Bondora tar ut kreditkostnader lagstridigt – konsumentombudsmannen uppmanar konsumenter att ansöka om gottgörelse

Kreditbolaget Bondora har efter marknadsdomstolens avgörande i september 2023 lagstridigt fortsatt att debitera räntan på krediten samt avtals- och förvaltningsarvodet av konsumenter som enligt lag inte är skyldiga att återbetala annat än kreditkapitalet. Konsumentombudsmannen uppmanar konsumenter som har ingått ett kreditavtal med Bondora mellan september 2019 och november 2021 att ansöka om gottgörelse för att det lagenliga räntetaket har överskridits.

Marknadsdomstolen förbjöd i september 2023 Bondora att fortsätta förfarandet där företaget tar ut den kostnad som angetts som ränta på krediten från det ursprungliga kreditbeloppet och inte från det återstående kapitalet. Marknadsdomstolen ansåg att den kostnad som tagits ut som ränta på krediten på grund av Bondoras räntevillkor har överskridit maximibeloppet för räntan enligt konsumentskyddslagen.

Om Bondora har förfarit på ett sätt som marknadsdomstolen anser vara lagstridigt i ett kreditförhållande, är konsumenten inte skyldig att återbetala annat än kreditkapitalet till Bondora.

Efter marknadsdomstolens avgörande förväntade sig konsumentombudsmannen att Bondora på eget initiativ betalar de gottgörelser som avgörandet förutsätter till konsumenterna. Bondora har dock inte gjort detta och utifrån de anmälningar som konsumentombudsmannen fått verkar Bondora inte lagenligt kompenserat de konsumenter som själva har krävt gottgörelse för de extra kostnaderna.

”Det lönar sig för konsumenterna att göra en reklamation till Bondora för att få de gottgörelser som de har rätt till enligt lagen. För att underlätta reklamationen utarbetar vi en reklamationstjänst som lämpar sig för Bondoras situation. Med hjälp av tjänsten kan konsumenterna göra ett yrkande på gottgörelse.”

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumenten kan yrka på gottgörelse för både gällande kreditavtal och kreditavtal som redan betalats tillbaka. Om krediten är föremål för rättslig indrivning, dvs. utsökning eller behandling i tingsrätten, kan konsumenten dock i regel inte längre ansöka om gottgörelse. Enligt konsumentombudsmannens observationer har Bondora tidigare skött indrivningen via det europeiska betalningsföreläggandet. Även om konsumenten skulle ha fått ett europeiskt betalningsföreläggande, kan gottgörelse yrkas om konsumenten hinner motsätta sig föreläggandet eller ansöka om ny granskning av det. Det finns skäl att motsätta sig betalningsföreläggandet om det också innehåller ett krav på återbetalning av räntan på krediten samt avtals- och förvaltningsarvodet utöver kapitalet.

Så här kan konsumenterna ansöka om gottgörelse av Bondora för kreditkostnader som överskrider räntetaket

Med hjälp av reklamationstjänsten kan konsumenterna göra en skriftlig reklamation till Bondora och kräva gottgörelse för kreditkostnader som tagits ut lagstridigt.

  • Konsumenter som har ingått ett kreditavtal med Bondora 1.9.2019–10.11.2021 kan ansöka om gottgörelse.
  • Krediten kan fortfarande vara i kraft eller helt återbetalad. Krediten kan också vara uppsagd, men inte vid rättslig indrivning.

På grundval av marknadsdomstolens avgörande har konsumenten vid yrkande rätt att få tillbaka räntan på krediten, avtalsarvodet och förvaltningsarvodet, men inte kostnaderna för B On Track, B Secure och B Secure + -tjänsterna som Bondora kallar tilläggstjänster. Frågan om huruvida kostnaderna för tjänster som betecknas som tilläggstjänster kan betraktas som kreditkostnader behandlas för närvarande i högsta domstolen.

Reklamationstjänsten: Reklamation om gottgörelse för lagstridigt uppburna kreditkostnader

Konsumentombudsmannen kräver förbud och förhöjt vite på en miljon euro för likgiltighet

Konsumentombudsmannen anser att Bondora, eftersom de fortfarande debiterar konsumenterna ränta på krediten och andra kreditkostnader, bryter mot det förbud som marknadsdomstolen meddelade i september 2023 genom att ta ut kostnader av konsumenterna som överskrider räntetaket. Konsumentombudsmannen ansöker om betalning av det vite på 100 000 euro som marknadsdomstolen förelagt för att förstärka förbudet och kräver dessutom att marknadsdomstolen höjer vitet till 1 000 000 euro, eftersom Bondora genom sin verksamhet orsakar betydande olägenheter för konsumenten.

Konsumentombudsmannen ansöker dessutom hos marknadsdomstolen om förbud för Bondora, eftersom kreditbolaget inte iakttar påföljden för brott mot räntetaket enligt konsumentskyddslagen, vilket gör att konsumenterna inte får sina rättigheter tillgodosedda.

 

"Vi tror att marknadsdomstolen kan få ett slut på indrivningen av lagstridiga kostnader och göra det lättare för konsumenterna att få gottgörelse.”

Konsumentombudsman Katri Väänänen