Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas elleverans har avbrutits: information om konsumentens rättigheter och skyldigheter

Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas elleverans till kunderna har avbrutits. Elleveransen är tryggad för tre veckor, men bolagens kunder måste omedelbart hitta en ny elförsäljare så att elen inte bryts därefter. Vi uppdaterar denna sida med svar på aktuella frågor som bolagens kunder kan ha. Situationen är dock mycket osäker, och det finns inte färdiga svar på alla frågor. 

Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas elleverans avbröts den 11 juni 2021, eftersom bolagen inte har någon balansansvarig, dvs. de kan inte köpa el. Avbrottet i elleveransen berör tusentals kunder.

Bolagens kunder måste vara aktiva och omedelbart ingå ett nytt avtal med en annan elförsäljare, eftersom ingen ingår ett nytt elavtal på deras vägnar. Elen kommer dock inte att avbrytas genast, utan elleveransen fortsätter i minst tre veckor från att nätbolaget har meddelat kunderna om avbrottet i elleveransen.

Eftersom företagens elleverans har avbrutits, bör konsumenterna inte betala avgifter i någon form till någondera av bolagen. Konsumentombudsmannen följer situationen och meddelar om dess framskridande.

På våren 2021 började konsumentombudsmannen hjälpa Fi-Nergys kunder, till vilka bolaget inte har återbetalat för stora förskottsbetalningar. Eftersom bolagets situation är osäker, kan en begäran om assistans göras endast i de situationer, där konsumenten får en fordringsstämning för obetalda förskottsbetalningar eller avtalsvite. Däremot kan konsumentombudsmannen inte ta emot en ny begäran om assistans för återkrav av redan betalda förskottsbetalningar.

Energimyndigheten svarar på frågor om elleveransens upphörandepå sin webbplats.

Jag har ännu inte mottagit ett meddelande från nätbolaget om elleveransens upphörande, men jag har ett gällande avtal med Fi-Nergy/365 Hankinta. Måste jag ingå ett nytt avtal med ett annat företag?

Ja. Du måste själv ingå ett nytt avtal med ett annat företag, eftersom det nuvarande företaget inte längre levererar el till dig. Avtalet bör ingås så snabbt som möjligt. Du kan ingå ett nytt avtal även om du inte ännu har fått meddelandet.

Tidsfristen på tre veckor löper snart ut och jag har ännu inte ingått ett avtal med ett nytt företag. Vad kan jag göra?

Kontakta nätbolaget i din region omedelbart och förhandla om att förlänga tidsfristen. Så kan du säkerställa att det inte uppstår avbrott i elleveransen. Den angivna leveranstiden på tre veckor är minimitiden som kan förhandlas vid behov.

Det lönar sig inte att lämna bytet av elförsäljare till sista minuten, även om avtalen ofta träder i kraft snabbt.

Jag har betalat för elen i förväg fram till slutet av november. När jag ingår ett nytt avtal, måste jag igen betala för elen för denna tid?

Ja. Det nya och det tidigare bolaget är separata företag, så det nya företaget fakturerar dig för den el som du använder som dess kund.

Mitt elavtal har redan gått ut, men jag har betalat elräkningarna i förskott. Nu har företaget inte returnerat de pengar jag betalat i överskott. Vad kan jag göra?

För närvarande har konsumentrådgivningen och andra konsumentmyndigheter inga medel för att hjälpa kunderna få tillbaka sina överskottsbetalningar. Du kan göra en reklamation till försäljaren, men det är osäkert om bolaget behandlar reklamationen.

Jag har ett tidsbundet avtal med Fi-Nergy/365 Hankinta. Måste jag betala avtalsvite när jag ingår ett avtal med en ny försäljare?

De kunder som har ett tidsbundet avtal är inte längre bundna av avtalet. Eftersom företagen inte kan leverera el, kan de inte heller kräva avtalsvite.

Jag fick ett brev, där indrivningsbolaget kräver att avtalsvitet betalas. Måste jag betala avtalsvite?

Eftersom bolagen inte kan fullgöra sina förpliktelser, finns det ingen grund för att kräva avtalsvite under några omständigheter. Du är inte skyldig att betala, eftersom elleveransen är avbruten. Meddela indrivningsbolaget att du bestrider grunderna för avgiften. Då kan bolaget inte fortsätta indrivningen.

Jag fick ett försäljningssamtal, där jag erbjöds ett elavtal. Jag tycker inte jag har ingått något avtal, men nu fick jag en faktura, trots att avtalet inte ska träda i kraft förrän senare. Måste jag betala räkningen? Jag får inte tag på företaget.

Fi-Nergy och 365 Hankinta har använt en utomstående fakturerare. Du har rätt att bestrida ett elförsäljningsavtal som uppstått under oklara förhållanden. Det lönar sig att reklamera fakturan med fakturerarens kontaktuppgifter.