Puhelinmyynti

Puhelinmyynnin avulla yritykset markkinoivat tuotteitaan ja hankkivat uusia asiakkaita. Ennen tilaamista kannattaa aina varmistaa, että olet saanut kaikki tarvittavat tiedot ja ymmärtänyt tilauksen sisällön. Puhelinmyynnissä on yleensä 14 päivän peruutusoikeus.

Tarkista tiedot

Puhelinmyyjän on ennen sopimuksen tekoa kerrottava sinulle

 • yrityksen nimi
 • tuotteen pääominaisuudet
 • tuotteen hinta
 • toimitus- ja muut lisäkulut
 • sopimuksen kesto
 • peruuttamisoikeutta koskevat ehdot.

Muut ennakkotiedot, mukaan lukien peruuttamislomake, yritys voi antaa ohjaamalla sinut esimerkiksi verkkosivulle, josta tietojen tulee löytyä helposti.

Jos sinulla ei ole pääsyä internetiin, yrityksen on annettava muut ennakkotiedot puhelimitse. Peruuttamislomakkeen osalta on riittävää, että sen käyttämisestä kerrotaan ja se toimitetaan tilausvahvistuksen yhteydessä.

Sopimuksen teon jälkeen sinun tulee saada tilausvahvistus.

Puhelinmyynnin tarkoitus on oltava selvä

Puhelinmyynnissä keskustelun alussa myyjän on ilmoitettava puhelun kaupallinen tarkoitus sekä nimensä ja tarvittaessa henkilön nimi, jonka puolesta hän toimii.

Myyntipuhelua ei voi aloittaa

 • lupaamalla lahjaa, arvontavoittoa tai muuta etua, jos sen saaminen edellyttää maksullista tilausta.
 • kertomalla kyseessä olevan tutkimus tai kysely, jos tarkoituksena on samalla markkinoida tuotteita.

Hinnat ja lisämaksut

Yrityksen on ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettava sinulle lopullinen kokonaishinta, joka sisältää verot sekä toimitus- ja muut lisämaksut. Jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, yrityksen on ilmoitettava hinnan määräytymisen perusteet.

Sinulla ei ole velvollisuutta maksaa kustannuksia, joista yritys ei ole antanut tietoa ennen tilauksen tekemistä.

Jos tilauksesta koituu lisämaksuja, jotka eivät sisälly kokonaishintaan ja toimituskuluihin, yrityksen on ilmoitettava niistä ennen tilausta. Jos näitä kuluja ei voi laskea etukäteen, yrityksen on kerrottava, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua.

Tilausvahvistus puhelinmyynnissä

Tilauksen tehtyäsi sinun tulee aina saada tilausvahvistus. Yrityksen vastuulla on tarvittaessa näyttää, että vahvistus on toimitettu. Vahvistus on toimitettava:

 • kohtuullisessa ajassa sopimuksen tekemisestä
 • viimeistään tavaroiden luovutusajankohtana
 • ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan.

Vahvistus on toimitettava pysyvällä tavalla niin, ettei tietoja voida jälkikäteen muuttaa, esimerkiksi sähköpostilla tai paperilla.

 • Jos tiedot on toimitettu jo aiemmin pysyvällä tavalla, tietoja ei tarvitse toimittaa vahvistusvaiheessa uudelleen. Tällöin sinulla on kuitenkin oikeus saada vahvistus sopimuksen tekemisestä.
 • Jos tavaran luovutusajankohtaa ei ole sovittu, sinulla on oikeus saada tavara ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.
  1.  tuotteen pääominaisuudet:
   – laji ja laatu
   – standardituotteesta nimike ja mahdolliset koko- ja värivaihtoehdot
   – monimutkaisesta teknisestä laitteesta kattavampi kuvaus
  2.  Yrityksen nimi
  3. Yrityksen päätoimipaikan maantieteellinen osoite
  4. Yrityksen puhelin- ja faksinumero, jos nämä ovat käytettävissä sekä sähköpostiosoite
  5. Yrityksen toimipaikan maantieteellinen osoite, johon kuluttaja voi toimittaa valituksensa, jos osoite poikkeaa 3 kohdassa tarkoitetusta osoitteesta.
  6. Tuotteen kokonaishinta veroineen.
   – Jos täsmällistä hintaa ei voi laskea etukäteen, pitää ilmoittaa hinnan määräytymisen perusteet yksikköhinta paino-, tilavuus- tai pituusyksiköltä
   – Kestosopimuksen kokonaiskustannukset kuukausittain ja laskutusjaksolta
  7. Tuotteen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut. Jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, pitää ilmoittaa, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua.
  8. Etäviestimen käyttämisestä tilauksen yhteydessä syntyvät kulut, jos siitä veloitetaan perushintaa enemmän, esimerkiksi lisämaksulliset puhelin- ja viestipalvelut.
  9. Maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvittaessa asiakasvalituksia koskevat käytännöt. Esimerkiksi tieto siitä, mihin mennessä yritys sitoutuu toimittamaan tavaran. Jos erityisiä asiakasvalituksia koskevia käytäntöjä ei ole, mainintaa siitä ei edellytetä.
  10. Peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt.
  11. Tieto siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, jos hän peruuttaa sopimuksen. Kuluttajalle on annettava myös tieto palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse. Riittävää on, että yritys kertoo yhden rahdinkuljettajan ja yhden hinnan tavaroiden palauttamiselle.
  12. Tieto korvausvelvollisuudesta, jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään palvelun suorittamista koskevan pyynnön.
  13. Tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää.
  14. Maininta tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta, joka yrityksellä on takuun lisäksi tai sen puuttumisesta huolimatta.
  15. Tarvittaessa maininta asiakastuesta, muista kaupanteon jälkeisistä palveluista ja takuusta sekä niitä koskevista ehdoista. Kaupanteon jälkeisten palveluiden ehdoista on mainittava erityisesti, jos ne poikkeavat tavanomaisista ehdoista.  Esimerkiksi jos asiakaspalvelua tarjotaan muulla kuin tilausta tehtäessä käytetyllä kielellä.
  16. Maininta käytännesääntöjen olemassaolosta ja tarvittaessa tieto siitä, miten niistä voi saada jäljennöksen.
  17. Sopimuksen kesto tai sen päättämistä koskevat ehdot, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti.
  18. Kuluttajan sopimusvelvoitteiden vähimmäiskesto.
  19. Tieto yrityksen kuluttajalta edellyttämistä rahoitusta koskevista vakuuksista ja niihin sovellettavista ehdoista, esimerkiksi katevarauksen tekemisestä maksukortilta.
  20. Tieto digitaalisen sisällön
   – toimivuudesta, esimerkiksi tekniset rajoitukset kuten suojaus tai aluekoodaus.
   – yhteentoimivuudesta laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa, esimerkiksi käyttöjärjestelmä.
   Tiedot on annettava siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja siitä tietää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa siitä tietävän.
  21. Tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.
  22. Lisäksi kuluttajalle on annettava tai asetettava saataville oikeusministeriön asetuksessa säädetyn mallin mukainen peruuttamislomake.