Förnyade anvisningar om tillsyn över företagsförvärv har publicerats

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har publicerat en samling anvisningar om tillsynen över företagsförvärv på sin webbplats. Anvisningarna ersätter riktlinjerna för tillsynen över företagsförvärv från 2011.

En del av de nu publicerade anvisningarna är återutgivningar av de gamla riktlinjerna. De återutgivna anvisningarna gäller anmälningsskyldighet av företagsförvärv, beräkning av omsättning, bedömning av företagsförvärv och accessoriska begränsningar. Av dessa anvisningar har endast ämbetsverkets namn och föråldrade författningshänvisningar uppdaterats.

På webbplatsen finns dessutom helt nya anvisningar om behandlingen av företagsförvärv vid KKV samt om kraven på uppgifter som ska ges i samband med anmälan. Anvisningarna om kraven för uppgifter som ska lämnas in vid anmälan om företagsförvärv publicerades den 8 december och behandlingen av ärenden vid KKV publicerades idag den 20 december. KKV kommer också att publicera en ny anvisning om åtaganden i början av 2023.

En samling separata anvisningar möjliggör flexibel uppdatering av enskilda anvisningar vid behov. KKV kommer i och med tillämpningspraxisen att bedöma behovet av att uppdatera de anvisningar som nu utfärdats.

Mer information: 

Sanna Syrjälä

Direktör, enhetschef

Mikko Heinonen

Forskningschef

Lauri Kirkkola

Forskningschef