KKV framställer en påföljdsavgift på 900 000 euro till Valio för brott mot villkoret för godkännandet av företagsförvärvet Heinon Tukku

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) framställer att marknadsdomstolen påför Valio Oy en påföljdsavgift på 900 000 euro. Valio har inte iakttagit sitt åtagande att skydda prisuppgifterna av konkurrerande tillverkare som de gav i samband med förvärvet av Heinon Tukku.

År 2021 godkände KKV villkorligt ett företagsförvärv där Valio köpte Heinon Tukku, som idkar foodservice-partihandel. Företagsförvärvet kunde inte godkännas som sådant, eftersom Valio skulle via Heinon Tukku ha fått information om prissättningen av konkurrerande livsmedelstillverkare, vilket skulle ha påverkat Valios incitament i sin egen prissättning. Åtkomst till informationen skulle ha begränsat konkurrensen tillverkarna emellan vid försäljningen av produkter till foodservice-kunder, såsom hotell, kaféer och restauranger samt offentliga inrättningar.

 

För att eliminera konkurrensproblemet åtog sig Valio att skydda konkurrenternas konfidentiella uppgifter så att de inte förmedlas till de personer inom organisationen som ansvarar för prissättningen av Valios produkter. Uppgifterna skyddades med begräsningar inom informationssystemen och en oberoende expert utnämndes för att övervaka att villkoren följs.

KKV föreslår en påföljdsavgift för brott mot det centrala villkoret för företagsförvärvet

Valio meddelade KKV i slutet av 2022 att de upptäckt ett fel i skyddet av konkurrenternas prisuppgifter. På grund av felet i datasystemets brandvägg hade personalen vid Valio Aimo, som ansvarar för försäljningen till foodservice-kunder, haft tillgång till prisuppgifterna av Valios konkurrenter i flera månader.

KKV anser att Valio inte har iakttagit det viktigaste villkoret för godkännande av företagsförvärvet med vilket man förhindrar att konkurrenternas prisuppgifter förmedlas på ett sätt som är skadligt för konkurrensen.

KKV föreslår en påföljdsavgift på 900 000 euro till Valio för överträdelset. Marknadsdomstolen fattar beslutet om påförande av påföljdsavgift.

"Det är första gången som KKV framställer en påföljdsavgift för brott mot villkoret för ett företagsförvärv. Effektiviteten och trovärdigheten i tillsynen över företagsförvärv förutsätter att villkoren för företagsförvärven iakttas och att verket effektivt ingriper i upptäckta överträdelser."

Direktör Sanna Syrjälä

Mer information 

Lauri Kirkkola

Forskningschef

Riina Autio

Ledande Sakkunnig