KKV:s taxiutredningar avslutade – Utredningen av Taksi Saimaa och Korpitaxi avslutad

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har 20.5.2021 avslutat utredningen av två taxiförmedlingscentraler, Taksi Saimaa och Kainuun Taxivälitys, dvs. Korpitaxi. De slutförda utredningarna är en del av KKV:s mer omfattande taxiundersökningar där målet är verksamhet som eventuellt begränsar konkurrensen hos företag som förmedlar FPA-körningar.

Våren 2019 inledde KKV en undersökning av taxiförmedlingscentralernas verksamhet vid förmedling av FPA-körningar. I förmedlingscentralernas förfaranden fanns drag som störde en fungerande konkurrens och hindrade nya företagare från att komma in i branschen. Sommaren 2020 avslutade KKV utredningen av sju förmedlingscentraler, men fortsatte utredningen ännu för sex centralers del. Nu har utredningen även gällande Taksi Saimaa ja Kajanalands taxiförmedling, det vill säga Korpitaxi, avslutats efter att företagen har ändrat de verksamhetssätt som verket bedömt som problematiska. Utredningarna av de fyra förmedlingscentraler som fortfarande undersöks är i olika skeden och man informerar om dessa utedningar senare när de blir klara.

KKV har under utredningarna lyft fram problematiska förfaringssätt för förmedlingscentralerna vilka enligt verkets bedömning strider mot konkurrenslagen. Förmedlingscentralerna som förmedlar körningar ägs av lokala taxiföretagare och de har ofta en mycket stark ställning inom sitt eget verksamhetsområde. Problemen har accentuerats i förmedlingen av FPA-körningar, eftersom de är en betydande inkomstkälla för många taxiföretagare och deras andel av hela branschens omsättning är uppskattningsvis hela 20 procent på nationell nivå.

Företagen avstod från problematiska förfaringssätt

Under behandlingen av ärendet avstod Taksi Saimaa och Korpitaxi från de förfaringssätt som KKV bedömde som problematiska och som gällde taxiföretagarnas möjlighet att få FPA-körningar, de omfattande arrangemangen för körskiften som överenskommits inom förmedlingscentralerna, en jämlik behandling av taxiföretagare vid förmedling av körningar och taxiföretagarnas möjlighet att arbeta även med andra förmedlingsbolag. KKV hari ett tidigare meddelande berättat om de problem som uppstått i branschen, samt har på sin webbplats preciserat tyngdpunkterna för verkets konkurrensövervakning på taximarknaden.

”De beslut som nu fattas är en del av KKV:s mer omfattande utredningshelhet på taximarknaden. KKV ingrep i förmedlingscentralernas verksamhet, eftersom det har begränsat företagarnas möjligheter att utveckla sin verksamhet och minskat konkurrensen på taximarknaden i området. Förmedlingscentralerna ska se till att körningar erbjuds på jämlika och icke-diskriminerande villkor ”, konstaterar Valtteri Virtanen, direktör för KKV.

KKV avslutade utredningen av företagen, eftersom det enligt verkets bedömning inte finns något behov av att fortsätta utredningen med beaktande av de ändringar som gjorts i förfaringssätten och brytningstillståndet inom branschen. Verket kan dock ta upp de ärenden som avlägsnats från utredningen till ny behandling, om verket får ny information på basis av vilken det finns skäl att misstänka att förfaringssätten leder till betydande konkurrenshämmande konsekvenser.

Ytterligare information:

Direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688
Specialsakkunnig Eero Hämäläinen, tfn 029 505 3033
fornamn.efternamn@kkv.fi