Telefonförsäljning

Med hjälp av telefonförsäljning marknadsför företag sina produkter och skaffar nya kunder. Innan du beställer är det alltid bra att kontrollera att du har fått all nödvändig information och förstått innehållet i beställningen. Vid telefonförsäljning gäller i allmänhet 14 dagars ångerrätt.

Kontrollera uppgifterna

Innan avtalet ingås ska telefonförsäljaren informera dig om följande:

 • företagets namn
 • produktens huvudsakliga egenskaper
 • produktens pris
 • leverans- och övriga tilläggskostnader
 • avtalets varaktighet
 • villkor som gäller ångerrätten.

Övriga förhandsuppgifter, inklusive ångerblanketten, kan företaget tillhandahålla genom att hänvisa dig till exempel till en webbplats där uppgifterna ska vara lätta att hitta.

Om du inte har tillgång till internet måste företaget ge dig de övriga förhandsuppgifterna per telefon. När det gäller ångerblanketten räcker det att man informerar om hur den används och att den levereras i samband med beställningsbekräftelsen.

Efter att avtalet har ingåtts ska du få en beställningsbekräftelse.

Uppkomst av avtal förutsätter skriftlig bekräftelse

Vid telefonförsäljning ska företaget efter telefonsamtalet skriftligen eller i någon annan varaktig form sända konsumenten sitt anbud.

 • Näringsidkaren ska lämna anbudet till exempel till din e-postadress eller din personliga kundmapp så att du får erbjudandet personligen efter telefonsamtalet.  Anbudet kan också skickas till exempel personligen per textmeddelande, varvid anbudet i sin helhet ska rymmas i textmeddelandet, och till exempel en länk i textmeddelandet till näringsidkarens webbplats är inte tillräcklig.
 • Du måste ha en faktisk möjlighet att spara och kopiera anbudet.

Efter telefonsamtalet måste du godkänna anbudet skriftligt eller på något annat varaktigt sätt för att avtalet ska bli bindande. I samband med att anbudet lämnas ska du också informeras om att om du inte godkänner anbudet i fråga i varaktig form, blir du inte bunden av avtalet och att du inte är skyldig att betala nyttigheten eller returnera den eller förvara den.

Vid en tvist ska företaget bevisa att anbudet har lämnats till dig på det sätt som föreskrivs i lagen och att du har fått ovan nämnda meddelande.

 • Om du inte har godkänt näringsidkarens anbud efter telefonsamtalet , blir du inte bunden av avtalet och då får du inte krävas på betalning, returnering av produkten, förvaring av produkten eller någon annan åtgärd.
 • Om du på eget initiativ har kontaktat näringsidkaren eller om näringsidkaren har kontaktat dig på din uttryckliga begäran, krävs ingen skriftlig bekräftelse för att avtalet ska uppstå. Till exempel om näringsidkaren ringer dig på grund av din uttryckliga kontakt eller begäran om samtal. Någon skriftlig bekräftelse krävs inte heller när det är fråga om telefonförsäljning av tjänster inom elektronisk kommunikation, till exempel telefon- eller internetabonnemang.

Syftet med telefonförsäljningen ska vara tydligt

Vid telefonförsäljning ska försäljaren i början av samtalet uppge samtalets kommersiella syfte samt sitt namn och vid behov på vems vägnar försäljaren ringer.

Försäljningssamtalet kan inte inledas med att

 • utlova en gåva, en lotterivinst eller andra förmåner, om det krävs en avgiftsbelagd beställning för att få det.
 • berätta att det är fråga om en undersökning eller enkät, om avsikten är att samtidigt marknadsföra produkter.

Priser och tilläggsavgifter

Innan ett avtal ingås ska företaget informera dig om det slutliga totala priset inklusive skatt samt leverans- och andra tilläggsavgifter. Om ett exakt pris inte rimligen kan beräknas på förhand på grund av varans natur, ska företaget ange grunderna för prissättningen.

Du är inte skyldig att betala kostnader som företaget inte har informerat om före beställningen.

Om beställningen medför tilläggsavgifter som inte ingår i det totala priset och leveranskostnaderna, ska företaget informera om dessa före beställningen. Om dessa kostnader inte kan beräknas på förhand, ska företaget informera om att sådana tilläggskostnader kan uppkomma.

Beställningsbekräftelse i telefonförsäljning

När du har gjort en beställning ska du få en beställningsbekräftelse. Det ligger på företagets ansvar att vid behov visa att bekräftelsen har skickats. Bekräftelsen ska skickas:

 • inom rimlig tid efter att avtalet ingåtts
 • senast vid den tidpunkt då varorna överlåts
 • innan leveransen av tjänsten inleds.

