Telefonförsäljning av el

Du kan fortfarande ångra ett elavtal som ingåtts vid telefonförsäljning när du har fått en skriftlig bekräftelse som rör avtalet av försäljaren. I vissa fall kan du också bestrida avtalets giltighet. Från och med början av 2023 har telefonförsäljning förutsatt en skriftlig bekräftelse för att avtalet ska ingås.

Skäl att vara uppmärksam när elavtal ingås

Ett elförsäljningsavtal är ett mer komplicerat avtal än till exempel en tidningsprenumeration och det är inte alltid problemfritt att ingå per telefon. Telefonförsäljarens samtal kommer ofta överraskande och du har inte kunnat förbereda dig på det. Om du inte kommer ihåg uppgifterna i ditt gällande elavtal, såsom elpriset och avtalstiden, kan du be försäljaren ringa tillbaka och först kontrollera uppgifterna i ditt nuvarande avtal på din elfaktura.

De som säljer el per telefon inleder ofta samtalet med att utlova billigare el. Det är skäl att förhålla sig reserverat till sådana löften om inbesparingar på elräkningen, eftersom försäljare i allmänhet inte kan veta till vilket pris du köper din el för närvarande. Du kan be försäljaren bevisa sitt påstående om inbesparingar. Man kan till exempel jämföra priset på det avtal som försäljaren erbjuder med priset på din elfaktura och räkna ut om fakturans slutsumma är förmånligare med det avtal som försäljaren erbjuder.
En sådan prisjämförelse är dock inte möjlig om försäljaren erbjuder ett avtal vars pris bestäms direkt på basis av det aktuella börspriset för el. Under avtalsperioden varierar börspriset kontinuerligt uppåt och nedåt och då kan inga garantier ges för att börspriset kommer att vara förmånligt.

Om ditt nuvarande elförsäljningsavtal gäller för viss tid lönar det sig att vänta med att ingå ett nytt avtal.

Uppkomst av avtal förutsätter skriftlig bekräftelse

Vid telefonförsäljning ska företaget efter telefonsamtalet skriftligen eller i någon annan varaktig form sända konsumenten sitt anbud.

 • Näringsidkaren ska lämna anbudet till exempel till din e-postadress eller din personliga kundmapp så att du får erbjudandet personligen efter telefonsamtalet.  Anbudet kan också skickas till exempel personligen per textmeddelande, varvid anbudet i sin helhet ska rymmas i textmeddelandet, och till exempel en länk i textmeddelandet till näringsidkarens webbplats är inte tillräcklig.
 • Du måste ha en faktisk möjlighet att spara och kopiera anbudet.

Efter telefonsamtalet måste du godkänna anbudet skriftligt eller på något annat varaktigt sätt för att avtalet ska bli bindande. I samband med att anbudet lämnas ska du också informeras om att om du inte godkänner anbudet i fråga i varaktig form, blir du inte bunden av avtalet och att du inte är skyldig att betala nyttigheten eller returnera den eller förvara den.

Vid en tvist ska företaget bevisa att anbudet har lämnats till dig på det sätt som föreskrivs i lagen och att du har fått ovan nämnda meddelande.

 • Om du inte har godkänt näringsidkarens anbud efter telefonsamtalet , blir du inte bunden av avtalet och då får du inte krävas på betalning, returnering av produkten, förvaring av produkten eller någon annan åtgärd.
 • Om du på eget initiativ har kontaktat näringsidkaren eller om näringsidkaren har kontaktat dig på din uttryckliga begäran, krävs ingen skriftlig bekräftelse för att avtalet ska uppstå. Till exempel om näringsidkaren ringer dig på grund av din uttryckliga kontakt eller begäran om samtal.

Det lönar sig att vänta med att skjuta upp ett tidsbundet avtal

Om du har ett gällande tidsbundet avtal lönar det sig inte att ingå ett nytt avtal medan det andra fortfarande är giltigt. Ett nytt avtal kan träda i kraft först när det tidigare avtalet löper ut. Om du ingår ett nytt avtal mitt under giltighetstiden för ett avtal du redan har, kan ikraftträdandet – beroende på avtalets giltighetstid – flyttas fram med flera månader eller till och med 1–2 år. En lång vänteperiod innan ett nytt avtal börjar orsakar lätt förvirring i skötseln av dina elavtal. Medan du väntar kan marknadspriset på el och andra omständigheter vid tidpunkten då avtalet ingicks också förändras.

