Behandlingsfristen för företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna har förlängts till 29.9.2020

Marknadsdomstolen har förlängt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) behandlingsfrist för företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna till 29.9.2020. Tilläggstiden behövs för att verket ska hinna slutföra sina utredningar i detta exceptionellt omfattande ärende. Utredningarna har även försvårats av coronaläget.

KKV inledde 12.3.2020 en fortsatt behandling av företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna, eftersom verkets preliminära utredningar visade på att förvärvet kunde leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för hälsovårdstjänster i Finland. Den 27.5.2020 fattade verket ett beslut om att förlänga behandlingsfristen med anledning av bristfälliga uppgifter som Pihlajalinna lämnat in. I och med förlängningen skulle behandlingsfristen för fortsatt utredning enligt konkurrenslagen (69 arbetsdagar) ha upphört den 27.7.2020.

KKV ansökte 25.6.2020 hos marknadsdomstolen om att förlänga behandlingsfristen med 23 arbetsdagar till 27.8.2020. En förlängning av tidsfristen behövdes för att reservera tillräcklig mycket tid åt parterna att svara på verkets utredningar på ett ändamålsenligt sätt. Parterna motsatte sig inte förlängningen av tidsfristen, och marknadsdomstolen godkände KKV:s ansökan 26.6.2020.

Den 18.8.2020 begärde verket en fortsatt förlängning av behandlingstiden till 29.9.2020 av marknadsdomstolen. Orsaken till KKV:s begäran om förlängning av tidsfristen var att verket ska hinna slutföra sina utredningar i detta exceptionellt omfattande ärende.

Marknadsdomstolen ansåg dock att KKV hade framfört vägande skäl för förlängningen och att det fanns skäl att förlänga tidsfristen fram till 29.9.2020.

Läs mer:

Behandlingsfristen för företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna har förlängts till 27.8.2020, KKV:s meddelande 26.6.2020 (meddelande på finska)

KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna, KKV:s meddelande 12.3.2020

Mer information:

Direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
Ledande sakkunnig Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
Specialsakkunnig Lauri Kirkkola, tfn 029 505 3073
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.