Konkurrens- och konsumentverket: De anknutna enheternas regleringen av försäljning till utomstående garanterar inte i sig marknadens funktion och en jämlik konkurrens

KKV har undersökt vilka konsekvenser eventuella ändringar av de anknutna enheternas gränser för försäljning till utomstående kan ha för marknadens funktion både allmänt och inom avfallshanteringsbranschen. Offentliga aktörer vill ha friare möjligheter att delta på marknaden än för närvarande, medan privata företag motsätter sig detta. Utifrån KKV:s undersökningar kan man inte rekommendera någon enskild gräns för försäljning till utomstående som samtidigt säkerställer en kostnadseffektiv verksamhet både inom den offentliga sektorn och jämlika verksamhetsförutsättningar för offentliga aktörer och företag. 

Kommunen kan skaffa de varor och tjänster den behöver från sina egna anknutna enheter utan konkurrensutsättning. I praktiken är den anknutna enheten ofta ett kommunalt aktiebolag. Anknutna enheter kan med vissa begränsningar sälja sina produkter och tjänster inte bara till ägarna utan också till den övriga offentliga sektorn och den privata marknaden.

Den allmänna gränsen för försäljning till utomstående, det vill säga hur mycket en offentligt ägd aktör kan sälja till andra än sina ägare, är för närvarande fem procent av omsättningen och högst 500 000 euro. Andelen som kan säljas till utomstående kan dock tillfälligt höjas till 10 procent om det inte finns något marknadsbestämt utbud på marknaden genom det så kallade förfarandet för insynsanmälan.

Tills vidare har det funnits endast lite forskningsdata om anknutna enheters försäljning till utomstående. För att utveckla upphandlingslagstiftningen har KKV genom enkäter utrett för anknutna enheter och företag som är verksamma på samma marknad vilka konsekvenser ändringar i gränserna för försäljning till utomstående kunde ha.

Omsättningen för anknutna enheter i miljardklass

Enligt KKV:s undersökningar kan omsättningen för anknutna enheter uppskattas till tiotals miljarder euro och försäljningen till utomstående till ett par miljarder euro. Andelen försäljning till utomstående varierar avsevärt mellan olika branscher. Om det över huvud taget inte finns någon gräns för försäljning till utomstående skulle andelen försäljning till utomstående, enligt uppskattningar av anknutna enheter som bedriver försäljning till utomstående, på kort sikt öka från nuvarande 5 procent till cirka 10 procent av omsättningen. I synnerhet försäljningen av hälso- och sjukvårdstjänster till utomstående kan öka.

De anknutna enheterna önskar att försäljningen till utomstående skulle luckras upp eftersom de anser att den effektiverar den egna verksamheten. Företagen å sin sida motsätter sig lättnader i gränsen för försäljning till utomstående eftersom de anser att de anknutna enheterna får konkurrensfördelar bland annat tack vare konkursskyddet och den försäljning som garanteras av den offentliga efterfrågan.

Utifrån KKV:s undersökningar kan man inte säga om en höjning av de anknutna enheternas gränser för försäljning till utomstående i genomsnitt skulle ha en positiv eller skadlig inverkan på konkurrensen. Det är också svårt att fastställa en optimal gräns för försäljning till utomstående eftersom situationen kan variera mellan olika marknader, branscher, platser, tidpunkter och till och med mellan olika funktioner hos en enskild aktör.

Storleken på gränsen för försäljning till utomstående påverkar bolagiseringsbesluten för avfallsanläggningarna

KKV har på uppdrag av miljöministeriet utrett effekterna av gränsen för försäljning till utomstående på avfallshanteringen. Kommunen ansvarar i första hand för att ordna avfallshanteringen för hushåll, men i andra hand även för företagens avfallshantering, om privat avfallshantering inte erbjuds till rimliga villkor på marknaden. Dessa sekundära ansvarstjänster, det vill säga så kallade VSD-tjänster, säkerställer att allt avfall underhålls på ett ändamålsenligt sätt.

En avfallsanläggning som utgör en anknuten enhet får sälja 10 %av sin omsättning på den konkurrensutsatta marknaden fram till utgången av 2029. Därefter sjunker gränsen till 5 % om man inte beslutar att lämna gränsen på 10 % i enlighet med skrivningen i regeringsprogrammet. Begränsningarna gäller dock inte VSD-tjänster. Enligt KKV:s undersökning är den marknadsbestämda verksamhetens andel av omsättningen för närvarande nära den tillåtna gränsen på tio procent för endast cirka en femtedel av avfallsanläggningarna.

Storleken på gränsen för försäljning till utomstående påverkar efterfrågan på VSD-tjänster eftersom ett företag som överskrider marknadsbestämd verksamhet vid en avfallsanläggning endast kan skaffa en VSD-tjänst av företaget. Gränsen kan också påverka bolagiseringsbesluten för avfallsanläggningar: om en avfallsanläggning vill verka på marknaden i större utsträckning än vad försäljningsgränsen tillåter, ska den bolagisera sin verksamhet på marknadsvillkor.

Enligt undersökningen kan en jämlik konkurrens mellan offentliga och privata aktörer inom avfallshanteringen inte säkerställas enbart genom reglering av försäljningsgränsen. Företagens avfall kan via VSD-tjänsterna behandlas av den kommunala avfallshanteringen trots strängare gränser för försäljning till utomstående. Användningen av VSD-tjänster borde grunda sig på en verklig marknadsbrist, men enligt KKV:s undersökning har detta inte alltid varit fallet.

Slutrapport för utredningen Anknutna enheters försäljning till utomstående (på finska)

Effekter av avfallsbranschens gränser för försäljning till utomstående (på finska)

Mer information:

– Anknutna enheters försäljning till utomstående:
Forskningsdirektör Tuulia Hakola-Uusitalo, tfn 029 505 3011
Ledande sakkunnig Ari Luukinen, tfn 029 505 3144

– Avfallsbranschens försäljning till utomstående:
Specialekonomist Lasse Pöyry, tfn 029 505 3374
fornamn.efternamn@kkv.fi