Tips för undervisning stegvis

Planera undervisningen med hjälp av dessa tips och anvisningarna för de olika stegen.

Köpstigen samlar stegvis de skyldigheter som gäller konsumentskyddet mellan företaget och konsumenten under produkternas och tjänsternas hela livscykel, och som det är viktigt att konsumenten är medveten om

Konsumtionsfenomen granskas via en miljö som är bekant för eleverna. Till exempel smarta enheter, streamingtjänster, mopeder/mopedbilar, nätköp och spel är en del av många elevers vardag och man kan närma sig konsumtionsfenomenen via dem. Hemmet är en central konsumtionsmiljö, där nästan alla konsumtionsrelaterade lagenligheter förverkligas.

Köpstigen används för att undervisa om färdigheter i ekonomi, vardagskompetens och konsumtion.

Köpstigens skeden och exempel

Etapp Exempel på innehåll
Steg 1: Jag är verksam inom företaget Affärerna och värdena bakom verksamheten, företagets värden, vision och mission, hållbarhet och etiska verksamhetsmetoder, affärsverksamhetsplaner.
Steg 2: Jag marknadsförIdentifierbarheten hos marknadsföringen och rollerna, beaktande av målgrupperna, god marknadsföringssed, uppgifter om produkten, olämpligt förfarande.
Steg 3: Jag gör affärer Försäljning i fysisk affär, webbutiker, distansförsäljning, hemförsäljning, avtal betalningssätt.
Steg 4: Jag upprätthåller kundrelationen Korrekt skötsel av fel- och dröjsmålssituationer, garanti, reklamation och kundrespons, service, användarsupport, fakturering och avtalsändringar.  
Steg 5: Jag eftemarknadsför eller avslutar kundrelationen Fakturering, indrivning, avslutande av avtal, kundrespons, eftermarknadsföring.

Planera undervisningen så att den lämpar sig för elevens ålder

Orienteringen i att vara konsument och ta ansvar börjar i 3–5-årsåldern. Barnet erbjuds möjligheter att observera och delta i beslutsfattandet i olika faser av köpstigen. Barnet får vägledning i hur man ska agera och samtidigt hjälp med att bilda sig en helhetsuppfattning om hur man köper och använder vardagliga varor och tjänster som anknyter till barnets eget liv. För att lära sig behöver barnet få en modell för hur man gör hållbara, ekonomiska och hälsosamma konsumtions- och livsstilsval.

6–9-åriga elever övar sig i att vara konsumenter med hjälp av exempel. Eleverna är delaktiga i val som gäller dem själva och övar på att agera i en grupp med jämnåriga.

På köpstigen hjälper man eleven att uppfatta köpstigens olika skeden och sin egen roll som konsument, vägleder eleven att bekanta sig med köprelaterade begrepp och den egna konsumtionsmiljön. Man hjälper eleven att identifiera konsumtionsrelaterade känslor.

10–12-åriga elever övar sig i att agera i olika konsumtionssituationer. För att stärka elevernas aktiva medverkan uppmuntras de till att skaffa och jämföra information samt att agera i problemsituationer.

På köpstigen får eleven öva på att fungera i olika skeden av köpstigen och öva sig på att identifiera situationer där man köper saker och använder pengar. Man hjälper eleven att använda köprelaterade begrepp och göra val. Man hjälper eleven att hantera konsumtionsrelaterade känslor och kommersiell påverkan.

13–18-åriga elever identifierar sin egen roll som konsumenter och medborgare och kan tillämpa information i olika situationer. Eleverna förstår hur konsumtionen påverkar miljön och den egna ekonomin.

På köpstigen hjälper man eleven och den studerande att utnyttja sina rättigheter och ta ansvar under köpstigens olika skeden, uppmuntrar till kritisk informationssökning, ger handledning i ekonomihantering samt hjälper till att hantera konsumtionsrelaterade känslor och kommersiell påverkan.