Gruppklagomål löst: Elbolaget Väre Oy bör återbetala datahub-avgifterna till visstidskunder

Konsumenttvistenämnden har fattat beslut om de datahub-avgifter som elbolaget Väre Oy har debitterat. Enligt nämnden fick Väre inte lägga till datahub-avgifter till visstidskontrakt och bolaget ska återbetala dessa avgifter till kunderna. Konsumentombudsmannen lämnade in ett gruppklagomål till konsumenttvistenämnden i september 2022.

Genom ett gruppklagomål kan konsumentombudsmannen hos konsumenttvistenämnden söka ett principbeslut i ett fall där flera konsumenter har samma krav på ett visst företag och ärendet kan avgöras genom ett beslut.

"Genom gruppklagomålet fick vi en viktig linjedragning som gäller en bredare grupp konsumeter och deras rättigheter. Elbolag kan inte överföra nya kostnader direkt på kunderna genom att ändra tidsbegränsade avtal. Vi utgår ifrån att Väre kommer att börja återbetala avgifterna till kunderna utan dröjsmål.”

konsumentombudsman Katri Väänänen

Det fanns inte grunder för att ändra visstidskontrakten

Väre började ta ut separata datahub-avgifter av sina kunder i juni 2022 även om konsumentombudsmannen hade krävt att Väre avstår från avgifterna. Väre lade till två slags nya avgifter i fakturorna för tidsbundna elavtal, en engångsavgift för ibruktagande av datahub på 3,72 € samt en fortlöpande datahub-avgift på 0,23 €/mån. Enligt bolaget är det fråga om ”avgifter av myndighetskaraktär” och de har motiverats med ibruktagande av datahub och ändringen av lagstiftningen.

Datahub är ett centraliserat informationsutbytessystem för detaljmarknaden för el som togs i bruk i februari 2022. Elbolagen visste redan 2019 att ibruktagandet av datahub skulle medföra kostnader för bolagen. Lagens ikraftträdandebestämmelse krävde att elförsäljarna skulle börja förbereda sig för datahub redan våren 2019.

Elbolag kan göra ändringar i tidsbestämda elavtal till följd av en lagändring eller ett myndighetsbeslut endast i det fall att ändringen ännu inte kunde beaktas när avtalet ingicks. Enligt Konsumenttvistenämnden var så inte fallet med datahub. Konkurrens- och konsumentverket har inte fått kännedom om att något annat elbolag skulle ha agerat på liknande sätt.