KKV:s översikt: Coronapandemin syntes också i offentliga upphandlingar

Konkurrens – och konsumentverket (KKV) har publicerat en rapport som presenterar resultaten av tillsynen av offentliga upphandlingar och observationer som har gjorts i samband med tillsynen från 2020. I tillsynen syntes i synnerhet social- och hälsovårdstjänsterna samt effekterna av coronapandemin. Många upphandlingar motiverades med de exceptionella omständigheterna som coronasituationen orsakade.

Merparten av de ärenden inom tillsynen av offentliga upphandlingar som anhängiggjordes hos myndigheten år 2020 gällde kommunernas och samkommunernas upphandlingar. Flera av dem gällde social- och hälsovårdstjänster. Bakgrunden till detta är att upphandlingarna av social- och hälsovårdstjänster ofta är betydande till storlek och värde samt att deras avtalsperioder är långa. Beredskap inför vårdreformen och coronapandemin har också påverkat hälso- och sjukvårdens verksamhet och försvårat upphandlingen av social- och hälsovårdstjänster.

Under 2020 belystes återigen problemen med tidsfristen på sex månader för tillsynen av upphandlingar. Enligt upphandlingslagstiftningen måste KKV inleda utredningsåtgärderna inom sex månader efter att ett olagligt direktupphandlingsavtal slutits, för att en framställning ska kunna göras till marknadsdomstolen. Ofta får man dock först kännedom om upphandlingen med fördröjning och uppgifterna i ett upphandlingskontrakt kan också undanhållas eller en ändring i kontraktet göras avsiktligt.

Även coronapandemin syntes i tillsynen av upphandlingar. Under 2020 anhängiggjordes många ärenden där direktupphandling eller en förlängning av avtalsperioden motiverades med brådska och resursbrist på grund av coronapandemin. Myndigheten tog också emot flera tips om direktupphandlingar i anslutning till coronasituationen.

Under 2020 gjorde KKV två framställningar till marknadsdomstolen och gav administrativ styrning till de upphandlande enheterna i två fall.  Av dessa gällde tre ärenden kommunernas eller samkommunernas upphandlingar av social- och hälsovårdstjänster och i ett fall var det fråga om statsbolaget Veikkaus upphandling av ett centralspelsystem. Myndighetens framställningar till marknadsdomstolen och utfärdade beslut om administrativ styrning hittas på KKV:s webbplats (på finska).

Rapportering om resultaten av tillsynen av offentlig upphandling 2020 (på finska)