KKV gav sitt villkorliga godkännande till företagsförvärv mellan Loomis och Automatia

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gav den 14 oktober 2020 sitt villkorliga godkännande till företagsförvärvet där Loomis AB förvärvar Automatia Pankkiautomaatit Oy. Som villkor för godkännande av förvärvet förband sig parterna att ge Loomis konkurrenter tillträde till Automatias penningförsörjningssystem samt att fortsätta köpa värdetransport- och penninghanteringstjänster av Loomis viktigaste konkurrent under de följande fem åren.

KKV underrättades den 8 april 2020 om ett arrangemang där svenska Loomis, som erbjuder värdetransport- och penninghanteringstjänster, förvärvar Automatia från tre banker; OP, Danske Bank och Nordea. Automatia ansvarar i Finland för bankernas penningförsörjning, bland annat genom att upprätthålla nätverket av Otto-automater. Automatia har utlokaliserat värdetransport- och penninghanteringstjänsterna i anslutning till penningförsörjningen till Loomis och dennas konkurrent Avarn Cash Solutions Oy.

Det är fråga om ett företagsförvärv där två företag verksamma i olika faser i produktionskedjan går samman. I KKV:s omfattande utredningar framgick det att Loomis största konkurrent Avarn, som verkar i en tidigare fas i produktionskedjan, utesluts från marknaden i och med ett företagsförvärv om inga villkor ställs för förvärvet. Om Avarn lämnar marknaden kommer konkurrensen på en redan mycket koncentrerad marknad för värdetransport- och penninghanteringstjänster att försvagas ytterligare.

”För konsumenterna är det dåligt att konkurrensen förhindras, eftersom det i princip alltid leder till att priserna stiger. Om konkurrensen på värdetransport- och penninghanteringsmarknaden förhindras, blir det sannolikt dyrare för konsumenterna att använda kontanter och deras möjlighet att använda kontanter som betalningsmedel minskar ”, beskriver forskningschef Mikko Heinonen.

Villkorshelheten undanröjer konkurrensproblemen

För att undanröja konkurrensproblemen förband sig Loomis och Automatia att ge nuvarande och nya leverantörer av värdetransport- och penninghanteringstjänster tillträde till Automatias kassa och Ottonet-användargränssnittet under de följande fem åren.

Dessutom förband sig Loomis och Automatia bland annat att fortsätta köpa värdetransport- och penninghanteringstjänster från Avarn till nuvarande villkor under de följande två åren och under de följande tre åren enligt en graderad minimiköpskyldighet.

Enligt KKV:s bedömning var villkoren tillräckliga för att undanröja de konkurrensproblem som upptäcktes i utredningarna och ett villkorligt godkännande för företagsförvärvet kunde ges.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Läs mer:

Behandlingstiden för företagsförvärvet mellan Loomis och Automatia har förlängts till 14.10.2020, KKV:s meddelande 22.9.2020
KKV utreder mer ingående konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Loomis och Automatia, KKV:s meddelande 14.5.2020

Mer information:
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
Ekonomist Aapo Aaltio, tfn 029 505 3003
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Den fortsatta behandlingen pågår i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan i fortsättningen förlänga det andra stegets handläggningstid med upp till 46 arbetsdagar.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.