Behandlingen av företagsförvärvet mellan Helen och LämpöYkkönen vid KKV har förfallit

Helen Oy och LämpöYkkönen Oy har återkallat företagsförvärvet som anmälts till Konkurrens- och konsumentverket (KKV). Enligt KKV:s preliminära bedömning skulle företagsförvärvet ha lett till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för värmepumpar som kopplas till fjärrvärme i Helens fjärrvärmenät.

Energibolaget Helen Oy och LämpöYkkönen Oy som levererar värmepumpssystem anmälde i juli ett företagsförvärv till KKV där det var fråga om att grunda ett gemensamt företag. Syftet med det gemensamma företaget var att erbjuda jordvärme- och andra värmepumpslösningar för bostadsaktiebolag och fastigheter. KKV bedömde företagsförvärvets konkurrenseffekter i värmesystem där värmepumpen kopplas tillsammans med fjärrvärme till fastighetens vattenburna uppvärmning. Systemen förbättrar fastighetens energieffektivitet och minskar användningen av fjärrvärme.

KKV överförde företagsförvärvet till fortsatt behandling i augusti. I november förlängde marknadsdomstolen behandlingstiden till den 26 januari 2023. Den 1 december meddelade Helen och LämpöYkkönen att de återkallar det anmälda företagsförvärvet.

Enligt KKV:s preliminära bedömning skulle företagsförvärvet ha lett till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för värmepumpar som kopplas tillsammans med fjärrvärme till följd av företagsförvärvet skulle Helen på grund av sin monopolställning på fjärrvärmemarknaden ha haft förmåga och incitament att utesluta värmepumpleverantörer som konkurrerar med det gemensamma företaget i området för Helens fjärrvärmenät.

Enligt Helen kommer företagsförvärvet med LämpöYkkönen att genomföras med nya arrangemang så att det ligger under omsättningsgränserna enligt konkurrenslagen, varvid företagsförvärvet inte kommer att undersökas av KKV. KKV har inte behörighet att undersöka företagsförvärv som inte uppfyller de lagstadgade tröskelvärdena.

Läs mer

Behandlingstiden för företagsförvärvet mellan Helen och LämpöYkkönen har förlängts till den 26.1.2023 ( KKV:s meddelande 18.11.2022 på finska)

KKV utreder företagsförvärvet mellan Helen och LämpöYkkönen närmare (KKV:s meddelande 19.8.2022 på finska)

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef

Mikko Heinonen

Forskningschef