Marknadsdomstolen: Bondoras räntevillkor bröt mot prisregleringen för krediter – konsumentombudsmannen ansöker om besvärstillstånd för prissättning av övriga kreditkostnader

Marknadsdomstolen har förbjudit kreditbolaget Bondora att fortsätta eller upprepa sitt förfarande gällande räntevillkor för kreditermed hot om vite på 100 000 euro. Till skillnad från konsumentombudsmannens yrkande ansåg marknadsdomstolen dock inte att prissättningen av Bondoras krediter till övriga delar stred mot konsumentskyddslagen. Konsumentombudsmannen förde bolaget till marknadsdomstolen i januari 2023 för brott mot prisregleringen av krediter. 

Marknadsdomstolen har förbjudit kreditbolaget Bondora att fortsätta eller förnya sitt förfarande gällande räntevillkor för kreditermed hot om vite på 100 000 euro. Till skillnad från konsumentombudsmannens yrkande ansåg marknadsdomstolen dock inte att prissättningen av Bondoras krediter till övriga delar stred mot konsumentskyddslagen. Konsumentombudsmannen förde bolaget till marknadsdomstolen i januari 2023 för brott mot prisregleringen av krediter.

Bondora har från september 2019 till november 2021 avtalat om den kostnad som de angett som ränta på krediten så att kostnaden har tagits ut under hela kreditförhållandet för det ursprungliga kreditbeloppet och inte för det återstående kapitalet. Marknadsdomstolen ansåg att på grund av kreditbolagets förfarande har räntan på krediten som konsumenten lyft överskridit maximibeloppet för räntan på krediten enligt konsumentskyddslagen.

När räntetaket överskrids är konsumenten som ingått kreditavtalet inte skyldig att betala några kreditkostnader alls. Regeln gäller också retroaktivt, dvs. om konsumenten har betalat kreditkostnaderna, ska dessa betalningar dras av från kreditkapitalet och konsumenten har rätt att få tillbaka de betalningar som överstiger kreditkapitalet.

”Vi förväntar oss att Bondora på eget initiativ betalar konsumenterna de gottgörelser som avgörandet förutsätter.”

konsumentombudsmannen Katri Väänänen

Enligt konsumentombudsmannens observationer driver Bondora in obetalda krediter via det europeiska förfarandet för betalningsföreläggande. I Finland behandlas de europeiska betalningsförelägganden centraliserat i Helsingfors tingsrätt. Om konsumenten får ett betalningsföreläggande av Bondora och kravet grundar sig på en kredit som innehåller ovan nämnda räntevillkor, är det möjligt att motsätta sig föreläggandet inom 30 dagar. Läs mer om det europeiska betalningsföreläggandet och processens framskridande..

Fortfarande oklarheter i prisregleringen av krediter

Bondora har dessutom erbjudit konsumenterna tre separata tjänster som benämnts som kompletterande tjänster, vars avgifter Bondora inte har inkluderat i kreditkostnaderna. Med hjälp av tjänsterna kan konsumenten bland annat göra ändringar i betalningstidtabellen, återbetala krediten i förtid, få prioriterad kundservice och få meddelanden om kredithanteringen. Konsumentombudsmannen anser att det i kostnaderna för tjänsterna i fråga de facto är fråga om andra kreditkostnader som borde beaktas när maximibeloppet för kreditkostnaderna beräknas.

Marknadsdomstolen konstaterade avvikande från konsumentombudsmannens åsikt att kostnaderna inte är kreditkostnader och att de således inte behöver beaktas som en del av maximibeloppet för kreditkostnaderna. Marknadsdomstolen ansåg att eftersom villkoren för de tjänster som utnämnts till tilläggstjänster i Bondora inte var en del av villkoren i kreditavtalet, är kostnaderna inte sådana kreditkostnader som avses i konsumentskyddslagen. Konsumentombudsmannen har beslutat att ansöka om besvärstillstånd i ärendet hos högsta domstolen.

”Vi anser att marknadsdomstolens avgörande skulle göra det möjligt att kringgå prisregleringen om kreditgivarna med olika avtalstekniska metoder kunde utesluta kostnader från de maximibelopp som fastställs i lagen. Avgörandet är till denna del en besvikelse, så vi söker ändring i ärendet hos högsta domstolen.”

konsumentombudsmannen Katri Väänänen

Det har förekommit många problem med att följa prisregleringen för krediter och konsumentombudsmannen har utrett dem tillsammans med flera kreditbolag. Marknadsdomstolen meddelade i december 2022 sitt beslut i ett fall som gällde Blue Finance Suomi Oy, där domstolen ansåg att avgifter för att få kredit ska räknas som kreditkostnader. Fallet behandlas för närvarande i högsta domstolen. Kreditbolaget Santander förband sig våren 2023 att korrigera sin verksamhet på det sätt som konsumentombudsmannen förutsatte på grund av brott mot prisregleringen.

Prisregleringen fastställer kreditkostnadernas maximibelopp

Enligt prisregleringen för krediter som trädde i kraft i september 2019 får den årliga ränta som tas ut på kreditens utestående kapital inte avtalas till högre än 20 procent. Från oktober 2023 sjunker lånets räntetak till 15 procent plus referensräntan enligt 12 § i räntelagen. Inte heller då får räntan enligt avtalet någonsin överstiga 20 procent.

Dessutom får de övriga kostnader som tas ut för krediten per dag uppgå till högst 0,01 procent av det ursprungliga kreditbeloppet eller kreditgränsen. Övriga kreditkostnader får dock under inga omständigheter överstiga 150 euro per år.

I kreditkostnaderna ingår alla kostnader som kreditgivaren känner till och som beror på kreditförhållandet. Till exempel är avgifter som tas ut för att ansöka om kredit, lyfta kredit och pappersfakturering kreditkostnader oberoende av hur mycket tid eller på vilket sätt åtgärden utförs. Endast avgifter för fullkomligt frivilliga tilläggstjänster faller utanför kreditkostnaderna. Krediten ska då erbjudas på samma villkor oberoende av om konsumenten i samband med kreditavtalet också ingår ett avtal om tilläggstjänster.

Läs mer

Konsumentombudsmannen för kreditbolaget Bondora till marknadsdomstolen för brott mot prisregleringen av krediter