Konsumenterna har fortfarande problem med elförsäljningsbolaget Fi-Nergy: konsumentombudsmannen har börjat bistå konsumenterna

Många konsumenter har fortfarande problem med elförsäljningsbolaget Fi-Nergy Voima. Konsumentombudsmannen har börjat bistå de konsumenter till vilka företaget inte har återbetalat förskottsbetalningar. Bolagets verksamhetssätt bedöms också av marknadsdomstolen.

Fi-Nergys verksamhet avviker från andra elförsäljningsbolag på så sätt att det fakturerar sina kunder i förskott. Bolaget har inte återbetalat de förskottsbetalningar kunderna betalat, trots att kundrelationen har upphört. I april 2020 drog konsumentombudsmannen elförsäljningsbolaget Fi-Nergy inför marknadsdomstolen för brott mot konsumentskyddsbestämmelserna. Marknadsdomstolen höll det första sammanträdet i ärendet i april 2021.

I marknadsdomstolen yrkar konsumentombudsmannen på ett förbud som förenats med vite för bolagets förfarande. Marknadsdomstolen behandlar dock inte enskilda avtal mellan bolaget och konsumenterna och därför har konsumentombudsmannen börjat bistå de konsumenter som inte har fått de återbetalningar de har rätt till.

I februari 2021 skickade konsumentombudsmannen till Fi-Nergy den första listan över personer som konsumentombudsmannen bistår vid rättslig indrivning av fordringar i tingsrätten om bolaget inte återbetalar pengarna. Konsumentombudsmannen skickar till Fi-Nergy fler liknande betalningskrav under våren.

De konsumenter som har mest pengar fast i bolaget har fått hjälp först

Målet med den pågående assistansen är att Fi-Nergy på eget initiativ ska återbetala förskottsbetalningarna till sina kunder. Assistansen har inletts med de konsumenter som har blivit utan mest återbetalningar. En del av dem har betalat hundratals euro för mycket i förskottsavgifter, som nu är fast i bolaget, även om kundrelationen kan ha upphört för länge sedan. På grund av det stora antalet berörda personer kan man inte nödvändigtvis erbjuda alla hjälp.

Kontakta konsumentrådgivning

Konsumenten kan också själv anhängiggöra en fordringstalan i tingsrätten. Anvisningar för detta finns i tingsrättens e-tjänst.

Rekordmånga kontaktar konsumentrådgivningen

Innan konsumentombudsmannen började erbjuda assistans kontaktade konsumentombudsmannen Fi-Nergy per brev och krävde att bolaget betalar tillbaka pengarna till sina kunder före utgången av 2020. Samtidigt krävde konsumentombudsmannen att bolaget ändrar sin praxis så att KKV:s konsumentrådgivning inte längre får meddelanden om försummelser att återbetala förskottsbetalningar.

Fi-Nergy har varken svarat konsumentombudsmannen eller ändrat sin praxis. Bolagets verksamhet leder fortfarande till att många tar kontakt med konsumentrådgivningen. I år har över 300 personer kontaktat rådgivningen gällande bolaget. Året innan tog drygt 900 personer kontakt. Alla kontakter gäller inte återbetalningar, utan konsumenterna har också berättat om till exempel problem med avtal och kundservice.

”Antalet konsumenter som tar kontakt med anledning av detta företag är fullständigt exceptionellt jämfört med andra elförsäljningsbolag. Antalet kontakter och det faktum att bolaget inte svarar myndigheterna vittnar om grov likgiltighet gentemot konsumentskyddsbestämmelserna”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Marknadsdomstolens avgörande ger inte nödvändigtvis konsumenterna deras pengar tillbaka, så för närvarande är det bästa sättet att hjälpa konsumenterna. Konsumentombudsmannen berättar att ärendet framskrider genom fler fall av assistans och marknadsdomstolens slutliga beslut.