Allt fler anmälningar om Kasbono – gör så här om du har fått ett indrivningsbrev

Både KKV och Regionförvaltningsverket i Södra Finland berättade i augusti om oklara indrivningsbrev från Kasbono. Det handlade om skulder som har uppkommit för länge sedan och som Kasbono uppger sig ha köpt av de ursprungliga borgenärerna. Regionförvaltningsverket avslog Kasbonos anmälan till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet, så företaget får inte bedriva frivillig skuldindrivning.Läs anvisningarna om du har fått ett indrivningsbrev.

Konsumentrådgivningen får allt fler anmälningar om indrivningsbrev från Kasbono. Under hösten har över fyrahundra anmälningar gjorts. I breven indrivs skulder som har uppkommit för länge sedan och som Kasbono uppger sig ha köpt av de ursprungliga borgenärerna. I en del brev kräver Kasbono endast indrivningskostnaderna för tidigare indrivning av skulden, men inte den egentliga skulden. Många av dem som har fått ett indrivningsbrev anser att kraven i brevet är ogrundade eller åtminstone oklara.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland meddelade i början av oktober att det inte godkände Kasbono i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Enligt lagen får indrivningsbolag som inte finns i registret inte bedriva frivillig indrivning, till exempel skicka betalningskrav eller avtala om betalningsplaner. Regionförvaltningsverket förbjöd Kasbono att bedriva frivillig indrivning. Kasbono meddelade den 2 oktober 2020 att bolaget slutar med frivillig indrivning, men fortsätter med rättslig indrivning av fordringar, det vill säga indrivning via domstol eller utsökning. Rättslig indrivning förutsätter inte registrering. Av Kasbonos brev har mottagarna kunnat få uppfattningen att det har varit fråga om rättslig indrivning eller fakturering av kostnader för sådan, även om det har varit fråga om frivillig indrivning.

Regionförvaltningsverket berättade redan i augusti om ett stort antal förfrågningar om oklara indrivningsbrev från Kasbono. I augusti gav också KKV anvisningar till dem som fått indrivningsbrev.

Anvisningar till den som fått ett indrivningsbrev

Kasbono meddelade den 2 oktober 2020 att företaget slutar med frivillig indrivning. Om du har fått ett indrivningsbrev efter det, anmäl det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Om du har fått brevet senast den 1 oktober 2020 och anser att det finns oklarheter kring om skulden i indrivningsbrevet är befogad eller preskriberad eller om indrivningskostnaderna är skäliga, kan du begära en utredning av Kasbono.

Gäldenären har rätt att få en utredning om bland annat följande handlingar och uppgifter:

  • skuldebrevet, beställningsavtalet eller en annan handling som ligger till grund för skulden
  • information om avbrytande av skuldens preskribering, exempelvis när indrivningsbrevet är skickat och till vilken adress
  • en specifikation av de krävda indrivningskostnaderna
  • utredning om avbetalningarna av skulden.

Om en skuld går till rättslig indrivning

Om Kasbono för saken till rättslig indrivning och du anser att kraven är ogrundade, ska du genast när du har tagit emot stämningen meddela Kasbono och domstolen att du bestrider kraven. Gör din anmälan skriftligen. När du har fått stämningsbrevet ska du utan dröjsmål kontakta rättshjälpsbyrån eller ett privat biträde, som kan hjälpa till med att svara på stämningen.

Om du inte reagerar på stämningen enligt anvisningarna i brevet, dömer domstolen dig att betala hela skulden på en gång.

Notera att det finns risk för kostnader om du för ärendet till domstol. Huvudregeln vid en domstolsbehandling av ett tvistemål är att den förlorande parten betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader.

Att föra ett indrivningsärende till domstol

Om du anser att Kasbonos krav helt eller delvis är obefogat kan du bestrida det. Det är möjligt att bestrida kravet också till exempel om skulden är preskriberad eller om indrivningskostnaderna är oskäliga. Bestrid kravet skriftligen hos Kasbono, till exempel per e-post, och motivera i meddelandet varför du anser att kravet är obefogat.

Du kan också bestrida kraven på indrivningskostnader för en skuld om den egentliga skulden är preskriberad. I vanliga fall preskriberas en skuld tre år efter förfallodagen. Enligt lagen är gäldenären inte heller skyldig att betala indrivningskostnader om förfarandet strider mot god indrivningssed. Vid indrivningen får inte vilseledande information ges till exempel om påföljderna av en underlåten betalning. Indrivningen får inte heller orsaka onödiga kostnader eller onödig olägenhet eller äventyra gäldenärens integritetsskydd.

När kravet har bestridits ska borgenären avbryta indrivningen av skulden för att utreda saken eller föra ärendet till domstol. Domstolen avgör i sista hand om gäldenären är tvungen att betala skulden i fråga.

Om behöver personlig rådgivning, kontakta konsumentrådgivningen.

Läs mera: