Indoor Group fick marknadsföringsförbud för fortsatt marknadsföring av realisation på möbler

Konsumentombudsmannen har meddelat Indoor Group Oy förbudet på grund av Askos och Sotkas marknadsföring av realisation, som har varit lagstridigt trots att konsumentombudsmannen flera gånger har gett bolaget anvisningar. Förbudet har förenats med ett vite på 100 000 euro. Bolaget ska ändra sin marknadsföring enligt kravet i förbudet senast den 14 februari 2017.

För konsumenterna är det i och för sig bra om de kan få varor till ett nedsatt pris, men utdragna realisationer har också ovälkomna bieffekter. Lång och tätt förekommande marknadsföring av realisation vilseleder konsumenterna genom att fördunkla deras uppfattning om företagets normala prisnivå och därigenom även om den verkliga storleken på realisationen.

Detaljhandelskedjorna Asko och Sotka, som hör till Indoor Group Oy, hade både 2014 och 2015 över tre månader lång marknadsföring av realisation. Bolaget har dessutom marknadsfört varor till reapris under en sammanhängande period på över två månader. Konsumentombudsmannen förbjöd också Indoor Group Oy att i marknadsföringen jämföra varans försäljningspris med ett riktminutpris, om konsumenterna inte faktiskt har debiterats detta pris. Dessutom förbjöd konsumentombudsmannen bolaget att i marknadsföringen lägga fram ogrundade påståenden om att varan i erbjudandet finns att få till ett visst pris endast under en kort begränsad tid, om samma produkt säljs till samma pris efter erbjudandets giltighetstid. Bolaget har genom detta förfarande på ett vilseledande sätt framhävt varornas förmånlighet. Marknadsdomstolen har i sina avgöranden ansett att sådan marknadsföringspraxis är lagstridig.

Konsumentombudsmannen hade flera gånger gett Indoor Group Oy anvisningar om reglerna för marknadsföring, före den marknadsföring som skedde 2014–2015. Eftersom en förändring inte har skett ansåg konsumentombudsmannen att det nu var nödvändigt att meddela företaget ett förbud gällande fortsatt marknadsföring.

Bolaget ska ändra sin marknadsföring enligt förbudet senast den 14 februari 2017. Om företaget trots beslutet om förbud fortsätter det lagstridiga förfarandet, kan konsumentombudsmannen hos marknadsdomstolen ansöka om att vitet ska betalas.

År 2016 dömde marknadsdomstolen Masku, som verkar inom möbelbranschen, att betala vite på 100 000 euro för fortsatt marknadsföring av realisation. Prisfrågor behandlas som bäst också i högsta domstolen, som i december 2016 beviljade konsumentombudsmannen besvärstillstånd i ett ärende som gällde sportaffären XXL.

Mer information:

Kontaktuppgifter för media:
Jurist Katri Väänänen, tel. 029 505 3192, fornamn.efternamn@kkv.fi