Konsumentombudsmannens förhandlingar med Euro24 och Gothia fortskred till frivilliga gottgörelser – grupptalan behövdes inte den här gången

Konsumentombudsmannen har förhandlat med snabblånebolaget Euro24 Finance och inkassobolaget Gothia om gottgörelse för oskäliga kreditkostnader som tagits ut av konsumenter. Bolagen har nu meddelat att de samtycker till konsumentombudsmannens yrkanden på gottgörelse.

Konsumentombudsmannen informerade förra hösten att man överväger att väcka grupptalan för kontokrediter om 2 000 euro som beviljats av Euro24 Finance under perioden 20.5.2016–20.5.2019, som har orimliga kreditkostnader. Förhandlingarna med snabblånebolaget Euro24 och inkassobolaget Gothia är i slutskedet och bolagen har meddelat att de betalar de gottgörelser som konsumentombudsmannen yrkar på. Konsumentombudsmannen kommer ännu att gå igenom bolagens förslag och följa upp hur de förverkligas. Om företagen genomför de utlovade gottgörelserna, kommer dessa avtal inte att föras till domstol.

I dessa fall var det inte endast fråga om att kreditkostnaderna var oskäliga, utan även om att man inte följde lagen då kreditavtalen ingicks. Påföljden är därmed att alla kreditkostnader ogiltigförklaras.

Bolagen bestred konsumentombudsmannens argument, men meddelade ändå att de hade för avsikt gottgöra kreditkostnaderna till över 150 personer som lyft kredit och som förhandsanmält sig till grupptalan i oktober–november förra året. Enligt bolagen får konsumenterna 336 000 euro i återbetalningar. Dessutom medför de uteblivna kreditkostnaderna stora fördelar för konsumenterna, eftersom de endast betalar tillbaka kapitalet av sitt lån. Bolagen meddelar konsumenterna om gottgörelsen per brev.

”Vi är nöjda med slutresultatet. Många konsumenter får nu retroaktivt full kompensation för sina orimliga kreditkostnader. Vi strävade också efter ett principiellt förhandsavgörande med vår grupptalan som skulle påverka hela snabblånebranschen, men nu betalas gottgörelsen till konsumenterna genast och i samma omfattning som vi skulle ha krävt i grupptalan”, berättar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Kostnaderna för snabblån ska sänkas till varje pris

Konsumentombudsmannen vill ingripa med alla medel i snabblånens oskäliga kostnader. En metod är grupptalan, även om den som process är tung för både kärande och svarande. Det var när konsumentombudsmannen skulle lämna in en stämningsansökan till tingsrätten som bolagen meddelade att de gottgör konsumenterna för kreditkostnaderna.

”Företagen vill in i det sista undvika att bli föremål för grupptalan. Även i detta fall kom företagen till slut fram till att de hellre betalar de belopp som krävdes direkt än att hamna i en rättegång som sannolikt skulle pågå under en mycket lång tid, vara dyr och knappast fördelaktig för företagets rykte”, konstaterar Väänänen.

Under förhandlingarna har bolagen fortsatt att föra förfallna krediter till domstol för indrivning. Konsumentombudsmannen har bistått sådana konsumenter i tingsrätten, som förhandsanmält sig till grupptalan förra hösten. Många konsumenter har fått gottgörelse för sina kreditkostnader på detta sätt. De gottgörelser som nu betalas gäller personer vars ärende ännu inte har avgjorts i domstol.

Konsumentombudsmannen har övervägt att väcka grupptalan även för kontokrediten Suomilimiitti som beviljats av J.W.-yhtiöt. Förra hösten var det över 1 500 konsumenter som förhandsanmälde sig till en eventuell grupptalan eller bad konsumentombudsmannen om hjälp. Dessa personer hade lyft en kredit på 2 000 euro från antingen Euro24 eller från J.W.-Yhtiöt under åren 2016–2019. Största delen av dem som förhandsanmälde sig hade lyft kontokrediten Suomilimiitti från J.W.-Yhtiöt. Förhandlingarna med J.W.-Yhtiöt pågår fortfarande.

Gör så här om du har en kredit från Euro24

Vänta på brev från Euro24 och/eller Gothia om du har lyft en kontokredit på 2 000 euro från Euro24 och förhandsanmält dig till grupptalan förra hösten. Kontrollera i brevet att den återbetalning som du får är korrekt, eller att det återstående skuldbeloppet är korrekt. Kontrollera till exempel från dina kontoutdrag att bolagens beräkningar över uttag och inbetalningar motsvarar dina uttag och inbetalningar. Du ska endast betala tillbaka kapitalet på ditt lån.

Samtidigt säger Euro24 upp kreditavtalet. Bolaget har lovat en räntefri betalningstid på två månader för det obetalda kapitalet som förfallit till betalning. Bolaget får dock inte säga upp kreditavtalet på en gång, om du på basis av det ursprungliga kreditavtalet ännu har återstående återbetalningstid och om bolaget inte har andra grunder för att säga upp avtalet enligt konsumentskyddslagen.

Om du har en kredit från Euro24 men inte anmält dig till grupptalan kan du reklamera de orimliga kreditkostnaderna till Euro24 eller Gothia, om fordringen har överförts till Gothia. Om reklamationen inte hjälper kan ärendet föras till konsumenttvistenämnden för behandling, förutsatt att krediten inte är anhängig i domstol.

Läs mera: