Anmäl verksamhet som strider mot upphandlingslagen

Vem som helst kan meddela KKV om verksamhet som strider mot upphandlingslagen. Det är också möjligt att lämna in anonyma tips, varvid KKV kan ta upp ärendet till prövning på eget initiativ.

Tipsen är en viktig informationskälla för verket i tillsynen över efterlevnaden av upphandlingslagen. Verket inleder vid behov närmare utredningar utifrån tipsen. KKV besvarar inte alla tips, utan bedömer från fall till fall om upphandlingen bör utredas noggrannare.

Observera att ett tips du skickat till verket inte i sig leder till att ärendet görs anhängigt. För att ett ärende direkt ska göras anhängigt krävs en begäran om att åtgärder ska vidtas.

Tipsa om olaglig direktupphandling

Du kan skicka ett tips till KKV om misstänkt olaglig direktupphandling eller ett därmed jämförbart förfarande som strider mot upphandlingslagen. Tipstjänsten är avsedd som en flexibel och enkel kanal att informera myndigheten om misstankar.

Så här skickar du ett tips till KKV

Gör anmälan i första hand via tipsblanketten. Om du vill kan du skicka in blanketten anonymt. Det är frivilligt att fylla i blankettens namnfält. Observera dock att KKV inte kan kontakta dig för ytterligare information om du skickar in blanketten anonymt.

  • Skicka e-post till adressen hankintavalvonta@kkv.fi. Skriv ”TIPS” i rubrikfältet. Om du vill förbli anonym ska du se till att ditt namn inte framgår av meddelandet eller e-postadressen. Du kan till exempel skapa en ny e-postadress för att skicka meddelandet.
  • Skicka ett brev till adressen KKV, Upphandlingsövervakning, PB 5, 00531 Helsingfors.
  • Ring växeln 029 505 3000 och berätta att du vill lämna ett tips som gäller offentlig upphandling. Läs mer om samtalspriser.
 • Ju noggrannare information du kan ge KKV, desto bättre kan verket bedöma behovet av en utredning. Alla uppgifter behöver inte finnas tillgängliga, eftersom verket enligt lagen har möjlighet att kräva uppgifter av den upphandlande enheten, anbudsgivarna och avtalsparten. Försök dock besvara följande frågor när du skickar ett tips:

  • Vad har köpts?
  • Vilket värde har upphandlingen eller upphandlingarna (moms 0 %)?
  • Vilken myndighet/ enhet/vilket organ har gjort upphandlingen?
  • Vilket bolag är den upphandlande enhetens avtalspart (leverantör)?
  • När gjordes upphandlingen?
  • När har ett eventuellt avtal undertecknats?
  • Har den upphandlande enheten gjort motsvarande upphandlingar under det senaste året?
  • Var kan KKV få mer information om upphandlingen?

  Bifoga gärna även eventuella avtal, fakturor, beslut om direktupphandling (t.ex. protokoll) och andra dokument som påverkar bedömningen av ärendet, om du har tillgång till dem.

 • För varje tips görs en bedömning av om upphandlingen ska utredas noggrannare och om en begäran om utredning ska skickas till den upphandlande enheten. KKV har omfattande prövningsrätt i prioriteringen av ärenden, dvs. i valet av vilka ärenden som ska tas upp till närmare behandling.

Gör en begäran om åtgärder i ett upphandlingsärende

Du anhängiggör ett ärende som gäller en upphandling genom att lämna en begäran om att åtgärder ska vidtas till KKV. De uppgifter som ges om den misstänkta lagstridigheten i begäran ska vara tillräckligt noggranna för att KKV ska kunna bedöma ändamålsenligheten med noggrannare utredningar.