KKV framställer att företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna förbjuds

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har 29.9.2020 framställt till marknadsdomstolen att företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Pihlajalinna förbjuds. Enligt KKV:s utredningar skulle företagsförvärvet avsevärt minska konkurrensen på marknaden för hälsovårdstjänster. Efter köpet skulle endast två riksomfattande hälsovårdsföretag bli kvar på marknaden.

Marknaden för hälsovårdstjänster i Finland domineras av tre stora riksomfattande aktörer: parterna i företagsförvärvet, Mehiläinen Yhtiöt Oy, som hör till koncernen Mehiläinen och Pihlajalinna Oyj, som hör till koncernen Pihlajalinna, samt Terveystalo Oyj.

Pihlajalinna har under de senaste åren blivit en betydande konkurrent till Mehiläinen och Terveystalo. Pihlajalinna har traditionellt varit en stark aktör i de tjänster som erbjuds till kommuner, men företaget har under de senaste åren utvidgats särskilt inom företagshälsovårds- och läkartjänster.

Mehiläinen och Pihlajalinna konkurrerar sinsemellan inom nästan alla delområden av den privata hälsovården och säljer tjänster i stor utsträckning till såväl privatpersoner, företag och försäkringsbolag som till kunder inom den offentliga sektorn. Företagsförvärvet skulle sannolikt leda till en betydande prisökning på alla dessa områden till kundernas och skattebetalarnas nackdel.

Företagsförvärvet skulle ytterligare stärka koncentrationen inom hälsovårdsmarknaden

Marknaden för hälsovårdstjänster har under det senaste decenniet koncentrerats exceptionellt kraftigt. De tre största aktörerna, Mehiläinen, Pihlajalinna och Terveystalo, har mångdubblat sin sammanlagda marknadsandel sedan 2014. Koncentrationen är en följd av att de stora aktörerna har köpt upp ett stort antal mindre konkurrenter från marknaden.

Om företagsförvärvet genomfördes skulle det försegla den nationella koncentrationsutvecklingen och oåterkalleligt förändra marknaden för hälsovårdstjänster i Finland. Efter företagsvärvet skulle två företag – Mehiläinen och Terveystalo – dominera en betydande del av marknaden för hälsovårdstjänster med hjälp av sin överlägsna marknadsställning.

Företagsförvärvet skulle leda till konkurrensproblem på marknaden för hälsovårdstjänster

KKV upptäckte i sina utredningar konkurrensproblem i flera segment inom hälsovården. Enligt verkets utredningar skulle företagsförvärvet leda till konkurrensproblem inom följande delområden:

 • Inom privatläkartjänsterna på sammanlagt 16 lokala marknader, däribland de stora städerna huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio.
 • Inom företagshälsovårdstjänsterna på 21 orter, inklusive Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Kuopio. Inom företagshälsovårdstjänsterna observerades konkurrensproblem även hos kunder som anskaffar företagshälsovårdstjänster till verksamhetsställen i flera landskap och som av tjänsteproducenten förutsätter ett omfattande nätverk av verksamhetsställen.
 • Inom de privata sjukhustjänsterna i fyra sjukvårdsdistrikt.
 • Inom försäkringsbolagstjänsterna som omfattar avtal som försäkringsbolagen ingår med läkarcentraler om försäkringskunders priser och andra villkor för tjänsten. Dessa villkor tillämpas när försäkringsbolaget betalar för vården direkt på klientens vägnar.
 • Inom tjänsterna för assisterad befruktning i huvudstadsregionen.
 • Inom den offentliga sektorns utkontraktering och köptjänster i följande segment:
  • helhetsutkontraktering
  • utkontraktering av primärvård
  • utkontraktering av företagshälsovårdstjänster och köptjänster inom företagshälsovård
  • köptjänster inom personaluthyrning och jour.

Konkurrensproblemen kan inte lösas med åtaganden

Konkurrensproblem som uppstår till följd av ett företagsförvärv kan ofta undanröjas med villkor som ställs som krav för att en transaktion ska kunna genomföras. Under utredningen av företagsförvärvet lämnade Mehiläinen två förslag till åtaganden till verket. De åtaganden som Mehiläinen presenterade var dock inte tillräckliga för att undanröja de konkurrensproblem som KKV identifierat och för att sålunda förhindra att priserna höjs och att alternativen för kunderna blir färre. KKV kunde således inte godkänna åtagandena.

”Alla planerade företagsförvärv kan inte lösas med åtaganden. På grund av konkurrensproblemens omfattning var en lösning med åtaganden inte ett realistiskt alternativ”, säger direktör Sanna Syrjälä, ansvarig för tillsynen över företagsförvärv.

Det är sällsynt att ett företagsförvärv förbjuds

Tillsynen över företagsförvärv inleddes i Finland 1998. Den nu gjorda framställningen om förbud är den femte genom tiderna i Finland. Det är fråga om den mest omfattande utredningen av företagsförvärv i verkets historia.

Enligt konkurrenslagen ska marknadsdomstolen meddela sitt beslut inom tre månader från det att framställningen gjordes. Marknadsdomstolen kan antingen förbjuda företagsförvärvet i enlighet med KKV:s framställning, godkänna förvärvet som sådant eller ställa villkor för förvärvets genomförande. Ändring i marknadsdomstolens beslut kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

KKV:s framställning innehåller parternas affärshemligheter. Framställningen kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Läs mer:

Mer information:

Direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
Specialekonom Matias Pietola, tfn 029 505 3069
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.