Konsumentombudsmannen utreder 365 Hankintas telefonförsäljning av elavtal

365 Hankinta Oy marknadsför elförsäljningsavtal och tillhörande konkurrensutsättning av elöverföring per telefon. Konsumentombudsmannen har fått många anmälningar från konsumenter angående företagets verksamhet alltsedan våren och särskilt i allt snabbare takt under juli. Enligt anmälningarna har elförsäljningsavtal upprättats utan att konsumenterna har godkänt det erbjudna avtalet.

 Företaget har skickat fakturor med grundavgifter för elavtal till konsumenter, även om de har haft ett gällande elförsäljningsavtal med ett annat elbolag till exempel ännu i ett och ett halvt år. Avtalet med 365 Hankinta kunde således inledas först under 2022. Flera konsumenter har inte fått någon avtalsbekräftelse från 365 Hankinta, eller så har bekräftelsen kommit per post först efter att ångerfristen på 14 dygn löpt ut.

 Konsumentombudsmannen har framfört en begäran om utredning till 365 Hankinta över företagets telefonförsäljnings- och avtalspraxis och uppmanar konsumenter att vara noggranna om de får ett försäljningssamtal från företaget i fråga. 365 Hankintas verksamhetssätt och problem är i hög grad desamma som i ärendet med elbolaget Fi-Nergy, som konsumentombudsmannen var tvungen att föra till marknadsdomstolen för granskning av företagets verksamhet.

Anvisningar för konsumenter
Konsumenter har rätt att bestrida ett elförsäljningsavtal som har uppstått under oklara omständigheter. Om du har fått en faktura från 365 Hankinta Oy eller från företagets fakturerare Nordfin Capital Oy för ett elavtal som du inte har ingått, gör så här:

  • Om 365 Hankinta inte har skickat någon avtalsbekräftelse eller om den anländer först efter ångerfristen på 14 dagar och företaget ändå börjar fakturera, ska du skriftligen meddela 365 Hankinta att du bestrider avtalet. Meddela också det lokala elnätsbolaget att du bestrider avtalet. Då genomför inte nätinnehavaren bytet av försäljare. Spara reklamationen.
  • Du kan motivera avtalets ogiltighet till exempel med att du inte uttryckligen har godkänt avtalet under telefonförsäljningen. Elförsäljaren ska kunna bevisa att ett giltigt avtal har uppkommit mellan parterna och av båda parternas vilja, till exempel genom en inspelning av telefonförsäljningssituationen.
  • Om ångerfristen är i kraft, kan du meddela 365 Hankinta att du vill häva elförsäljningsavtalet. Vid distansförsäljning av el har konsumenten alltid rätt att häva avtalet inom 14 dagar från det att avtalet har ingåtts per telefon.
  • Om fakturan går till indrivning ska du reklamera indrivningen per e-post till indrivningsföretaget. Enligt lagen får ett indrivningsföretag inte fortsätta indrivning om konsumenten bestrider sin skyldighet att betala fakturan och framlägger motiveringar till detta.