Jag är konsument

Vid det första steget på köpstigen lär man sig de metafärdigheter som behövs i vardagen. Undervisningen stöder inlärningen av känslokompetens och uppmuntrar eleverna att undersöka hur kognitiva snedvridningar påverkar konsumtionen.

Vid det första steget på köpstigen funderar man på konsumentens roll och miljö. Samtidigt utvecklas förmågan att uppfatta känslor, värderingar och attityder som påverkar konsumtionen. Eleven får hjälp att utvecklas till en konsument som är medveten om sina rättigheter och sitt ansvar.

Eftersträvad kompetens för konsumenten

 • Identifiera konsekvenserna av konsumentens och medborgarens roller ur konsumenträttslig synvinkel vid inköp.
 • Uppfatta känslor, värderingar och attityder som påverkar konsumtionen.
 • Vara medveten om begränsningarna i konsumentens rationalitet och deras betydelse för det egna konsumentbeteendet.
 • Förstå principerna för konsumtion av produkter och tjänster samt kombinationer av dessa.

Undervisningen för steget Jag är konsument planeras för att

 • Motivera konsumenten till att fatta ansvarsfulla beslut.
 • Motivera konsumenten att identifiera och bedöma sin egen verksamhet

Fundera över och tillämpa frågorna med beaktande av elevens och den studerandes nivå att tillägna sig information om konsumentskyddet. Eftersom kunskap bygger på det man lärt sig tidigare blir lärandet ett kontinuum. Man kan använda frågorna och fenomenen nedan för att konkretisera undervisningen. Det är inte meningen att frågorna ska ställas till eleven som sådana, utan undervisningen preciseras och anpassas så att frågorna passar elevens kompetensnivå.

Småbarnspedagogiken6–9-åringar i lågstadiet
Vad betyder det att köpa?
 • Vad kan man köpa?
 • Var kan man köpa saker?
 • Vem kan man köpa av? 
 • Vem bestämmer vad man ska köpa?
 • Vad kan man konsumera?
 • Vad kan man köpa?
 • Vad är hållbar konsumtion?
 • Hur känns det när man vill köpa något?
 • Vilka köp är obligatoriska?
 • Metoderna är typiska för barnets sätt att lära sig,
  såsom lek, diskussioner och basvård. 

  Fenomen: 
 • Köpa 
 • Vilja
 • Användning 
 • Lämpliga undervisningssätt för den här åldern är att undersöka, leka, spela spel och diskutera. Lärarens exempel och handledning i vardagliga konsumtionssituationer framhävs. 

  Fenomen: 
 • Känslor och lust relaterade till konsumtion
 • Att identifiera behov
 • Att ständigt köpa nya saker
 • 10–12-åringar13–18-åringar
  Hur konsumerar och handlar vi? 
 • Hur kan man konsumera på ett mer hållbart sätt?
 • Hur märks konsumtionen i vår närmiljö?
 • Hur uppstår ett köpbehov?
 • Hur styrs konsumtionen av kognitiva snedvridningar?
 • Varför konsumerar vi? 
 • Varför styrs vår konsumtion?
 • Varför ska man konsumera på ett hållbart sätt?
 • Varför konsumerar man på andra sätt på andra ställen?
 • Varför styrs vår konsumtion av kognitiva snedvridningar?
 • Lämpliga undervisningsmetoder för den här åldern är till exempel att undersöka, öva, spela spel och diskutera. Det är viktigt med lärarens exempel och att undervisningen medvetet inkluderar tillfällen där man övar och diskuterar hur man gör medvetna konsumtionsval. 

  Fenomen: 
 • Egen konsumtion
 • Dimensionerna av hållbar konsumtion
 • Fenomen: 
 • Konsumentprofiler
 •  Kognitiva snedvridningar i beslutsfattande
 • Konsumtion i oss och på andra håll