Ostopolulla oppilasta ja opiskelijaa autetaan käyttämään oikeuksiaan ja toimimaan vastuidensa mukaan ostopolun eri vaiheissa rohkaistaan kriittiseen tiedonhakuun, ohjataan taloudenhallintaan sekä autetaan käsittelemään kuluttamiseen liittyviä tunteita ja kaupallista vaikuttamista.