Bekräftelsen ska levereras på ett varaktigt sätt så att inte informationen kan ändras efteråt, till exempel till en e-postadress eller på papper.

 • Om informationen redan tidigare har delgivits konsumenten på ett varaktigt sätt är det inte nödvändigt att skicka uppgifterna på nytt i samband med bekräftelsen. I det fallet har du ändå rätt att få en bekräftelse på att ett avtal har ingåtts.
 • Om det inte finns någon överenskommelse om tidpunkten för överlåtelsen av varan har du rätt att få varan utan oskäligt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet har ingåtts.
  1. Produktens huvudsakliga egenskaper:
   – art och kvalitet
   – om det är en standardprodukt, beteckning och eventuella uppgifter om storlek och färg
   – om varan är en komplicerad teknisk apparat, en mer ingående beskrivning av varan.
  2.  Företagets namn
  3. Den geografiska adressen till företagets huvudsakliga verksamhetsställe
  4. Företagets telefonnummer och e-postadress samt vid behov uppgift om ett sådant elektroniskt kommunikationsmedel med vilket konsumenten snabbt och effektivt kan kontakta näringsidkaren och som gör det möjligt för konsumenten att spara och återge sitt kommunikationsutbyte med näringsidkaren i oförändrad form.
  5. Den geografiska adressen till företagets verksamhetsställe, till vilken konsumenten kan skicka en reklamation om adressen avviker från den adress som anges under punkt 3.
  6. Produktens:totalpris inklusive moms.
   – Om man inte kan beräkna det exakta priset i förväg ska man ange grunderna för prissättningenjämförpris enligt vikt-, volym- och längdenhet
   – de totala kostnaderna för det löpande avtalet per månad och under faktureringsperioden
   – och vid behov uppgift om att priset har fastställts individuellt på basis av automatiskt beslutsfattande
  7. Leveranskostnader och andra kostnader som inte ingår i totalpriset för produkten. Om dessa kostnader inte kan beräknas exakt på förhand ska man ange att sådana kostnader kan tillkomma.
  8. Kostnader för användning av ett medel för distanskommunikation vid beställningen, om en högre taxa än normaltaxa debiteras för detta, till exempel telefon- och meddelandetjänster med tilläggsavgift.
  9. Villkor som gäller betalning, leverans och annat fullgörande av avtalet samt vid behov praxis för kundreklamationer. Till exempel information om senaste datum då företaget förbinder sig att leverera varan. Om det inte finns någon särskild praxis för kundreklamationer behöver man inte ange detta.
  10. Villkor, tidsfrister och förfaranden för utövande av ångerrätten.
  11. Information om att konsumenten själv står för returkostnaden för varorna om han eller hon häver avtalet. Konsumenten ska också få information om hur stor returkostnaden är om det handlar om varor som inte kan returneras på vanligt sätt med posten. Det räcker att företaget anger ett fraktföretag och ett pris för att returnera varorna.
  12. Information om ersättningsskyldighet om konsumenten utövar sin ångerrätt efter att ha framfört en begäran om att en tjänst ska utföras.
  13. Information om att ångerrätt saknas eller om de omständigheter då ångerrätten kan gå förlorad.
  14. Omnämnande av lagstadgat ansvarar för fel i varor samt digitala innehåll och tjänster.
  15. Vid behov information om kundsupport, övriga tjänster och garantier efter köpet samt villkoren för dessa. Villkoren för tjänster efter köpet ska anges separat, om de avviker från sedvanliga villkor. Till exempel om man erbjuder kundservice på ett annat språk än det som användes vid beställningen.
  16. Information om uppförandekoder och vid behov information om hur man kan få en kopia av dem.
  17. Avtalets längd eller villkoren för uppsägning av avtalet om avtalet gäller tills vidare eller fortsätter automatiskt.
  18. Den kortaste giltighetstiden för konsumentens skyldigheter enligt avtalet.
  19. Information om de ekonomiska garantier som företaget kräver av konsumenten och villkoren för dessa, till exempel täckningsreservering som görs med ett betalkort.
  20. Vid behov ska för en vara som innehåller digitala element samt ett digitalt innehåll och tjänst uppges funktionalitet, inklusive tillämpliga tekniska skyddsåtgärder samt driftskompatibiliteten och interoperabiliteten för en dylik konsumtionsnyttighet.Informationen bör ges för den del som näringsidkaren är medveten om den eller rimligen kan förmodas vara medveten om den.
  21. Information om möjligheten att föra en tvist till konsumenttvistenämnden eller en annan motsvarande instans för behandling och förfarandet för detta.
  22. Dessutom ska en ångerblankett enligt den modell som föreskrivs i justitieministeriets förordning ges eller göras tillgänglig för konsumenten.