Försäljaren ska ge viktig information om avtalet per telefon

Jämför priset på det avtal som försäljaren erbjuder med priset på ditt eget avtal. Utöver energipriset (cent/kWh) kan priset också inkludera en grundavgift (€/mån.).

Tänk också på hur avtalspriset kan ändras:

Avtal som gäller tills vidare  
Försäljaren kan höja priset genom att meddela detta 30 dagar i förväg. Då kan du säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid.

Tidsbundet avtal
Försäljaren kan inte ändra elpriset under avtalsperioden, om det inte är fråga om till exempel en skatteändring. Ett tidsbundet avtal är dock bindande för hela den angivna tiden och du kan säga upp det endast i de situationer som anges i avtalsvillkoren, såsom i samband med en flytt.

Elpriset är bundet till en grund för hur det bestäms som är oberoende av försäljaren
Elpriset kan i avtalet kopplas till exempel till den nordiska elbörsen. Priset kan då variera i ditt avtal utan att du får ett förhandsmeddelande om ändringar av försäljaren.

Ångerrätt

Även om du per telefon har godkänt det elförsäljningsavtal som försäljaren erbjuder har du ångerrätt. Meddela försäljaren om att du vill åberopa ångerrätt senast 14 dagar efter att du tecknat avtalet per telefon.

Försäljaren ska skicka en avtalsbekräftelse till dig inom skälig tid efter att avtalet har ingåtts. En avtalsbekräftelse som skickas per post eller e-post ska vara dig till handa inom cirka en vecka efter att avtalet har ingåtts. Bekräftelsen ska innehålla centrala uppgifter om avtalet samt anvisningar om ångerrätt.

Kontrollera att bekräftelsens uppgifter om avtalet är korrekta och motsvarar de uppgifter som försäljaren gett per telefon. Avtalet träder i kraft med innehållet i avtalsbekräftelsen om du inte utnyttjar din ångerrätt.

Bestridande av avtalets giltighet

Om du inte uttryckligen har godkänt avtalet per telefon men försäljaren ändå skickar dig en skriftlig bekräftelse eller faktura på avtalet, kan du bestrida avtalets giltighet. Du kan bestrida det även om ångerfristen på 14 dagar redan har löpt ut.

Vid telefonförsäljning är det försäljarens ansvar att bevisa att du har godkänt det erbjudna avtalet och att avtalet som uppkommit även i övrigt är giltigt. Om du är av annan åsikt när det gäller avtalets uppkomst eller innehåll, ska försäljaren presentera en inspelning som omfattar hela försäljningssamtalet, av vilket framgår de uppgifter som försäljaren lämnat om avtalet och att du uttryckligen har godkänt avtalet. Du behöver inte ha undertecknat elförsäljningsavtalet för att det ska vara giltigt, utan det kan också ingås muntligt.

Du kan bestrida avtalets giltighet även om försäljaren inte har skickat dig en skriftlig bekräftelse på avtalet eller om bekräftelsen har kommit fram så sent att du inte har haft möjlighet att utnyttja din ångerrätt inom 14 dagar från det att avtalet ingicks enligt bestämmelserna om distansförsäljning.

Om du har skäl att bestrida elförsäljningsavtalets giltighet, gör så här  

 • Meddela den försäljare som erbjudit det nya avtalet så snart som möjligt per e-post eller på annat sätt skriftligen att du bestrider att ett avtal har uppkommit. Ange också grunden för bestridandet.

   

 • Meddela också nätbolaget som sköter elöverföringen i ditt område att du bestrider giltigheten för elförsäljningsavtalet från försäljaren i fråga.

  Du kan kräva att nätbolaget inte genomför bytet av försäljare och om ändringen redan har hunnit göras ska nätbolaget återställa dig som kund hos din tidigare elförsäljare.

  Om den nya elförsäljarens elleverans redan har inletts när du bestrider avtalet, har den nya försäljaren rätt att debitera en skälig ersättning för den levererade elen, om ditt bestridande senare visar sig vara obefogat.

 • Kontakta konsumentrådgivningen, som ger dig avgiftsfri handledning och medlingshjälp i tvister.

   

För företag