Telefonförsäljning

Med hjälp av telefonförsäljning marknadsför företag sina produkter och skaffar nya kunder. Innan du beställer är det alltid bra att kontrollera att du har fått all nödvändig information och förstått innehållet i beställningen. Vid telefonförsäljning gäller i allmänhet 14 dagars ångerrätt.

Kontrollera uppgifterna

Innan avtalet ingås ska telefonförsäljaren informera dig om följande:

 • företagets namn
 • produktens huvudsakliga egenskaper
 • produktens pris
 • leverans- och övriga tilläggskostnader
 • avtalets varaktighet
 • villkor som gäller ångerrätten.

Övriga förhandsuppgifter, inklusive ångerblanketten, kan företaget tillhandahålla genom att hänvisa dig till exempel till en webbplats där uppgifterna ska vara lätta att hitta.

Om du inte har tillgång till internet måste företaget ge dig de övriga förhandsuppgifterna per telefon. När det gäller ångerblanketten räcker det att man informerar om hur den används och att den levereras i samband med beställningsbekräftelsen.

Efter att avtalet har ingåtts ska du få en beställningsbekräftelse.

Syftet med telefonförsäljningen ska vara tydligt

Vid telefonförsäljning ska försäljaren i början av samtalet uppge samtalets kommersiella syfte samt sitt namn och vid behov på vems vägnar försäljaren ringer.

Försäljningssamtalet kan inte inledas med att

 • utlova en gåva, en lotterivinst eller andra förmåner, om det krävs en avgiftsbelagd beställning för att få det.
 • berätta att det är fråga om en undersökning eller enkät, om avsikten är att samtidigt marknadsföra produkter.

Priser och tilläggsavgifter

Innan ett avtal ingås ska företaget informera dig om det slutliga totala priset inklusive skatt samt leverans- och andra tilläggsavgifter. Om ett exakt pris inte rimligen kan beräknas på förhand på grund av varans natur, ska företaget ange grunderna för prissättningen.

Du är inte skyldig att betala kostnader som företaget inte har informerat om före beställningen.

Om beställningen medför tilläggsavgifter som inte ingår i det totala priset och leveranskostnaderna, ska företaget informera om dessa före beställningen. Om dessa kostnader inte kan beräknas på förhand, ska företaget informera om att sådana tilläggskostnader kan uppkomma.

Beställningsbekräftelse i telefonförsäljning

När du har gjort en beställning ska du få en beställningsbekräftelse. Det ligger på företagets ansvar att vid behov visa att bekräftelsen har skickats. Bekräftelsen ska skickas:

 • inom rimlig tid efter att avtalet ingåtts
 • senast vid den tidpunkt då varorna överlåts
 • innan leveransen av tjänsten inleds.

Bekräftelsen ska levereras på ett varaktigt sätt så att inte informationen kan ändras efteråt, till exempel till en e-postadress eller på papper.

 • Om informationen redan tidigare har delgivits konsumenten på ett varaktigt sätt är det inte nödvändigt att skicka uppgifterna på nytt i samband med bekräftelsen. I det fallet har du ändå rätt att få en bekräftelse på att ett avtal har ingåtts.
 • Om det inte finns någon överenskommelse om tidpunkten för överlåtelsen av varan har du rätt att få varan utan oskäligt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet har ingåtts.
  1. Produktens huvudsakliga egenskaper:
   – art och kvalitet
   – om det är en standardprodukt, beteckning och eventuella uppgifter om storlek och färg
   – om varan är en komplicerad teknisk apparat, en mer ingående beskrivning av varan.
  2.  Företagets namn
  3. Den geografiska adressen till företagets huvudsakliga verksamhetsställe
  4. Företagets telefon- och faxnummer, om sådana finns, samt företagets e-postadress
  5. Den geografiska adressen till företagets verksamhetsställe, till vilken konsumenten kan skicka en reklamation om adressen avviker från den adress som anges under punkt 3.
  6. Produktens:totalpris inklusive moms.
   – Om man inte kan beräkna det exakta priset i förväg ska man ange grunderna för prissättningenjämförpris enligt vikt-, volym- och längdenhet
   – de totala kostnaderna för det löpande avtalet per månad och under faktureringsperioden
  7. Leveranskostnader och andra kostnader som inte ingår i totalpriset för produkten. Om dessa kostnader inte kan beräknas exakt på förhand ska man ange att sådana kostnader kan tillkomma.
  8. Kostnader för användning av ett medel för distanskommunikation vid beställningen, om en högre taxa än normaltaxa debiteras för detta, till exempel telefon- och meddelandetjänster med tilläggsavgift.
  9. Villkor som gäller betalning, leverans och annat fullgörande av avtalet samt vid behov praxis för kundreklamationer. Till exempel information om senaste datum då företaget förbinder sig att leverera varan. Om det inte finns någon särskild praxis för kundreklamationer behöver man inte ange detta.
  10. Villkor, tidsfrister och förfaranden för utövande av ångerrätten.
  11. Information om att konsumenten själv står för returkostnaden för varorna om han eller hon häver avtalet. Konsumenten ska också få information om hur stor returkostnaden är om det handlar om varor som inte kan returneras på vanligt sätt med posten. Det räcker att företaget anger ett fraktföretag och ett pris för att returnera varorna.
  12. Information om ersättningsskyldighet om konsumenten utövar sin ångerrätt efter att ha framfört en begäran om att en tjänst ska utföras.
  13. Information om att ångerrätt saknas eller om de omständigheter då ångerrätten kan gå förlorad.
  14. Ett omnämnande om lagstadgat ansvar för fel på varor för företaget utöver garantin eller trots avsaknad av garanti.
  15. Vid behov information om kundsupport, övriga tjänster och garantier efter köpet samt villkoren för dessa. Villkoren för tjänster efter köpet ska anges separat, om de avviker från sedvanliga villkor. Till exempel om man erbjuder kundservice på ett annat språk än det som användes vid beställningen.
  16. Information om uppförandekoder och vid behov information om hur man kan få en kopia av dem.
  17. Avtalets längd eller villkoren för uppsägning av avtalet om avtalet gäller tills vidare eller fortsätter automatiskt.
  18. Den kortaste giltighetstiden för konsumentens skyldigheter enligt avtalet.
  19. Information om de ekonomiska garantier som företaget kräver av konsumenten och villkoren för dessa, till exempel täckningsreservering som görs med ett betalkort.
  20. Information om digitalt innehåll
   – om funktionen, till exempel om tekniska begränsningar såsom skydd eller regionkodning.
   – kompatibilitet med utrustning och programvaror, exempelvis operativsystem.
   Näringsidkaren ska alltid ange den information som han eller hon känner till eller som man rimligtvis kan förmoda att han eller hon känner till.
  21. Information om möjligheten att föra en tvist till konsumenttvistenämnden eller en annan motsvarande instans för behandling och förfarandet för detta.
  22. Dessutom ska en ångerblankett enligt den modell som föreskrivs i justitieministeriets förordning ges eller göras tillgänglig för konsumenten.